OM KONFERENSEN


Tema 2020: Alla barns rätt till en uppväxt utan våld och övergrepp. 

Den 1 januari nästa år blir barnkonventionen lag i Sverige och det vill vi uppmärksamma på Barnafridskonferensen den 29–30 januari 2020. 

Barnafridskonferensen 2020 kommer att ta fasta på artikel 19 i barnkonventionen som säger att barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Genom att göra barnkonventionen till lag stärks barns rättigheter i praktiken. Det innebär att det enskilda barnets rättssäkerhet blir starkare och att barnets bästa kommer i främsta rummet på ett tydligare sätt än i dag. En av de största skillnaderna blir att lokala och statliga myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare måste ta ett större ansvar. Detta eftersom de blir tvungna att tillämpa rättigheterna i konventionen, så att den får ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn. Särskilt barn i utsatta situationer kommer att få ett starkare rättsligt skydd. Under två dagar fyllda med kunskap kommer vi att belysa nationella och internationella perspektiv på arbetet med våldsutsatta barn.

Föreläsningarna tar ett brett grepp om frågor som rör utmaningar och möjligheter som yrkesverksamma möter – allt med grund i barnkonventionen, Agenda 2030 och viktig forskning om våld mot barn och barndomstrauma.

Nya, spännande och handfasta verktyg presenteras för att kunna ge just dig det bästa stödet i ditt arbete. Du får också ta del av utdelningen av Barnsfridspriset för bästa avhandling inom området våld mot barn under 2019, och lyssna till pristagarens föreläsning. Våra talare kommer att ge dig värdefull kunskap och viktiga insikter från många olika perspektiv.

Vi är också väldigt stolta över att få välkomna jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, Barnombudsman Elisabeth Dahlin som ger sitt perspektiv på barnkonventionen som lag och Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF och styrelseledamot i Barnafrid som riktar fokus mot Agenda 2030. Rektor för Linköpings universitet, Helen Dannetun, öppnar konferensen och hälsar alla välkomna till Linköpings universitet.

Barnafridskonferensen 2020 kommer att avslutas med en spännande inspirationsföreläsning av Christoffer Rahm, Chefsöverläkare Psykiatri Södra Stockholm och forskare på Karolinska Institutet.