FÖRELÄSARE

Sidan kompletteras fortlöpande med info om varje föreläsare och vill du veta vilka som kommer att föreläsa vid VÅRMÖTET hittar du info i programmet till dess att alla talare finns presenterade här.


Ann-Sofie Wernersson, Statens Geotekniska Institut

Riskbedömning av förorenade sediment - ny vägledning

Ann-Sofie presenterar den nya vägledningen om riskbedömning av förorenade sediment. Den har tagits fram inom ramen för ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag och utgörs av sex rapporter och en sammanfattande web-text. Vägledningen vänder sig till de som beställer, utför eller granskar riskbedömningar av förorenade sediment.

Tillhör Session K, Vatten och sediment, torsdag 14 mars kl. 13.20.

Björn Johansson, Naturvårdsverket

Workshop Konceptuella modeller

Med Johanna Moreskog, Ramboll Sweden AB och Klas Köhler, Länsstyrelserna.

Konceptuella modeller är en av de viktigaste delarna av att utreda ett förorenat område. Vi vill på denna workshop diskutera hur vi blir bättre på att bygga och granska modeller som stöttar utredningsarbetet. Workshopen handlar om konceptuella modeller som helhet men med visst fokus på hantering av osäkerheter.

Workshopen kommer inledas med en kortare presentation av konceptuella modeller och hur osäkerheter hanteras i dessa, följt av en diskussion och byggande av ett praktiskt exempel och avslutas med uppsamling och avslutande diskussion. Workshopen kommer ta upp ämnen som osäkerheter, bevislinjer, hypotesformulering, transparens och kommunikation.

Tillhör Session D, onsdag 13 mars kl. 13.40.

Bo Bergman, WSP Sverige AB

Optimera placering av nya borrhål i berg? Undersökningar i befintliga borrhål samt geofysik, kan det vara en väg framåt? Med Lars Davidsson WSP Sverige AB.

Presentationen beskriver inledande undersökningar i berg vid Lacko, en fd ytbehandlingsindustri i Gislaveds kommun, där en CAH-förorening påträffats i såväl jordlager som berggrund och där syftet med de inledande undersökningarna i berg har varit att komplettera den konceptuella modellen för att kunna optimera var och hur nya undersökningsborrningar i berg bör utföras. Ytgeofysiska mätningar ( VLF och resistivitet) har genomförts i närområdet runt Lacko och tillsammans med borrhålsgeofysiska mätningar (ATV och Flowlog ), nivåspecifika grundvattenprovtagningar och vattennivåmätningar i till Lacko närliggande befintliga borrhål har ett underlag för kommande borrningar tagits fram.

Tillhör Session J, torsdag 14 mars kl. 13.20.

Ebba Sellén, Sellén & Filipovic AB

Masshantering och PFAS

En ny verksamhet etableras. Miljöfrågor värderas högt, kunskap om masshantering finns, den löpande kommunikationen med tillsynsmyndigheten är god. Ändå uppstår en oönskad situation där PFAS-förorening behöver hanteras. Vi delar med oss av erfarenheter och belyser flera perspektiv, vad kan göras annorlunda och av vem?

Tillhör Session H, torsdag 14 mars kl. 10.50.

Gisela Åberg, Malung-Sälens kommun

Malungs fd. garveri - möjligheter och utmaningar för en glesbygdskommun att arbeta med bidragsfinansierade objekt

Malung-Sälens kommun har arbetat i flera år med ett av Dalarnas största bidragsfinansierade projekt, Malungs fd. garveri, trots liten organisation och små resurser. Hur kan en glesbygdskommun arbeta med förorenade områden trots begränsade resurser? Vilka möjligheter och utmaningar finns det för en liten kommun i den här typen av projekt? 

Tillhör Session E, Huvudmannaskap i projekt med statlig finansiering, onsdag 13 mars kl. 15.50.

