PROGRAM VÅRMÖTE    

Renare Marks Vårmöte 2024 hålls den 13-14 mars på Karlstad CCC. 

Du kan ladda hem programmet som en utskriftsvänlig PDF här:  

Onsdag 13 mars


09.00 - 10.00 Registrering och kaffe i utställningen 


10.00 - 12.10 Session A, inledningspass
Sal: Sola

Ordförande i Nätverket Renare Mark Linda Karlsson välkomnar

Moderatorerna Hanna Odén och Petter Wetterholm inleder

På spåret? - vart är vi på väg? Presentation från Ywonne och Lo Jarl, Naturarvet 

Posterpresentationer

Naturvårdsverket, SGI, SGU och Länsstyrelserna presenterar 


12.10 - 13.40 Lunch och utställning 


13.40 - 15.10 Session B, Forskning
Sal: Lars Lerin
Moderator: Petter Wetterholm  

Emerging contaminants: Examples from feasibility study to full scale implementation
Rogier De Waele, Greensoil Group 

Kinetik och fördelningskoefficienter för PFAS mellan mark och vatten i akviferer som ska saneras genom pump and treat teknik – en del av LIFE SOuRCE 
Oscar Skirfors, Sveriges Lantbruksuniversitet 

Investigation of microbial degradation of PFAS at two contaminated sites in Sweden
Nicola Messinger, Department of Earth Sciences, Uppsala University, Sweden 


13.40 - 15.10 Session C, Specialsatsningar
Sal: Sola
Moderator: Hanna Odén   

Naturvårdsverkets arbete med samhällsekonomisk konsekvensanalys av generella riktvärden för PFAS
Niclas Johansson och Kristina Widenberg, Naturvårdsverket 

Förekomst av PFAS i mark och grundvatten i områden utan kända lokala föroreningskällor – undersökningar inom regeringssatsningen för PFAS
Lars Rosenqvist och Maria Åkesson, Sveriges geologiska undersökning 

Betydelsen av platskarakterisering inför behandling av PFAS-förorenat grundvatten. Lärdomar från ett regeringsuppdrag, Del 1.
Robert Earon, Statens geotekniska institut 

Europas största pilotförsök med kolloidalt aktivt kol för att behandla en PFAS-plym. Erfarenheter från ett regeringsuppdrag, Del 2.
Helena Nord, Sheeba Environmental Engineering och Johan Eldin, Granitor Miljöteknik  


13.40 - 15.10 Session D, Workshop konceptuella modeller
Sal: Erik Gustaf Geijer 

Inledande föredrag: Osäkerheter i konceptuella modeller
Johanna Moreskog, Ramboll Sweden AB, Klas Köhler, Länsstyrelserna, Björn Johansson, Naturvårdsverket 


15.10 - 15.50 Fika och utställning 


15.50 - 16.30 Session E, Huvudmannaskap i projekt med statlig finansiering
Sal: Sola
Moderatorer: Hanna Odén och Petter Wetterholm 

Varför ska kommunen ta på sig ett huvudmannaskap? – Kommunens perspektiv utifrån rollerna som kommunledning och beställarombud för ett EBH-projekt.
Rolf Persson, Oskarshamns kommun 

Malungs fd. garveri - möjligheter och utmaningar för en glesbygdskommun att arbeta med bidragsfinansierade objekt.
Gisela Åberg, Malung-Sälens kommun 


16.45 - 17.45 Renare Marks årsmöte
Sal: Erik Gustaf Geijer 


19.00 - 19.30 Mingel och fördrink i foajén 


19.30 - 23.00 Middag i bankettsalen Karl IX Torsdag 14 mars


09.00 - 10.20 Session F, Inledningspass
Sal: Sola
Moderatorer: Hanna Odén och Petter Wetterholm 

Sammanfattning från Renare Marks Årsmöte

Moderatorerna summerar gårdagen

Statligt finansierade efterbehandlingsåtgärder – erfarenhetsåterföring i syfte att underlätta för framtida åtgärdsprojekt 
Isabelle Groth, Naturvårdsverket 

Klorokoll 2030; Inspiration till tematiskt arbete – en väg framåt för att ”öka takten”
Karin Eliaeson, Sveriges Geologiska Undersökning

Presentation från vinnaren av årets exjobb


10.20-10.50 Fika och utställning


10:50-11:50 Session G, Förorenade områden i praktiken
Sal: Lars Lerin
Moderator: Hanna Odén 

Bedömning av risker vid odling i DDT-förorenad jord
Jonas Hedlund, Wescon Miljökonsult AB 

Energiborrning i berg vid misstanke om klorerade lösningsmedel
Helena Branzén, Statens Geotekniska Institut 

Kvicksilverjakten i Vinterviken – en verklighetsbaserad saneringshistoria i Nobels fotspår
Sandra Broms, Kemakta Konsult AB


10.50 - 11.50 Session H, PFAS och masshantering
Sal: Sola
Moderator: Petter Wetterholm   

PFAS i efterbehandlingen – Hur många skall man mäta?
Patrick van Hees, Eurofins Food & Feed; Örebro Universitet 

Masshantering och PFAS
Ebba Sellén, Sellén & Filipovic AB 

Naturvårdsverkets vägledning om masshantering och användning av massor för anläggningsändamål
Kristina Widenberg och Mats Fröberg, Naturvårdsverket 


10.50 - 11.50 Session I, Workshop Upphandling
Sal: Erik Gustaf Geijer 

Inledande föredrag: Erfarenheter från utökad samverkan (partnering) vid in-situ saneringsprojekt,
Jonny Bergman, Sheeba Environmental Engineering AB 

Erfarenheter från olika upphandlingsformer vid genomförande av åtgärdsprojekt – möjligheter och hinder ur beställarens perspektiv 
Jessica Åberg, Liljemark Consulting


11.50 - 13.20 Lunch och utställning


13.20 - 14.20 Session J, Förorenade områden i praktiken
Sal: Sola
Moderator: Petter Wetterholm 

Miljöbesparingar i schaktsaneringsprojekt
Johan Nordbäck, Structor Norr AB 

Optimera placering av nya borrhål i berg? Undersökningar i befintliga borrhål samt geofysik, kan det vara en väg framåt?
Bo Bergman och Lars Davidsson, WSP Sverige AB 

The need for sustainable PFAS remediation; comparing the environmental impact in situ sequestration to pump and treat 
Jack Shore, REGENESIS


13.20 - 14.20 Session K, Vatten och sediment
Sal: Lars Lerin
Moderator: Hanna Odén 

Inventering av förorenade sedimentområden - möjligheter och utmaningar
Ingrid Tjensvoll, Naturvårdsverket och Magnus Lund, Länsstyrelsen Skåne 

Riskbedömning av förorenade sediment - ny vägledning
Ann-Sofie Wernersson, Statens Geotekniska Institut 

Undersökning av ytvatten och sediment i vattendrag för att identifiera förorenade vattenområden och för att prioritera mellan förorenade landobjekt
Jens Johannisson, Structor Miljö Öst AB


13.20 - 14.20 Session L fortsättning workshop
Sal: Erik Gustaf Geijer


14.20 - 14.50 Fika och utställning


14.50 - 15.30 Session M
Sal: Sola
Moderatorer: Hanna Odén och Petter Wetterholm 

Nya bedömningsgrunder för grundvatten
Joel Häggqvist, Sveriges Geologiska Undersökning 

Markdirektivet - hur kan det påverka svenskt arbete?
Åsa Valley, Naturvårdsverket   


15.30 - 15.45 Avslutning och prisutdelning
Sal: Sola 


Senast uppdaterat 2024-01-12