Bokningsvillkor

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en annan person.
Avbokning av monterbokning, registrering och hotellbokning återbetalas ej.

Vid ändring av bokning som genererar en ny faktura tillkommer en ändringsavgift på 220kr.
För namnändring och avbokning kontakta Travel Team: kongress@travelteam.se.
 

Villkor för deltagande som utställare

Precis som tidigare år genomförs SAMTITs kongress 2023 i enlighet med ”Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin”, med tillägg där Proportionalitetsprincipen betonas, vilket innebär att vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhållande till den andres.

Vidare ska all form av ersättning vara proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den tjänst som utförs.

Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda sponsorer, inklusive utställare.

När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna. Om sponsorintäkterna understiger arrangörens kostnader för lokaler, föreläsare och utställarservice, förbinder sig sponsorerna att ersätta arrangören motsvarande underskottet, men med maximalt 10% av utställningskostnad. Eventuellt överskott respektive underskott fördelas proportionerligt per deltagande utställare, enligt bekräftad utställningsyta.

För att se utställarbudget vänligen klicka här
 

Medlemskap

Observera att du måste ha ett aktivt medlemskap i SAMTIT för att delta på kongressen. 
Om du är medlem sedan tidigare så har info om förnyelse av medlemskapet skickats till dig i ett separat mail. Om du inte är medlem sedan tidigare så ansöker du om detta på SAMTIT:s hemsida.
Om du har några frågor kring medlemskapet, vänligen kontakta SAMTIT: samtit.nu@gmail.com.
 

Betalning

Betalning sker med faktura via betallösningen Billecta. Observera att det är Travel Team som är mottagare av betalningen och att bankgiro-nummer (522-0140) kommer att används i samband med betalningen.
Lagstadgad moms tillkommer på samtliga avgifter. Vid felaktigt angiven fakturaadress debiteras 220 kr för adressändring och omsändning av faktura.

Betalningsvillkor via faktura är 30 dagar med tillkommande faktureringsavgift à 60kr per faktura/påminnelse.
Övriga kravavgifter och dröjsmålsränta tillkommer enligt lag.
 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Ovanstående priser är presenterade exklusive moms.