Nästa möte

 

Värmlandsrådsmöte den 25 november 2022

Tid: 25 november 2022, kl 13.00-15.00.
Plats: Hotell Gustaf Fröding. 
Målgrupp: Kommunstyrelseordförande, ytterligare vald representant från kommun, regionstyrelsens ordförande, presidier regionstyrelsen, hälso-sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur-och bildningsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kommundirektörer och regiondirektörer samt gäster.
 
Program


Agenda extrainsatt Ordföranderåd kl 12.45-13.00

Inledning
Ordföranderådets presidium hälsar välkommen

Förslag till ställningstagande om finansiering av resvaneundersökning 2023
Förslag bifogas med personlig inbjudan

 

Agenda Värmlandsrådet kl 13.00-15.00 OBS! att tiderna är ungefärliga 

13.00-13.10
Inledning
Värmlandsrådets presidium hälsar välkommen till mandatperiodens sista möte

13.10-13.40
Presentation av IUC/Stål & Verkstad - nuläge, på gång, framtida möjligheter
Mattias Säfström, VD IUC/Stål &Verkstad

13.40-13.50 
Paus

13.50-14.25
Mellankommunal samverkan – möjligheter och hinder
Freddy Kjellström, Karlstads universitet  


Reflektioner kring första mandatperioden i samverkansstrukturen - utifrån "Samverkansavtal Värmland"
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommu
Sammanställning kommer att skickas ut inför mötet.


Avslutning för mandatperioden

 

Varmt välkommen! 

 

Åsa Johansson              Fredrik Larsson             Peter Söderström

Regionstyrelsens        Regionstyrelsens          Vice ordförande 
ordförande                     vice ordförande            Värmlandsrådet