Välkommen till Nordiska Arkivdagarna 2022

1-2 september 2022 | Clarion Hotel Sign | Stockholm


Nordiska arkivdagarna 2022 har ägt rum.

Vi tackar alla talare och deltagare.
Digitalt material i form av inspelningar och presentationer publiceras på konferensens plattform.


The National Archives of Sweden welcomes all participants to the Nordic Archival Days 2022.

The conference onsite is fully booked and around 400 participants will meet in Stockholm, and still more online.

Registration for both online participation and exhibitor at the conference is still open.


Sverige och det svenska Riksarkivet står värd för konferensen Nordiska Arkivdagarna 2022. Konferensen arrangeras vart tredje år och är ett samarbete mellan de nordiska ländernas nationalarkiv. Nu sker det för 26:e gången den 1–2 september 2022 i Stockholm, på konferensanläggningen Clarion Hotel Sign. För första gången genomförs Nordiska Arkivdagarna som en hybridkonferens med möjlighet till fysiskt och digitalt deltagande.

Sweden and the Swedish National Archives will host the 26th Nordic Archival Days 2022. The Nordic Archival Days are arranged every third year in cooperation between the national archives in the Nordic countries. It is an important meeting place for the professionals in the entire Nordic archival sector. The Nordic Archival Days will be held 1-2 September 2022, this time at Clarion Hotel Sign in Stockholm, Sweden. The conference will be performed as a combined onsite and online participation.


Kunglig närvaro under torsdagens förmiddag

Under konferensens inledning och program under torsdag förmiddag 1 september deltar H.M. Drottning Silvia och
H.K.H. Kronprinsessan Victoria genom att ta del av programmet.

 


Tema arkiv och samhälle

Konferensens syfte är att främja informationshanteringen och arkivverksamheten i Norden. Temat denna gång är Arkiv och samhälle. Temat belyser arkivsektorns uppdrag att bevara och säkra arkiven för framtiden genom att lyfta fram arkivens roll och betydelse för samhällsutvecklingen – vår gemensamma framtid. Arkivens betydelse för en levande demokrati och inkluderande samtal om gemensamma samhällsfrågor är grundläggande, liksom behovet av dokumentation i samhället.

Temat Arkiv och samhälle behandlas under konferensen i tre spår:

  • Demokrati och rätten till arkiv
  • Effektiv informationshantering
  • Arkiv på rätt sätt – om legala och etiska aspekter

Programmet i plenum består av keynotespeakers och andra presentationer på den stora scenen. Det är fullt program båda dagarna som direktsänds för de digitala deltagarna och är tillgängligt i inspelad form för samtliga deltagare under konferensdagarna och en tid därefter. Det innebär att man inte behöver missa något intressant på stora scenen när man väljer att delta i parallellprogrammet.

Archives and Society

The theme of the Nordic Archives Days 2022 in Stockholm is Arkiv och samhälle, Archives and Society. The theme highlights the archives sector’s mission to preserve and secure archives for the future by emphasizing the role and importance of archives in the development of society – our common future. The importance of archives for a living democracy and inclusive conversations on common social issues is fundamental, as is the need for documentation in society.

The theme is discussed during the conference in the three tracks:

  • Democracy and the right to archives
  • Effective information management 
  • Archives in the right way – on legal and ethical aspects.

There will plenary meetings with keynote speakers and other presentations, as well as parallell sessions. Live broadcast to online participants will be provided from the main stage (room B123). The recordings will be avaiable to all participants during the conference and for a short period of time after the closing of the conference. That means you will be able to rewatch many of the sessions that is provided during the Nordic Archival Days!


Språk under konferensen

Konferensens språk är svenska, danska, norska och engelska. Allt som sker på skandinaviska språk i programmets plenum tolkas och översätts till engelska, för att erbjuda största möjliga tillgänglighet för deltagare från alla delar av Norden. Parallellprogrammets presentationer och workshops sker med en blandning av konferensspråken. Själva anmälningsverktyget är på engelska för att underlätta så mycket som möjligt för alla.

Languages during the conference

The conference languages will be Swedish, Danish, Norwegian, and English. All presentations in Scandinavian languages in the plenary sessions will be interpreted and translated into English in order to provide as much accessibility as possible to participants from all over the Nordic countries. There will be a mix of the conference langugages in workshops and parallell sessions. The registration form is in English in order to facilitate the process.


Anmälan är öppen

Anmälan sker till fysiskt deltagande (onsite) eller till digitalt deltagande (online). Konferensens program i sin helhet går endast att ta del av i fysisk form, och deltagande på plats ger fina möjligheter till samvaro och samtal med alla närvarande. Under fliken Program framgår i detalj vilka delar som är tillgängliga genom digitalt deltagande. Studenter får rabatt på digitalt deltagande. Läs mer under fliken Registration.

Det är ett lägre pris för deltagande vid tidig anmälan fram till 25 mars. Därefter höjs priset till en högre nivå fram till dess att anmälan stänger den 25 april.

Avanmälan är möjlig fram till den 25 april. Efter den 25 april är det inte längre möjligt att avboka, men det går bra att överlåta sin plats till en annan person. Deltagaravgiften innehåller en mindre del i form av anmälningsavgift, som inte återbetalas. Läs mer i bokningsvillkoren under More information i menyn ovan.

Registration is open

If you register before 25 March, there will be a lower conference fee. From 26 March the fee will be higher up until the registation closes on 25 April. Cancellation of registration is possible up until 25 April, after that there will be no possibility to cancel the registration, but it will be possible to tranfer your registration it to someone else.

Please notice that a small part of the conference fee will not be returned. Click on the Booking policy under More information to read more.