Riksantikvaren, KS og Viken fylkeskommune
inviterer til konferanse 

Oslo,  10. og 11. oktober 2023 

 

Kulturmiljø og lokal samfunnsutvikling

Arbeid med kulturmiljø kan være en positiv faktor for blant annet stedskvalitet, attraksjonsbygging, destinasjonsutvikling, næringsutvikling, livskvalitet, miljøverdier og overgang til mer sirkulærøkonomi. Gjennom verdiskapingsarbeidet på kulturmiljøfeltet er det utviklet gode eksempler på aktivering av kulturmiljø for bred verdiskaping. I regionreformen er det stilt politiske forventninger om at kulturmiljø i større grad skal inngå i samfunnsutviklerrollen på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. De nye strategiene for bevaringsarbeid legger vekt på koordinering med prosesser for helhetlig samfunnsutvikling.

Hva er kulturmiljøressursen? Begrepet kulturmiljø brukes som en fellesbetegnelse for kulturminner, kulturmiljø og landskap og omfatter alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. I forvaltningen legger vi vekt på kulturmiljøenes historiske kildeverdi enten det er arkeologi, bygninger, anlegg og andre fysiske spor i landskap. Kulturmiljøene er bærere av ulike former for kunnskap, og gir grunnlag for personlige og kollektive opplevelser av og forståelse for fortiden. Kulturmiljøenes kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdier har nær sammenheng med stedenes naturressurser og -kvaliteter. For å utløse kulturmiljøenes ressurspotensial i lokalt og regionalt utviklingsarbeid er det nødvendig å få til samvirke med flere utviklingsaktører, planverktøy og andre virkemidler.

Målet med konferansen er å vise hvordan kulturmiljø kan aktiveres som ressurs i lokalt og regionalt utviklingsarbeid og gi deltakerne ideer og verktøy som kan inspirere til nye prosjekter.

Målgruppe

Kommuner og fylkeskommuner, samarbeidspartnere og utviklingsaktører som bruker eller ønsker å aktivere kulturmiljø som ressurs i lokal samfunnsutvikling.

Konferansen vil bli fulgt opp av en ny konferanse våren 2024 hvor vi ser på flere utfordringer knyttet til kommunal og fylkeskommunal forvaltning og bruk av kulturmiljøer i utviklingsarbeid. Hovedmålgruppen for konferansen i 2024 vil være folkevalgte. 

Deltakeravgift er kr. 1 000 pr. deltaker som faktureres uavhengig av om du deltar en eller begge dager. Det blir servert vegetarmat og glutenfrie alternativer.

Tidspunkt og sted

Tjuvstart: Tirsdag 10. oktober kl. 14:15 – 18:00  

Riksantikvarens lokaler, Dronningens gate 13, Oslo

Hovedkonferanse: Onsdag 11. oktober 2023 kl. 08:30-16:00
Nationaltheatret konferansesenter – KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Bindende påmelding innen 6. oktober.
Vi tar forbehold om deltakerbegrensning på grunn av lokalenes størrelse.

 

Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren