Konferanse om digital kompetanse og livslang læring for bærekraftig omstilling i Norden (DigiNorden) 

De nordiske landene har gjennom Visjon 2030 forpliktet seg til å kutte utslipp og jobbe for en grønn og bærekraftig omstilling. Digitalisering kan bidra til å kutte globale utslipp med 15 prosent innen 2030, ifølge en rapport fra World Economic Forum. Norden er mer digitalisert enn mange andre regioner, og i en god posisjon til å lede an i utviklingen av løsninger som realiserer dette potensialet. Digitalisering og automatisering av en rekke tjenester og prosesser er allerede i full gang. Men har vi kompetansen vi trenger for å være ledende på bærekraftig digital omstilling? I dag, i morgen og om ti år?  

Digitalisering og automatisering kan gjøre prosesser og tjenester enklere og mer bærekraftige. For at vi som region skal kunne hente ut gevinstene av digitaliseringen, og unngå uønskede effekter, trenger vi alle den nødvendige kompetansen for å ta i bruk de digitale løsningene på jobb og privat, navigere i informasjonssamfunnet og finne de nye, gode løsningene.

 

Digital kompetanse for det grønne skiftet

Digitalisering kan føre til ulikhet i tilgang på tjenester, på trygg arbeidslivstilknytning og på mulighetene til å ta del i demokratiet. Den grunnleggende digitale kompetansen vi som borgere trenger, blir stadig mer omfattende. Hvordan skal vi sikre at ingen faller utenfor?  

Digitalisering og automatisering av tjenester og prosesser fører til store endringer i arbeidslivet. I takt med de raske endringene må vi alle lære stadig nye arbeidsmetoder -og verktøy for å kunne utføre jobben vår. Hva må vi kunne, og hvordan skal vi sikre oss kunnskapen?  

Digitalisering trenger ikke føre til grønn omstilling, den kan faktisk føre til negativ klimapåvirkning. For å hente ut mulighetene som ligger i å digitalisere og automatisere prosesser og tjenester for et grønnere samfunn, må vi sikre oss høy og spesialisert digital kompetanse. Klarer vi å utdanne, rekruttere, og beholde nok spesialisert IKT-kompetanse til å utvikle de beste løsningene?

 

Livslang læring for det grønne skiftet og bærekraftig digitalisering  

For å henge med på den rasende utviklingen av digitalisering og automatisering trenger vi å lære hele livet. Bred kompetanseheving og spesialiserte utdanningstilbud i digital kompetanse er en forutsetning for å lykkes med å nå målene vi har satt for bærekraftig omstilling. Vi må samle, og øke innsatsen, og det må skje nå!  

 

Digital kompetanse og livslang læring for bærekraftig omstilling i Norden, DigiNorden  

I 2022 har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. På vegne av Kunnskapsdepartementet arrangerer vi i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse konferansen «Digital kompetanse og livslang læring for bærekraftig omstilling i Norden (DigiNorden)», i samarbeid med EPALE Norge og NVL Norge. Vi vil på konferansen løfte sentrale problemstillinger, se på løsninger og tiltak i Norden, og engasjere den nordiske utdanningssektoren til handling.   

På DigiNorden kommer innledere fra hele Norden for å snakke om digital kompetanse i opplæring og utdanning, og i arbeids- og samfunnsliv både fra et overordnet nivå og med gode eksempler fra praksisfeltet. 

 

«Vår felles nordiske ambisjon er å være verdensledende på omstilling, konkurransekraft og bærekraft. Sammen skal vi være en foregangsregion internasjonalt og bidra til verdenssamfunnets oppfyllelse av FNs bærekraftsmål»

Norges statsminister Jonas Gahr Støre og samarbeidsminister Anne Beate Tvinnereim  om norsk formannskap i Nordisk ministerråd i 2022.

                                                             NORDEN – sterkere og grønnere sammen