Clean oil with COT Oil Refiner System


Systemet för miljövänlig oljerening av industrioljor för att minimera företagets kostnad
 
COT-Clean Oil Technology AB är ett svenskt publikt aktiebolag med verksamhet i Ljungby i Sverige. Företaget utvecklar och marknadsför patenterad teknik för kontinuerlig rening av utspädningar i smörj-, hydraul-, och transmission/växellådsoljor under anläggningens/maskinens drift. Produkten är inriktad mot marin/offshore, vindkraft, entreprenadmaskiner samt ett flertalet andra produktområden.

COT Oil Refiner System med sin huvudkomponent COT Oil Refiner är ett system för att minimera det växande problemet med vatten i industrioljor. I kombination med COT Partikelfilter (COT Oil Kidney System) med extra vattenabsorberande element skapas ett system som håller vattennivån i oljan på en nivå långt under den nivå där bildandet av fritt vatten sker. COT Oil Refiner System medför en betydande förlängd livstid av ingående komponenter och möjliggör ett förlängt oljebytesintervall samt underlättar konvertering från fossila mineraloljor till biobaserade oljor. Systemet kan kundanpassas för att passa varje installation med dess specifika driftmiljöer.

 

 

The system for industrial environmentally friendly oil management to minimize costs

COT-Clean Oil Technology AB is a Swedish public limited company with operations in Ljungby in Sweden. The company develops and markets patented technology for continuous cleaning of dilutions in lubricating, hydraulic and transmission / gearbox oils during operation of the plant / machine. The product is focused on marine / offshore, wind power, construction machinery and a number of other product areas.

 

COT Oil Refiner System with its main component COT Oil Refiner is a system to minimize the growing problem of water in industrial oils. In combination with COT Particulate Filter (COT Oil Kidney System) with extra water-absorbing elements, a system is created that keeps the water level in the oil at a level well below the level where the formation of free water takes place. COT Oil Refiner System entails a significantly extended life of the components and enables an extended oil change interval and facilitates conversion from fossil mineral oils to bio-based oils. The system can be customized to suit each installation with its specific operating environments.

 

Kontakta oss / Contact us