Helena Branzén, Statens Geotekniska Institut

Energiborrning i berg vid misstanke om klorerade lösningsmedel

Att borra för bergvärme i närheten av en förorening med klorerade lösningsmedel kan innebära risker. Vilka riskerna är och hur de kan hanteras har SGI därför tittat närmare på. Föredraget redogör för vårt arbete inklusive de principer vi tagit fram för att hjälpa tillsynsmyndigheterna bedöma riskerna.

Tillhör Session G, Förorenade områden i praktiken, torsdag 14 mars kl. 10.50.

Helena Nord, Sheeba Environmental Engineering

Europas största pilotförsök med kolloidalt aktivt kol för att behandla en PFAS-plym. Erfarenheter från ett regeringsuppdrag del 2. Med Johan Eldin, Granitor Miljöteknik.

Erfarenheter från installation av en 70 m lång barriär för PFAS. Praktiska erfarenheter och hydrogeologins betydelse för projekteringen.

Tillhör Session C, Specialsatsningar, onsdag 13 mars kl. 13.40. 13 mars kl. 15.50.

Ingrid Tjensvoll, Naturvårdsverket

Inventering av förorenade sedimentområden - möjligheter och utmaningar. Med Magnus Lund, Länsstyrelsen Skåne

Just nu pågår det en stor satsning på inventering av potentiellt Pfas förorenade områden och förorenade sedimentområden. Vi vill berätta om det inventeringsarbete som nu genomförs och planeras över hela landet och vilka verktyg vi har för att hantera detta. Vi vill även berätta om de utmaningar vi möter i detta arbete och hur vi gemensamt kan ta oss an dessa.

Tillhör Session K: Vatten och sediment, torsdag 14 mars kl. 13.20

Isabelle Groth, Naturvårdsverket

Statligt finansierade efterbehandlingsåtgärder – erfarenhetsåterföring i syfte att underlätta för framtida åtgärdsprojekt.

Genom kunskapsåterföring kan Naturvårdsverket bidra till att arbetet med förorenade områden utvecklas och går framåt. Naturvårdsverket lyfter här sådana aspekter som inte specifikt handlar om föroreningsproblematik i efterbehandlingsåtgärder, men som ändå är en stor del av åtgärdsprojekt, så som ekonomi, juridik, planering och upphandling.

Tillhör Session F: Inledningspass torsdag 14 mars.

Jack Shore, REGENESIS

The need for sustainable PFAS remediation; comparing the environmental impact in situ sequestration to pump and treat.

The presentation explores a solution for PFAS contamination using Colloidal Activated Carbon (CAC) to reduce groundwater PFAS levels sustainably. Ramboll conducted a thorough analysis, including Life Cycle, environmental impact assessments, cost analysis, and sustainability assessments, comparing CAC to traditional methods. The presentation aims to showcase site conditions, installation, and discusses the sustainability and environmental impact of CAC versus standard methods for PFAS cleanup.

Tillhör Session J, torsdag 14 mars kl 13.20.

Jens Johannisson, Structor Miljö Öst AB

Undersökning av ytvatten och sediment i vattendrag för att identifiera förorenade vattenområden och för att prioritera mellan förorenade landobjekt.

Vi presenterar ett annorlunda sätt att genomföra huvudstudier där vi undersökt vattenförekomster som är påverkade av ett flertal källor av liknande typ. Provtagningens omfattning längs olika delsträckor har byggt på objektens läge, processer, tid, omfattning samt på sträckans hydrologiska förutsättningar. Resultatet har gett underlag till att identifiera tidigare okända förorenade vattenområden och underlag till prioritering av både de landobjekt som påverkat åarna samt delområden längs åarna.

Tillhör Session K, torsdag 14 mars kl 13.20.

Joel Häggqvist, Sveriges Geologiska Undersökning

Nya bedömningsgrunder för grundvatten.

