Tema och Sessioner

Tema 1 - Styrning för att samverka och effektivisera?

Samarbete mellan olika professioner och organisationer är väsentligt för många av den offentliga sektorns uppdrag. Kraven på samverkan drivs av att det finns problem som måste lösas, med syfte att skapa samhälleliga värden med effektivt resursutnyttjande. Det finansiella perspektivet på detta landar ofta i att de kortsiktiga kostnaderna för arbetet är tydliga, medan vinsterna finns i framtiden. Budgetstyrningen är stark, vilket kan föranleda konflikter kring både vem som skall betala och vem som drar mest nytta av gemensamt skapat värde. Frågan vem som betalar för jobbet som måste göras tillsammans är relevant i flera olika dimensioner, mellan stat-region-kommun, mellan olika professioner och mellan administrativa och operativa funktioner. I tema 1 delar vi erfarenheter om hur vi hanterar styrningen när samverkan krävs:

Seminarium 1: Vart är den offentliga sektorns resursfördelningsmodeller på väg och hur påverkar de möjligheter till samverkan?
Seminarium 2: Samverkan mellan kommuner och med regionen: det ekonomiska gränssnittet, ansvar och aktivitetsförflyttning.

 

Tema 2 - Reformutrymme och flernivåsamordning - hur löser vi det?

Hur undviker vi politisk närsynthet och hur skapar vi ett större systemperspektiv kring olika och tillkommande samhällsutmaningar? Att svenska kommuner och regioner ska lösa komplexa samhällsutmaningar genom nytänkande och samverkan är en vanlig uppfattning idag. Många initiativ beskrivs också som svar på utpräglad fragmentisering och stuprörstänkande med bristande samordning, där både ensidighet och kortsiktighet hindrar arbetet med att långsiktigt bygga ett robust samhälle. I detta tema tar vi ett närhistoriskt perspektiv på kommuner och regioners arbete med att driva och samordna arbetet med olika hållbarhetsutmaningar och där vi drar ut tråden mot tänkbara framtidsscenarier.

Seminarium 1: Arbetet med att samordna regionala samhällsutmaningar - hur löser vi det?
Seminarium 2: Arbetet med att samordna kommunala samhällsutmaningar - hur löser vi det?

 

Tema 3 - Digitalisering, AI och samverkan

Digitaliseringen och användningen av AI inom välfärden har länge setts som lösningen på många utmaningar. Med lösningar kommer dock också utmaningar, både utifrån att kunna nyttja tillgänglig teknik, säkerheten med tekniken samt utmaningarna med digitalisering och AI utifrån samverkan. Samverkansfrågan är aktuell både inom en organisation, t.ex. mellan olika funktioner men också mellan teknik och människa, men utmaningarna handlar också om samverkan mellan olika huvudmän utifrån digitaliseringens möjligheter.

Seminarium 1: Digitalisering och AI som medel för samverkan inom kommuner och regioner och mellan olika huvudmän
Seminarium 2: Digitalisering och AI – det här med data, hur svårt kan det vara? Användningen av data som medel för genomförande, utveckling och samverkan

 

Tema 4 - Arbetstiden - varva ner eller kavla upp?

Bristen på personal är sedan länge ett problem inom välfärden. Från arbetsgivarhåll hör vi ofta att fler därför måste arbeta mer - fler heltider, högre pensionsålder och locka nya grupper till välfärden! Samtidigt är frågan om kortare arbetstid återigen aktuell inom fackföreningsrörelsen. Medan 6-timmarsdagen under lång tid varit bubblare i svensk politik, så erbjöd Köpenhamns kommun nyligen sin anställda 4-dagarsvecka. Direktivet om 11 timmars dygnsvila blev en svår knut att lösa ut för många regioner och kommuner och många kämpar med bemanningsfrågan. Är Sveriges kommuner och regioner redo för kortare arbetstid? Hur ska arbetstidens kunna kortas medan det råder personalbrist? Är ett mer hållbart arbetsliv en förutsättning för ett längre arbetsliv, eller är det tvärtom? Med andra ord - är det läge att varva ner eller bör vi förbereda oss på att kavla upp ärmarna?

Seminarium 1: Kortare arbetstid och personalbrist i kommunal sektor - kan man få det att gå ihop?

Seminarium 2: Kortare arbetstid och personalbrist i regional sektor - kan man få det att gå ihop?