Svensk idrotts gemensamma värdegrund utgår från fyra grundpelare; glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel. Idrottsrörelsen har enats om en förflyttning till 2025 där en trygg och inkluderande idrott är avgörande för att lyckas. Femstegsutbildningen erbjuds för att ge ökad kunskap och stöd i arbetet mot en trygg och inkluderande idrott. 

Grundutbildningen utgår från arbetet mot diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: kön, sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och religion och annan trosuppfattning. Utbildningen tar upp kränkningar, trakasserier, hot och våld samt hur rutiner och ett normmedvetet förhållningssätt kan bidra till att skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer, som är öppna och välkomnande för fler även i framtiden – bortom 2025.

Utöver baskunskap om hur normer och brist på rutiner kan påverka idrotten så ges tid för reflektion och samtal om nuläget i den egna verksamheten. Dessutom ges konkreta verktyg utifrån kunskapswebben ”Trygg och inkluderande idrott” för att underlätta en förändring och förflyttning. 

Syfte
Fem steg mot en trygg och inkluderande idrott syftar till att vara en grundutbildning som fokuserar på att öka kunskapen och förståelsen om ett förebyggande och främjande arbetssätt för trygghet och inkludering. Utbildningen syftar till att ge kunskap, inspiration och verktyg för att få syn på begränsande normer och otrygghet i verksamheten samt utveckla arbetssätt för att ta modiga och nödvändiga steg framåt.

Datum och tid
11 oktober kl. 10.00-15.00

Plats
Utbildningen genomförs via Teams

Vem är utbildningen för?
Utbildningen vänder sig till dig som är anställd på SF, SDF, RF/SISU och RF-SISU distrikt.

Vad kostar utbildningen
Utbildningen är kostnadsfri. Vid avanmälan efter 3 oktober eller vid utebliven närvaro faktureras hela deltagaravgiften på 500 kr. 

Anmälan
Senaste anmälningsdag och avbokning är den 3 oktober. Vid behov av teckentolk meddelas det i anmälan. 
Avbokning sker senast den 3 oktober. I annat fall faktureras full avgift.