Only digital pre-recorded sessions

Below you will find information about the pre-recorded session that will only be available on the digital platform. 


Bevarande och gallringspolicyn och skyddet av känslig information - hur balanseras motstridiga intressen?

Tytti Voutilainen, Finland

Tytti Voutilainen är filosofie magister i Finlands historia vid Åbo universitet. Hon har också studerat informationsforskning vid Tammerfors universitet. Hon har arbetat som arkivarie i över 30 år: nio år som landsarkivarie vid S:t Michels länsstyrelse och senare som överinspektör och direktör vid S:t Michels landsarkiv. Numera är hon specialsakkunnig vid Riksarkivet inom forsknings- och experttjänster. Hennes specialiteter är bevarande och gallring samt arkivteori.

Presentationen handlar om:

Fastställandet av bevarandevärde innebär ofta avvägningar mellan motstridiga intressen. Detta gäller särskilt personuppgifter, som till följd av EU:s dataskyddsförordning har ställts i fokus för bevarandeanalysen och gallringen. Vid arkiveringen av personuppgifter måste man avväga deras betydelse med tanke på åtminstone kulturella rättigheter, yttrandefrihet och skyddet för privatlivet. Presentationen beskriver Riksarkivets nya bevarande- och gallringspolicy, som ägnar särskild uppmärksamhet åt arkiveringen av personuppgifter. Presentationen ger exempel på hur Riksarkivet vid bevarandeanalysen av personuppgifter tillämpat de mål och kriterier som beskrivs i policydokumentet.


Nationella anskaffningspolitiken i Finland
 

Vuokko Joki, Finland

FM i historia, olika kortare arbetsförhållanden vid Uleåborgs landsarkiv och Riksarkivet. Överinspektör 1988- (tjänst) och direktör för landsarkivet i Uleåborg 2002 – 2016. Direktör för privatarkivverksamhet vid Riksarkivet och lokal direktör för verksamhetsstället Uleåborg sedan 1.1.2017. Riksarkivets dataskyddsansvarig 2020-

Finlands Hembygdsförbund, fullmäktigeledamot och specialsakkunnig i arkivfrågor 2009-;  Hållit kurser för hembygdsarkiv sedan slutet av 1980-talet och en av författarna till en handbok för dessa arkiv.

Presentationen handlar om:

Riksarkivet, 11 s.k. statsunderstödsarkiv samt Musikarkivet kom överens om en nationell arbetsfördelning år 2017. Vi går mot en utvidgad nationell anskaffningspolitisk arbetsfördelning. I den s.k. tredje vågen inbjuds special- och regionala museer samt större städer att delta. Frågor som lyfts fram är t.ex. digitala och digitaliserade privatarkiv. Har vi på lång sikt endast en minnesorganisation som tar hand om hela kulturarvet? Hur tas material från sociala medier till vara? Har de nya aktörerna beredskap att iaktta olika arkivprinciper och har de ekonomiska resurser för verksamheten? Har alla dessa aktörer rätt och möjlighet att ur dataskyddslagstiftningens synvinkel agera i arkiveringssyfte i förhållande till de mål av allmänt intresse som eftersträvas? En ny arkivlag är under beredning och den ska enligt planerna träda i kraft i början av 2023, även detta kan ha sina verkningar på den nationella anskaffningspolitiken


Teaching Archival Studies

 

Helga Jóna Eiríksdóttir, Iceland

Helga Jóna Eiríksdóttir is an assistant professor at the University of Iceland and holds a research position at the NAIS. She is a MA in History and holds a MPA degree.

The presentation is about:

Archival studies have been taught at the University of Iceland in collaboration with the National Archives of Iceland for the past two decades. For the longest time it has been in the form of elective courses within the history department and available for students at undergraduate level. Few years back it emerged to a 30 ECTS minor program but last year the program was changed into a 30 ECTS postgraduate diploma in Applied Archival Studies. This change opened new possibilities both in teaching and studying archival science. This lecture will draw on the experience of this change and what the future might hold.


Bland myggor och elefanter – Om enskilda regionala arkiv i kultursamverkansmodellen

Kajsa Ravin

Generaldirektör, Kulturrådet.

Presentationen handlar om:

Med utgångspunkt i rapporten ”Ett misch-masch av myggor och elefanter”, som handlar om arkiv och film i ett regionalt perspektiv, berättar Kajsa Ravin om förutsättningar och möjligheter för de enskilda regionala arkiven i Kultursamverkansmodellen. Rapporten har tagits fram tillsammans med Riksarkivet och Filminstitutet.


Bevarande och konservering i Azzolino-samlingen - arbete med att rädda 1600-talshandlingar med skadligt bläck
 

Anna Lagerqvist Alidoost

Anna Lagerqvist Alidoost arbetar sedan 2016 som papperskonservator vid Enheten för Bevarandeteknik och konservering på Riksarkivet och har dessförinnan arbetat vid Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna samt i den privata sektorn med konservering och restaurering av interiörer i bland annat kyrkor. Anna har en fil kand i kulturvård med inriktning papperskonservering från Göteborgs universitet samt en fil kand och master-examen i humaniora med inriktning konstvetenskap från Uppsala universitet. En viktig del av arbetet vid Riksarkivet innefattar studie av järngallusbläckets ibland frätande effekter på pappershandlingar, samt behandlingen av dem.

Presentationen handlar om:

Azzolino-samlingen i Riksarkivet innehåller skrifter och brev skrivna av och till drottning Kristina (1626-1689), mellan främst 1655 och 1690, bland annat Kristinas privata brev till vännen Decio Azzolino samt egna, handskrivna texter. Handlingarna innefattar cirka tre hyllmeter, ungefär 5000 handlingar med framför allt handskriven text som i huvudsak är skriven med järngallusbläck. Järngallusbläcksfrätning är en skada som ofta återfinns i arkiv. I det här beståndet är vissa centrala delar i så dåligt skick att det finns risk för ren informationsförlust där hela delar av text kan förloras. Riksarkivet har i flera delprojekt och delvis i samarbete med Riksantikvarieämbetet undersökt beståndets tillstånd, analyserat bläcket och skadebilden samt utarbetat stabiliseringsmetoder för materialet. Med detta som grund har en vårdplan utformats för att säkra det långsiktiga bevarandet av handlingarna för framtiden. Denna presentation kommer redogöra för det arbetet.


En ny resurs kring Records Management, LVI och digitalisering från NLA

Näringslivets Arkivråd, NLA

En ideell förening som vill främja rationell dokumenthantering och arkivering inom företag och organisationer och som arbetar genom kunskapsförmedling och nätverk.

Tom Sahlen

Tidigare arkivchef i Sundsvalls kommun, konsult, författare och upphovsman till Klassa.

Mats Andreasen

Bakgrund som IT-arkitekt i privat och offentlig sektor, ledamot i NLA’s styrelse.

Presentationen handlar om:

NLA kommer under hösten att lansera en webplats kring informationsförvaltning och digitalisering med fokus på Records Management och Ledningsystem för verksamhetsinformation(LVI). Detta föredrag beskriver innehåll och upplägg och hur NLA och redaktionen planerar att erbjuda kunskap och olika tjänster för att praktiskt utveckla sin verksamhet. Riksarkivet är medfinansiär i projektet.


Record your own presentation

Here you will find information on how to record your own presentation using Microsoft Teams or Zoom.


This information will be updated continuously.