Sesjon 2: Klimatilpasning 

Konsekvensene av klimaendringene blir stadig tydeligere. Klimatilpasning er et område i rask utvikling som vil kreve mer innsats fremover. Klimatilpasning innebærer å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg og iverksette tiltak for å på den ene siden å hindre eller redusere skade, og på den andre siden utnytte mulighetene som endringene kan innebære. 

 

Det har vært en stor utvikling i klimatilpasningsarbeidet og mye er gjort siden den første stortingsmeldingen kom for snart ti år siden. Likevel er det fremdeles utfordringer i arbeidet. I Norge har klimatilpasning i lang tid vært underprioritert sammenlignet med tiltak for utslippskutt og -opptak.

 

I bolk 1 vil vi se nærmere på status for klimatilpasninsarbeidet i Norge. I bolk 2 skal Therese Holm Thorvaldsen fra Bærum kommune presentere kommunens digitalte kart for overvannshåndtering, og Eirik Walle fra Statsforvalteren i Oslo og Viken skal fortelle om restaurering av myr som et klimatilpasningstiltak. I tillegg vil vi få eksempler på tiltak for klimatilpasning innen bygg og byplanlegging. 

Program:

Bolk 1 - Status og fremdrift på klimatilpasningsarbeidet

*Velkommen og intro v/Kjetil Bjørklund KS
*Stortingsmeldingen «Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn»  ink. tid til spm. v/ Miljødirektoratet
*KS peker på utfordringer i stortingsmeldingen, åpen dialog med salen v/Kjetil Bjørklund

Bolk 2 - Eksempler på klimatilpasningstiltak

*Digital kart for overvannshåndtering v/Therese Hom Thorvaldsen Bærum kommune
*Restaurering av myr som et klimatilpasningstiltak v/Eirik Walle Statsforvalteren i Oslo og Viken
*Klimatilpasning i byplanlegging og bygg v/ Merle Enghoff, COWI - Senter for klimatilpasning

 

Sesjonen vil bli ledet av Kjetil Bjørklund fra KS.