INNLEDERE DAG 2:

 

Ruth Astrid L. Sæter (Konferansier dag 2)

Ruth Astrid skal lose oss gjennom plenumssesjonen på dag 2, samt parallellsesjonen om energi. Hun er journalist av utdanning, med mange års erfaring fra dags- og ukepresse. De siste årene, derimot, har Ruth Astrid jobbet mest med kommunikasjon generelt og møteledelse spesielt. Temaer hun særlig brenner for, er energi, klima og miljø. Det er tredje gangen hun er med som møteleder under Klima Viken-konferansen. 

Øystein Walle v/ Sparebankstiftelsen i Hallingdal

Øystein er Daglig Leder i Sparebankstiftelsen Hallingdal. Stiftelsen har arbeidet hardt sammen med lokale politikere og fylkespolitikere for    å starte Hallingdal Bærekraftsenter. Walle har arbeidet som regionbanksjef i SpareBank 1 Hallingdal Valdres i ti år. Før det var han     gründer og medeier i et alarm og vaktselskap. Selskapet startet med 2 ansatte og ble solgt til Hafslund sikkerhet når det var 25 ansatte.    Walle er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Sesjon Energi

Ragnhild Borchgrevink v/Veas

Ragnhild Borchgrevink er konsernsjef i Veas,  Norges største renseanlegg, som renser avløpsvannet fra rundt 800.000 mennesker rundt Oslofjorden. Selskapet produserer biogass, Veas-jord (jordforbedringsmiddel) og ammoniumsulfat til bruk i gjødselproduksjon og ser på flere muligheter for hvordan ressursene i avløpsvannet kan utnyttes på nye områder. Ragnhild Borchgrevink er utdannet cand. jur. og har erfaring fra ledende stillinger i prosessindustri og samvirkeorganisasjon (Norske Skogindustrier ASA og Viken Skog SA). Hun har blant annet hatt stillinger som administrerende direktør, salgsdirektør, produktdirektør og direktør for forretningsutvikling.

 Marianne Riddervold Kahrs v/Østfold Energi

Marianne er forretningsutvikler i Østfold Energi på området Energisystemer. Hun jobber for å få på plass mer fornybar energi lokalt i Østfold, og ser på helthetlige energiløsninger (både kraft og varme) til industri, næring og forretningsbygg. Brenner for at fremtiden skal bli grønnere og mer sirkulær.

Ronny Langset v/ GreenLab Nes

Ronny er daglig leder i GreenLab Nes AS. Selskapet legger til rette for utvikling av en grønn symbiosepark på Esval i Nes kommune. Ronny er utdannet fra Varehandelens høyskole i økonomi og ledelse og har gjennom 23 år bred erfaring fra avfall- og gjenvinningsbransjen både oppstrøm og nedstrøm.

Sesjon Klimatilpasning:

Kjetil Bjørklund v/ KS 

Kjetil er fagleder for klima i KS og skal lede sesjonen om klimatilpasningen. 

Eirik Walle v/ Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Eirik Walle er ansvarlig for restaurering av myr og annen våtmark hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, og fungerer som nasjonal koordinator for myrrestaurering for de andre statsforvalterne. Han har sin bakgrunn innen økologi og naturforvaltning, fra henholdsvis UiO og NMBU. 

Therese Holm Thorvaldsen v/ Bærum kommune

Therese jobber med vann- og avløp i planavdelingen til Bærum kommune. 

Merle Tillde Enghoff v/ COWI A/S

Merle er utdannet klima- og miljøplanlegger og har 10 års erfaring innen klimatilpasning. Hun har blant  annet vært ansvarlig for porteføljeforvaltning av masterplanlegging av flomprosjekter i Københavns kommune. Her har hun jobbet med utvikling av konkrete planleggingsverktøy for identifisering av robuste flomløsninger som fokuserer på å skape merverdi i en storby i rask utvikling.

Sesjon Arealforvaltning:

Jon Bjartnes v/ WWF 

Jon er politikkansvarlig i WWF og skal lede sesjonen om arealforvaltning. 

Katrine Nordahl Hanssen v/ Skift

Katrine Nordahl Hanssen leder markeds- og kommunikasjonsavdelingen i Skift – Næringslivets klimaledere. Katrine har ansvaret for å bygge og kommunisere merkevaren Skift i samtlige kanaler, og i tillegg leder hun Skift sin strategiske satsing på natur. Katrine har tidligere jobbet innen luftfart og flyselskapet Widerøe, hvor hun hadde ansvaret for markedskommunikasjon, merkevarebygging, strategi- og markedskonsepter.

Håkon Sverke Vindenes v/ Statens Vegvesen

Håkon er sjefingeniør i klima- og miljøseksjonen i Statens Vegvesen. Han har siden 1996 jobbet i Statens vegvesen med blant annet NTP, konsekvensutredninger og bypakker. 

Ståle Navrud v/ NMBU

Ståle er utdannet naturforvalter fra NMBU og har en doktorgrad i miljø- og ressursøkonomi fra samme sted. Han har mer enn 25 års erfaring med gjennomføring, kvalitetssikring og evaluering av samfunnsøkonomiske analyser innen areal- og naturforvalting, og spesielt verdsetting av miljø- og naturgoder. 

Jostein Frydenlund v/ NIBIO

Jostein jobber som spesialrådgiver i kart og statistikkdivisjonen til NIBIO. NIBIO samarbeider med Miljødirektoratet om Norges klimagassregnskap under FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen, hvor instituttet har ansvar for klimagassregnskapet for arealbrukssektoren.

Heiko Liebel v/ Asplan Viak

Heiko jobber som seniorrådgiver i Asplan Viak og har forskerutdanning med doktorgrad innen biologi og geologi. Akkurat nå utvikler han et prosjektbasert naturregnskap for gruveetableringen på Engebø (Sunnfjord kommune) som er et pilotprosjekt i Norge. Heiko avvikler alle faser fra heldekkende vegetasjonskartlegging, naturtypekartlegging, naturregnskap og planlegging av naturrestaureringen. 

Kjersti Bakkebø Fjellstad v/ Viken fylkeskommune

Kjersti  er seniorrådgiver ved Miljøavdelingen i Viken fylkeskommune. Hun er prosjektleder for arealregnskapet i Viken fylke, og har sitt arbeidsfelt innen plan og naturmangfold. Utdannet naturforvalter fra NMBU, og har tidligere arbeidet ved NIBIO på Ås.