SGU vill presentera den nya webbaserade handledningen Bedömningsgrunder för grundvatten, som ersätter SGU:s rapport med samma namn från 2013. Handledningen utgör ett omfattande kunskapsunderlag om Sveriges grundvattenkvalitet genom beskrivningar, statistik och kartor som baseras på stora datamängder från miljöövervakning, råvattenkontroll i grundvattentäkter och provtagning av enskilda brunnar. Handledningen utgör också ett verktyg för att tolka och värdera insamlade data om grundvatten, exempelvis i sammanhang som rör efterbehandling av förorenade områden.

Tillhör Session M: Torsdag 14 mars kl. 14.50.

Johan Eldin, Granitor Miljöteknik

Europas största pilotförsök med kolloidalt aktivt kol för att behandla en PFAS-plym. Erfarenheter från ett regeringsuppdrag del 2. Med Helena Nord, Sheeba Environmental Engineering.

Erfarenheter från installation av en 70 m lång barriär för PFAS. Praktiska erfarenheter och hydrogeologins betydelse för projekteringen.

Tillhör Session C, Specialsatsningar, onsdag 13 mars kl. 13.40. 13 mars kl. 15.50.

Jessica Åberg, Liljemark Consulting

Workshop Upphandling 

Med Jonny Bergman, Sheeba Environmental Engineering AB

Vilken är bästa entreprenadformen för efterbehandlingsåtgärder och hur kan en åtgärd upphandlas utan stora risker för beställare eller entreprenör? I denna workshop diskuterar vi förutsättningar, hinder och möjligheter för olika entreprenadformer och hur vi kan undvika konflikter i åtgärdsprojekt. 

Tillhör Session I, torsdag 14 mars kl 10.50.

Johan Nordbäck, Structor Norr AB

Miljöbesparingar i schaktsaneringsprojekt

Erfarenheter från olika upphandlingsformer vid genomförande av åtgärdsprojekt – möjligheter och hinder ur beställarens perspektiv.

Tillhör Session J, torsdag 14 mars kl 13.20.

Johanna Moreskog, Ramboll, Sweden AB

Workshop Konceptuella modeller

Med Klas Köhler, Länsstyrelserna och Björn Johansson, Naturvårdsverket. 

Konceptuella modeller är en av de viktigaste delarna av att utreda ett förorenat område. Vi vill på denna workshop diskutera hur vi blir bättre på att bygga och granska modeller som stöttar utredningsarbetet. Workshopen handlar om konceptuella modeller som helhet men med visst fokus på hantering av osäkerheter.

Workshopen kommer inledas med en kortare presentation av konceptuella modeller och hur osäkerheter hanteras i dessa, följt av en diskussion och byggande av ett praktiskt exempel och avslutas med uppsamling och avslutande diskussion. Workshopen kommer ta upp ämnen som osäkerheter, bevislinjer, hypotesformulering, transparens och kommunikation.

Tillhör Session D, onsdag 13 mars kl. 13.40.

Jonas Hedlund, Wescon Miljökonsult AB

Bedömning av risker vid odling i DDT-förorenad jord

Odlingsförsök på potatis har utförts inom Älvans skogsplantskola för att undersöka upptag av DDT.Utredningen har även omfattat POM-tester i syfte att kontrollera fördelning av DDT mellan porvatten och jord, för att sedan beräkna ett teoretiskt upptag i växter och jämföra mot odlingsförsöket. Erhållna resultat ska ligga till grund för en fördjupad riskbedömning avseende hälsorisker vid odling i DDT-förorenad jord.

Tillhör Session G, Förorenade områden i praktiken, torsdag 14 mars kl. 10.50.

Jonny Bergman, Sheeba Environmental Engineering AB

Workshop Upphandling

Med Jessica Åberg, Liljemark Consulting

Vilken är bästa entreprenadformen för efterbehandlingsåtgärder och hur kan en åtgärd upphandlas utan stora risker för beställare eller entreprenör? I denna workshop diskuterar vi förutsättningar, hinder och möjligheter för olika entreprenadformer och hur vi kan undvika konflikter i åtgärdsprojekt.

Tillhör Session I, torsdag 14 mars kl 10.50.

Karin Eliaeson, Sveriges Geologiska Undersökning

Klorokoll 2030; Inspiration till tematiskt arbete – en väg framåt för att ”öka takten” 

SGU arbetar med att ta fram en process för hur våra statliga objekt som är förorenade med klorerade kolväten bör hanteras så att effektiviseringar kan göras och beslut kan fattas på likartade grunder.  Vi vill berätta om vårt arbete i syfte att inspirera till mer tematiska satsningar.

Tillhör Session F, inledningspass torsdag 14 mars kl. 09.00.

Klas Köhler, Länsstyrelserna

Workshop Konceptuella modeller

Med Johanna Moreskog, Ramboll Sweden AB och Björn Johansson, Naturvårdsverket

Konceptuella modeller är en av de viktigaste delarna av att utreda ett förorenat område. Vi vill på denna workshop diskutera hur vi blir bättre på att bygga och granska modeller som stöttar utredningsarbetet. Workshopen handlar om konceptuella modeller som helhet men med visst fokus på hantering av osäkerheter.

Workshopen kommer inledas med en kortare presentation av konceptuella modeller och hur osäkerheter hanteras i dessa, följt av en diskussion och byggande av ett praktiskt exempel och avslutas med uppsamling och avslutande diskussion. Workshopen kommer ta upp ämnen som osäkerheter, bevislinjer, hypotesformulering, transparens och kommunikation.

Tillhör Session D, onsdag 13 mars kl. 13.40.

Kristina Widenberg, Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets arbete med samhällsekonomisk konsekvensanalys av generella riktvärden för PFAS.

Tillhör Session C: Specialsatsningar. Onsdag 13 mars kl. 13.40.

Naturvårdsverkets vägledning om masshantering och användning av massor för anläggningsändamål. Med Mats Fröberg, Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket arbetar med att utveckla vägledning om masshantering. I detta ingår att uppdatera handboken om återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010:1. Vid detta föredrag kommer Kristina Widenberg och Mats Fröberg berätta om vägledningsinsatserna som hittills genomförts samt lyfta några av de knäckfrågor som finns för det fortsatta arbetet framåt.

Tillhör Session H: PFAS och masshantering. Torsdag 14 mars kl. 10.50.

Lars Davidsson, WSP Sverige AB

Optimera placering av nya borrhål i berg? Undersökningar i befintliga borrhål samt geofysik, kan det vara en väg framåt?

Med Bo Bergman, WSP Sverige AB

Presentationen beskriver inledande undersökningar i berg vid Lacko, en fd ytbehandlingsindustri i Gislaveds kommun, där en CAH-förorening påträffats i såväl jordlager som berggrund och där syftet med de inledande undersökningarna i berg har varit att komplettera den konceptuella modellen för att kunna optimera var och hur nya undersökningsborrningar i berg bör utföras. Ytgeofysiska mätningar ( VLF och resistivitet) har genomförts i närområdet runt Lacko och tillsammans med borrhålsgeofysiska mätningar (ATV och Flowlog ), nivåspecifika grundvattenprovtagningar och vattennivåmätningar i till Lacko närliggande befintliga borrhål har ett underlag för kommande borrningar tagits fram.

Tillhör Session J, torsdag 14 mars kl 13.20.

Lars Rosenqvist, Sveriges geologiska undersökning

Förekomst av PFAS i mark och grundvatten i områden utan kända lokala föroreningskällor – undersökningar inom regeringssatsningen för PFAS. Med Maria Åkesson, Sveriges geologiska undersökning.

SGU utför under 2023–2024 omfattande undersökningar av PFAS i mark och grundvatten med bidragsmedel från Naturvårdsverkets 1:4-anslag. På föredraget kommer resultaten av 2023 års undersökningar att redovisas. Fokus för dessa undersökningar har varit att generera underlag kring förekomst av PFAS i mark och grundvatten på platser utan kända lokala föroreningskällor, för att utreda eventuell storskalig diffus spridning.

Tillhör Session C: Specialsatsningar. Onsdag 13 mars kl. 13.40.

Lo och Ywonne Jarl, Insamlingsstiftelsen Naturarvet

På spåret? - vart är vi på väg?

På spåret? - vart är vi på väg?

Tillhör inledningspasset, Onsdag 13 mars kl. 10.00

Magnus Lund, Länsstyrelsen Skåne

Inventering av förorenade sedimentområden - möjligheter och utmaningar. Med Ingrid Tjensvoll, Naturvårdsverket

Just nu pågår det en stor satsning på inventering av potentiellt Pfas förorenade områden och förorenade sedimentområden. Vi vill berätta om det inventeringsarbete som nu genomförs och planeras över hela landet och vilka verktyg vi har för att hantera detta. Vi vill även berätta om de utmaningar vi möter i detta arbete och hur vi gemensamt kan ta oss an dessa.

Tillhör Session K: Vatten och sediment, torsdag 14 mars kl. 13.20

Maria Åkesson, Sveriges geologiska undersökning

Förekomst av PFAS i mark och grundvatten i områden utan kända lokala föroreningskällor – undersökningar inom regeringssatsningen för PFAS. Med Lars Rosenqvist, Sveriges Geologiska Undersökning. 

SGU utför under 2023–2024 omfattande undersökningar av PFAS i mark och grundvatten med bidragsmedel från Naturvårdsverkets 1:4-anslag. På föredraget kommer resultaten av 2023 års undersökningar att redovisas. Fokus för dessa undersökningar har varit att generera underlag kring förekomst av PFAS i mark och grundvatten på platser utan kända lokala föroreningskällor, för att utreda eventuell storskalig diffus spridning.

Tillhör Session C: Specialsatsningar. Onsdag 13 mars kl. 13.40.

Mats Fröberg, Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets vägledning om masshantering och användning av massor för anläggningsändamål. Med Kristina Widenberg, Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket arbetar med att utveckla vägledning om masshantering. I detta ingår att uppdatera handboken om återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010:1. Vid detta föredrag kommer Kristina Widenberg och Mats Fröberg berätta om vägledningsinsatserna som hittills genomförts samt lyfta några av de knäckfrågor som finns för det fortsatta arbetet framåt.

Tillhör Session H: PFAS och masshantering. Torsdag 14 mars kl. 10.50.

Niclas Johansson, Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets arbete med samhällsekonomisk konsekvensanalys av generella riktvärden för PFAS.

Naturvårdsverkets genomför tillsammans med SGI en samhällsekonomisk konsekvensanalys av generella riktvärden för PFAS. Innan Naturvårdsverket fattar beslut om att vägleda utifrån generella riktvärden behöver förväntade nyttor vägas mot möjliga negativa konsekvenser för att ta ställning till om riktvärdena är lämpliga att utgå från vid beslut relaterade till risker med PFAS i förorenad mark. Vid detta föredrag kommer Niclas Johansson och Kristina Widenberg berätta om detta arbete.

Tillhör Session C: Specialsatsningar. Onsdag 13 mars kl. 13.40.

Nicola Messinger, Uppsala universitet

Investigation of microbial degradation of PFAS at two contaminated sites in Sweden.

This presentation will focus on our investigation into microbial PFAS degradation within the soil of two firefighting training sites in Sweden. The primary objective of this study is to identify microbes with the capacity for PFAS degradation, laying the foundation for potential bioremediation techniques. Sampling strategy, incubation methods, and preliminary results from our ongoing study will be presented.

Tillhör Session B: Forskning. Onsdag 13 mars kl. 13.40.

Oscar Skirfors, Sveriges Lantbruksuniversitet

Kinetik och fördelningskoefficienter för PFAS mellan mark och vatten i akviferer som ska saneras genom pump and treat teknik – en del av LIFE SOuRCE,

Oscar Skirfors är en doktorand på institutionen för vatten och miljö på SLU, där han jobbar inom det EU finansierade projektet LIFE SOuRCE som syftar till att demonstrera serier av reningssteg för PFAS-förorenat grundvatten.

