Program 

Nærmere program kommer. I foreløpig program kan du se hvilke temaer som vil bli lagt vekt på de ulike dagene. Det vil bli en kombinasjon av innlegg og tid til samtaler og erfaringsdeling i grupper.

Onsdag 16. november kl. 10.00

10.00–10.10

Åpning v/Asbjørn Støverud, Divisjonsdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

10.10–10.30

Fullføringsreformen

Fullføringsreformen, modulstrukturert opplæring for voksne - om føringer, endringer på feltet og fremover '

v/Hege Hov Eggen, Kunnskapsdepartementet

10.30–10.50

Modulstrukturert opplæring - Hvor er vi og hvor skal vi, hvordan kan skolene forberede seg og bidra?

v/ Bjørg Rafoss Tronsli, Utdanningsdirektoratet (Udir) og Yngvild Ziener Nilsen, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 

10.50–11.10

Funn fra følgeforskningen av modulforsøkene v/ Inger Nordhagen, Ideas2evidence

11.10–11.40

Pause

11.40–12.00

Samtale rundt bordene

12.00–12.20

Integreringsloven

Integreringsloven – hva er erfaringene?

v/Benedicte Hollen, Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

12.20–12.40

Integreringsloven – fylkeskommunens ansvar og samarbeid om kvalifisering 

v/Inger Egeland, Rogaland fylkeskommune

12.40–13.00 Samtale rundt bordene og oppsummering
13.00–14.00 Lunsj
14.00–15.10

Karriereveiledning og realkompetansevurdering

Karriereveiledning for gode og bærekraftige valg

v/ Ingjerd Espolin Gaarder, HK-dir

Realkompetansevurdering i grunnskole og videregående opplæring, rammer og muligheter

v/ Camilla Alfsen, HK-dir

Økten vil også inneholde samtale rundt bordene.

15.10–15.30

Livsmestring i et nytt land

v/ Karianne Åsheim, IMDi og Lene Vårum, HK-dir

15.30–16.00 Pause
16.00–16.30

Lærerrollen i modulstrukturert opplæring

Flerspråklighet, ressursperspektiv og parallell fag- og språkopplæring

v/Ingrid Rodrick Beiler, OsloMet 

16.30–17.00

Om utviklingsarbeid i modulisert fag- og yrkesopplæring (MFY) og kombinasjonsforsøket

v/ Vibeke Friis Knutzen og Janne Hafslund, Oslo Voksenopplæring 

17.00–17.20

Samtale rundt bordene

17.20–17.30 Avslutning for dagen
19.30 Middag

 

Torsdag 17. november kl. 09.00

09.00–9.20

Fleksibel opplæring

Fleksibel opplæring - muligheter for våre målgrupper

v/ Eline Wigdel, HK-dir 

09.20–09.40

Implementering og bruk av digitale undervisningsløsninger ved Larvik Læringssenter

v/ Rune Aares, Larvik læringssenter

09.40–10.00

Nettskolens rolle i fleksibel opplæring i Nordland

v/Roar P. Jensen, Nordland fylkeskommune 

10.00–10.20 Pause
10.20–10.40

Fleksibel opplæring – tospråklig fagopplæring på nett

v/Marit Lunde, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet

10.40–11.00

Digital- og hybridundervisning i samfunnskunnskap - et spleiselag

v/Süleyman Günenc, Drammen voksenopplæring

11.00–11.10

Internasjonale muligheter - Erasmus+ som et utviklingsverktøy for din organisasjon

v/Henrik Arvidsson, HK-dir

11.10–11.30 Samtale rundt bordene
11.30–12.30 Lunsj
12.30–12.50

Norskprøven – hinder eller døråpner?

v/Lisbeth Salomonsen von Mehren, HK-dir

12.50–13.10

Integrert språkopplæring – erfaringer fra et utviklingsarbeid

v/ Sigridur Vilhjalmsdottir, OsloMet 

13.10–13.30 Samtale rundt bordene
13.30–13.50

Om anskaffelse av nytt prøvesystem

v/ Marianne Bjerknes, HK-dir

13.50–14.10 Pause
14.10–15.00

Fra forsøk til modulstrukturert opplæring for alle voksne

Om arbeidet i direktoratene knyttet til forberedende opplæring for voksne (FOV), videregående opplæring for voksne (VOV) og kombinasjonsløp

v/Tove Dina Røynestad (HK-dir), Renate Grytnes (HK-dir) og Erlend Søberg Granrud (Udir)

Vel hjem!