Sociologidagarna 13-15 mars 2024 i Göteborg

Övergång eller undergång

Temat “Övergång eller undergång” för Sociologidagarna 13-15 mars 2024 syftar till att fånga det samtida tillståndet med parallella och till stor del sammankopplade kriser världen över, relaterat till bland annat klimatförändring, krig, ökad polarisering, skenande socioekonomiska klyftor, och en generell backlash vad avser demokrati och mänskliga rättigheter. Samtidigt belyser temat pågående omvälvande förändringsprocesser – i Sverige och världen – vad avser allt från teknologi, arbetsmarknad, och politik, liksom de möjligheter till samhällsförändring som avstyr krisernas värsta effekter. Dessa kriser och förändringsprocesser tenderar också att samverka med varandra och med befintliga maktordningar på sätt som skapar olika utfall för olika samhällsgrupper. Temat är särskilt starkt kopplat till de pågående klimatförändringarna och den omfattande förödelse som följer i dess spår. Övergång eller undergång kan också översättas till individers situation i dagens värld, exempelvis förutsättningarna för de många människor som hotas av personlig undergång om de inte migrerar till länder som erbjuder en tryggare situation. Att hantera alla dessa frågor blir en särskild utmaning i dagens splittrade samhällen där själva definitionerna och uppfattningarna om vad som utgör verkliga hot och önskvärda åtgärder skiljer sig drastiskt åt mellan olika delar av befolkningen.

Sociologin, i egenskap av en vetenskaplig disciplin vars grundläggande frågor handlar om hur samhället är möjligt och hur vi får det att hålla ihop, kan här bidra med avgörande kunskap. Medan sociologisk kunskap behövs för att kritiskt granska samhällstillståndets orsaker och karaktär behövs den också för att finna vägar framåt. Trots att det är en svensk sociologikonferens så begränsar den sig självklart inte till fenomen inom Sveriges gränser. Vi uppmuntrar varmt internationella perspektiv för att kontextualisera dessa samhällsprocesser i bredare globala och strukturella dynamiker.

Sociologidagarna är Sveriges sociologförbunds konferens. Dess historik sträcker sig tillbaka till 1965 och äger rum vartannat år under namnet Sociologidagarna sedan 2010. Sociologidagarna 2024 äger rum i Göteborg 13-15 mars och organiseras av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet.

 

In English:

Sociologidagarna: the biannual conference of the Swedish Sociological Association

13-15 March 2024 in Gothenburg

Transition or perdition

The theme "Transition or perdition" for Sociologidagarna, 13-15 March 2024, aims to capture the contemporary state of parallel and largely interconnected crises, related to climate change, war, increasing polarisation, soaring socio-economic divides, and a general backlash concerning democracy and human rights. At the same time, the theme highlights ongoing disruptive processes of change – in Sweden and the world at large – in areas ranging from technology, the labour market, and politics, to the possibilities for social change that deflect the worst effects of crises. These crises and processes of change also tend to interact with each other and with existing power structures in ways that create diverging outcomes for different groups in society. The theme is particularly strongly linked to ongoing climate change and the widespread devastation that follows in its wake.  “Transition or perdition” can also be translated into individual lives in today's world, such as the conditions of the many people who are threatened with personal destruction if they do not migrate to countries that offer a safer situation. Addressing all of these issues becomes particularly challenging in today’s divided societies where the very definitions and perceptions of what constitutes real threats and desirable actions differ drastically among different segments of the population.

Sociology, as a scientific discipline whose fundamental questions are about how society is possible and how we keep it together, can provide crucial knowledge here. While sociological knowledge is needed to critically examine the causes and nature of the social state, it is also needed to find ways forward. Although this is a conference of the Swedish Sociological Association, it is by no means exclusively restricted to research on phenomena within Swedish borders. We warmly encourage international perspectives to contextualise these social processes in broader global and structural dynamics.

Sociologidagarna is the conference of the Swedish Sociological Association. Its history dates back to 1965 and it has been held biannually under the name Sociologidagarna since 2010. Sociologidagarna 2024 will take place in Gothenburg 13-15 March and is organized by the Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg.