Välkommen till Vattenstämman 2021

21-22 september | Digital konferens & utställning

Vattenstämman genomförs i år digitalt tillsammans med värdkommun Uppsala Vatten. 

Under konferensen kommer du som deltagare och utställare, via en digital plattform, ta del av föreläsningar, studiebesök, mingla & diskutera med branschkollegor samt besöka den digitala utställningen. 

Anmälningslänken hittar du längst upp till höger under fliken Anmälan

I år har själva föreningsstämman skett separat och digitalt den 25 maj.


Framtidens hållbara vattentjänster – Utblick 2050

VA-branschen står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Klimatförändring, urbanisering och regleringar ställer nya krav. Vad är framtidens hållbara vattenleverans och vilken roll har framtidens VA-organisationernas roll i omställningen till det hållbara samhället?

Programinnehåll

Vi blickar mot 2050 och spanar på vattentjänsternas roll i samhällsutvecklingen.

Framtidsspaning varvas med konkreta utvecklingsprojekt och politiska perspektiv som driver VA-branschen in i framtiden.
Vi diskuterar lösningar och utmaningar för ett hållbart samhället och hur Vatten och Avlopp kan utgöra motor för omställningen.

Programmet består av tre övergripande block där vi berör cirkuläritet, smarthet och resiliens.
 

Block - Det hållbara och cirkulära samhället

Samhället är beroende av vattnets kretslopp, alltifrån livgivande och hälsosamt dricksvatten till hantering av regnvatten och avloppsvatten. Vattnet som återvänder till vattendragen ska vara fritt från skadliga ämnen, så att det kan fortsätta cirkulera för att så småningom bli dricksvatten igen.  Vårt framtida samhälle präglas av hållbara flöden av resurser och vår samlade förmåga att nyttja dessa resurser effektivt. Genom hållbara produktionskedjor och produkter skapar vi förutsättningar till återanvändning, återföring och cirkulation. Dagens reningsverk blir resursverk och utgör produktionsanläggning för biogas, näringsämnen och olika former av vattenkvaliteter anpassade efter kundens behov och användningsområde.
 

Block - Det smarta och funktionella samhället

Framtidens infrastruktur är uppkopplad och präglas av kundnytta, innovation, digitalisering och automation. Tillgång och efterfrågan på vattentjänster är mer jämnt fördelade över tid där automatisering skapar möjligheter till effektivt kapacitetsutnyttjande. Kunderna involveras i produktionskedjan där man via fastighetsnära lagring och distribution kan utgöra småskaliga produktionsenheter anpassade för lokala behov.

Genom uppkopplade system och maskiner utvecklar vi kundnära tjänster där kunden själv kan kontrollera och styra sina flöden och utveckla hållbara och resurseffektiva kundbeteenden.
 

Block - Det resilienta samhället

Genom en robust och resilient infrastruktur och starka VA-organisationer levererar vi samhällstjänster dygnet runt, året om. Vi har god redundans i vår verksamhet och genom strategisk kontinuitetsplanering utgör vi ryggraden för andra samhällsinstitutioner som sjukhus, skolor, myndigheter och näringsliv. Vi ger förutsättningar för andra att bibehålla servicenivå och samhällstjänster även vid extrema situationer.

Cirkulära lösningar bidrar till att Sveriges vatten är av yppersta kvalitet vilket borgar för effektiv vattenproduktion.
 

Presentationer från företagspartners

Håll dig uppdaterad om vad som händer och erbjuds i branschen. Under en ny programpunkt som vi kallar ”Företagstimmen” kan du ta del av några av våra företagspartners intressanta föredrag

 

Varmt välkommen!