Hjem

 

Velkommen til høstens nasjonale konferanse i modulforsøket, som i år gjennomføres digitalt.  

Årets konferanse for opplæringssteder som deltar i FVO, har fokus på de gjennomgående temaene vurdering, lesing og språk med foredragene:

  • Lesing, med særlig vekt på intensive lesekurs 
  • Sirkelen for undervisning og læring, tilpasset voksne andrespråksbrukere 
  • Vurdering av nivå for godkjent på modul 1 og 2 i fagene norsk for språklige minoriteter og naturfag 

FVO er en del av Modulforsøket der også modulstrukturert opplæring i utvalgte lærefag på videregående nivå (MFY) inngår. I tillegg prøves det ut modulstrukturert opplæring på begge nivåer i Kombinasjonsforsøket.

Filmen «Kvalifisering på voksnes premisser» gir ulike perspektiver på voksnes læring med særlig vekt på MFY og Kombinasjonsforsøket. Grunnleggende kvalifisering i FVO er avgjørende for at den enkelte deltaker skal kunne lykkes med opplæring på neste nivå og i arbeidslivet. I denne filmen konkretiseres forventninger til Modulforsøket fra ulike aktører.