När du anmäler dig väljer du vilka föreläsningar som du vill besöka under dagarna
 
7 SEPTEMBER 13:00 - 13:40
A1. Tobaksavvänjning i utsatta grupper
Föreläsare: Joanna Stjernschantz Forsberg Region Stockholm samt  Nazli Togan, Region Östergötland
Skillnader i tobakavvänjning mellan utlandsfödda och svenskar. Utlandsfödda kan ha svårare att sluta röka pga. kulturella och socioekonomiska faktorer. Utlandsfödda kan också ha olika attityder och uppfattningar om tobaksbruk jämfört med svenskar, vilket kan påverka deras förmåga att sluta röka och hur kan dessa olikheter påverka i hur tobaksavvänjare kan stötta på bästa sätt till tobaksstopp
A2. Lagar för alla barns framtid
Föreläsare: Cecilia Elander, Tobaksfakta
Kort beskrivning kommer
A3. Tobaksavvänjare – nu får vi LUFT under vingarna
Föreläsare:Matz Larsson Region Örebro, Katarina Åsberg Linköpings Universitet
Kort beskrivning:  Uppdatering och tips om receptbelagda läkemedel. Cytisin, välbeprövat, säkert och ytterst kostnadseffektivt. Så enkelt hjälper du din patient! Och äntligen finns möjlighet att få reda på hur det går för dina patienter - information och anmälan sker via www.Tobaksstoppsprojektet.org.
A4, Länsstyrelseperspektiv – från tidiga insatser till operativ samverkan.
Föreläsare: Åsa Hedberg, Viveca Andersson, Lizette Eriksson, Länsstyrelsen 
I oktober 2022 lanserades en förnyad regional ANDTS-strategi som nu även omfattar nikotinprodukter. Strategin har även ett särskilt mål för insatser riktade till barn och unga. Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram informationsmaterial som yrkesverksamma kan använda som stöd i mötet med exempelvis föräldrar. 

Trenden med vattenpipscaféer spred sig i Norrköpings kommun och lockade många ungdomar att röka. Med hälsoriskerna kopplade till rökningen, undermåliga lokaler och bidragande till en osund konkurrens agerade myndigheter för att stoppa verksamheterna.

 
7 SEPTEMBER 13:50 - 14:30
B1. Nikotin och miljö
Föreläsare: Maria Nilsson Umeå Universitet, Niclas Malmberg  VISIR
Tobaksindustrins miljöpåverkan och försök att kringgå lagstiftningen med sk tobaksfria nikotinprodukter.
B2. Rökfria miljöer
Föreläsare: Linda Karlsson, Region Östergötland, Linda Mariepoo, Folkhälsomyndigheten 
Från den 1 januari 2016 införde Region Östergötland helt rökfria hälso-och sjukvårdsområden. Det är ett led i att bidra till bästa möjliga hälsa för alla. Budskapet fokuserar på den positiva möjlighet som rökfria hälso- och sjukvårdsmiljöer utomhus är. Här berättar vi hur Region  Östergötland jobbar med det och förbättringar
B3. Tobaksfrågan på EU nivå 
Föreläsare: Lena Sharp RCC,Lena sjöberg TPLR ordförande
Vad händer kring tobaksfrågan i EU, Lena Sjöberg TPLR ordförande
EU Cancerkampanjen – Lena Sharp RCC
B4. Kommunala tobakspreventiva insatser i Östergötland
Föreläsare: Lena Enerling, Alleskolan Åtvidaberg
Tillsammans med Alléskolan erbjuder Åtvidabergs Sparbank alla kommunens elever i årskurs sju en möjlighet att teckna ett kontrakt där man förbinder sig att vara helt drogfri under högstadiet. Projektet syftar till att uppmuntra ungdomar att aktivt ta ställning mot droger och ge dem ännu bättre argument för att lättare stå emot grupptryck och säga nej.
B5. Nikotinfri befruktning och födsel 
Snusning kan minska antalet spermier och påverka fertiliteten negativt
Hälsokoordinatörerna Sandra Vikman och Therese Nygren presenterar projektet Hälsa, inför under och efter graviditet som bedrivs inom Mödrahälsovården i Region Kalmar län sedan januari 2020 
Läkarstudenterna Gustav Ollvik och Agnes Kimblad, Lunds universitet presenterar sin studie
 
8 SEPTEMBER 13:00 - 13:40
C1. Digitalt stöd - Tobakshjälpen samt Min nikotinfria resa
Föreläsare: Marita Andersson, Region Jönköpings län, Linn Hellström, Region Kalmar län, Jeanett Carlsson, Region Västerbotten
Tobakshjälpen är ett digitalt stöd för de som vill sluta att använda tobak/nikotin. En digital tobaksavvänjning möter personernas behov av att får tobaksavvänjning när och var den vill, få kontroll över sin behandling och samtidigt ha stöd av en diplomerad tobaksavvänjare. Budskapet i Tobakshjälpen är att alla kan sluta med tobak.
 C2. Snusets avvänjning och dödlighet
Föreläsare: Patrik Wennberg  Umeå Universitet, Johanna Smajlic Tandvård mot tobak
Marja Lisa Byhamres avhandling belyses
C3. Kommunens arbete med tobaksprevention
Föreläsare: Vidar Albinsson, Värnamo Kommun 

Nyrekrytering av nikotinberoende sker bland barn i Sveriges kommuner. Kommuner möter invånarna på många olika sätt. De ansvarar för lekplatser, badstränder, fritidsgårdar, stödjer idrottsförengar, familjens hus, förskola, skolor och fritidshem, reningsverk, tillsynsansvar, mm. Vilka förutsättningar finns för en kommun att stå emot tobaksindustrins påverkan på våra barn? Hur kan rätt stödjande miljöer skapas för att stoppa inflödet till hälso- och sjukvård, stoppa tobakens miljöbelastning och inte minst stoppa barnarbete i tobaksproducerande länder?

C4. Region Östergötlands olika stöd vid tobaksavvänjning
Föreläsare: Lina Jarledal Blom samt flera tobaksavvänjare vid Region Östergötland 
Region Östergötland har en palett av möjligheter för tobaksavvänjning. Kom och lyssna på hur tobaksavvänjare i olika verksamheter och professioner arbetar med tobaksavvänjning. Det strategiska arbetet runt samt vägen in för patienten.