Vid sanering av områden där PFAS infiltrerat ner till grundvattnet är det viktigt att förstå hur PFAS beter sig i den grundvattenmättade zonen. I den här studien har därför olika metoder för att ta fram fördelningskoefficienter mellan vatten och jord, samt sorptionskinetik utvärderats för PFAS i grundvattenmättade zoner med låga halter av organiskt kol.

Tillhör Session B: Forskning. Onsdag 13 mars kl. 13.40.

Patrick van Hees, Eurofins Food & Feed; Örebro Universitet

PFAS i efterbehandlingen – Hur många skall man mäta?

Föredraget kommer behandla vilka och hur många PFAS som är ”lämpliga” att ta med i EBH arbetet. Det finns flera summeringar som ex PFAS4, 11, 21 och 24 att utgå ifrån, och antalet ämnen samt direktiv/förordningar ökar succesivt. En ytterligare frågeställning är sk precursors som kan brytas ner till PFAS på gränsvärdeslistorna.

Tillhör Session H, torsdag 14 mars kl. 10.50.

Robert Earon, Statens geotekniska institut

Betydelsen av platskarakterisering inför behandling av PFAS-förorenat grundvatten. Lärdomar från ett regeringsuppdrag, Del 1.

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är persistenta ämnen som är miljö- och hälsofarliga även i låga koncentrationer. SGI har, tillsammans med SGU, ett regeringsuppdrag (RU PFAS) som ska bidra till att åtgärdstakten vad gäller PFAS-förorenade områden ökar. Detta föredrag har sitt fokus på platskarakterisering inför behandling av föroreningsplym nedströms en källterm genom injektering av kolloidalt aktivt kol (CAC).

Tillhör Session C, Specialsatsningar, onsdag 13 mars kl. 13.40.

Rogier De Waele, Greensoil Group

Emerging contaminants: Examples from feasibility study to full scale implementation.

Greensoil conducted different degradation and feasibility tests on emerging contaminants despite their reputation of being relatively resistant to biodegradation. The results of different feasibility tests on 1,4-dioxane, tetrahydrofuran (THF), MTBE, Phthalates, and DNT will be discussed as first step towards innovative and sustainable application methods for soil and groundwater remediations.  The added value of preliminary lab testing will be highlighted by showing impressions of the full-scale remediation projects currently ongoing or completed.

Tillhör Session B, Forskning, onsdag 13 mars kl. 13.40.

Rolf Persson, Oskarshamns kommun

Varför ska kommunen ta på sig ett huvudmannaskap? – Kommunens perspektiv utifrån rollerna som kommunledning och beställarombud för ett EBH-projekt

Under föredraget delar Rolf Persson, beställarombud för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng och Verkstaden 18 med sig av sina erfarenheter av rollen som beställarombud. Rolf har dessutom varit kommunchef för Oskarshamns kommun och kommer därför också att ge kommunledningens perspektiv på rollen som huvudman för statligt finansierade projekt. 

Tillhör Session E, onsdag 13 mars kl. 15.50.

Sandra Broms, Kemakta Konsult AB

Kvicksilverjakten i Vinterviken – en verklighetsbaserad saneringshistoria i Nobels fotspår.

Föredraget redogör för den utredning och efterbehandling av kvicksilver som har utförts i Nobels f.d. lokaler i Vinterviken, Stockholm. Föredraget beskriver ett detektivarbete för att lokalisera källan till de oväntat höga kvicksilverhalterna i inomhusluften. Olika utmaningar och överraskningar uppkom som ställde särskilda krav på provtagningsstrategi och mätmetod under miljökontrollen samt på valet av efterbehandlingsmetod för påträffat metalliskt kvicksilver.

Tillhör Session G, Förorenade områden i praktiken, torsdag 14 mars kl. 10.50.

Åsa Valley, Naturvårdsverket

Markdirektivet - hur kan det påverka svenskt arbete?

Tillhör Session D, onsdag 13 mars kl. 14.50.

Senast uppdaterad: 2024-01-12