PROGRAM


Programmet uppdateras kontinuerligt.

Moderator: Dona Hariri

Dag 1
     
09:30-10:00
 
Invigning
Lena Hallengren, socialminister inviger konferensen
 
Linköpings universitets rektor Jan-Ingvar Jönsson hälsar välkommen.
Laura Korhonen, Barnafrids centrumchef hälsar välkommen

Ungdomars syn på våld, prevention, hjälp och stöd – Barnafrids arbete med barninkludering
10:00-10:45
 
More than a Glimmer of Hope: The Science of Treating Toxic Stress
Nadine Burke Harris, pediatriker och Surgeon General of California
Föreläsningen är på engelska
10:45-11:00
 
Paus
11:00-11:30 
 
Panelsamtal
Reflektioner på Nadine Burke Harris föreläsning. Hur är den amerikanska forskningen om ACE relevant för oss i Sverige?
Per Kristiansson, Johanna Thulin, Laura Korhonen och Erica Mattelin.
11:30-11:40
 
Paus
11:40-11:55
 
Lansering av Kunskapsportalen
Poa Samuelberg, leg. psykolog och utredare Barnafrid,
11:55-12:00
 
Avrundning av förmiddagen
12:00-13:00
 
Lunch 

12:40-12:55
Samtalsrum
13:00-13:45 
 
Varför hamnar barn i kriminalitet och hur minskar vi risken för detta? 
Niklas Långström, specialistläkare och docent i barn- och ungdomspsykiatri samt medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.
13:45-14:00
 
Paus
14:00-14:45
 
Childhood Trauma and the Brain: What have we learnt from neuroscience? 
Eamon McCrory, Professor of Developmental Neuroscience and Psychopathology at UCL, Co-Director of the Developmental Risk and Resilience Unit and Co-Director of the UK Trauma Council. 
Föreläsningen är på engelska
14:45-15:00
 
Panelsamtal och avslut av dagen
Laura Korhonen, professor i barn- och ungdomspsykiatri och centrumchef för Barnafrid och Eamon McCrory.
 
 
 
Dag 2
09:30-10:15   Välkommen dag 2
Utdelning av Barnafridspriset. Intervju plus föreläsning med vinnaren.
10:15-10:30   Paus
10:30-11:10  
Valbara seminarier A
Seminarie 1: 
Är forskningen om ACE relevant i en svensk kontext? Resultat från en svensk studie om kopplingen mellan negativa upplevelser i barndomen och hälsa i vuxen ålder. 
Per Kristiansson, specialistläkare i allmänmedicin och universitetslektor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Seminarie 2:
Bemötande av unga brottsutsatta
Sara Landström, docent i psykologi och universitetslektor och forskare vid Göteborgs universitet.  

Seminarie 3:
Kan man sätta ett pris på lidande? Ett samhällsekonomiskt perspektiv på våld
Petra Ornstein, statistiker.

Seminarie 4:
Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi?
Semira Vikström, rektor och Erik Hall, biträdande rektor, Visättra skola, Huddinge kommun.
11:10-11:20   Paus
11:20-12:00  
Valbara seminarier B
 
Seminarie 1:
Börja med barnen! En sammanhållen, god och nära vård för barn och unga.
Peter Almgren, barnläkare, fd särskild utredare i utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.

Seminarie 2:
Terror går på helsa løs! Utøyastudien, (2011-2020) 
Synne Øien Stensland, pediatriker, forskare vid Nasjonalt kunskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
Föreläsningen är på norska

Seminarie 3:
Barn och unga som bevittnar våld – behovet av samarbete och samverkan mellan skola och socialtjänst
Ann-Charlotte Münger, lektor och programansvarig Skola/Förskola på Barnafrid.

Seminarie 4:

Skolan som skyddsfaktor - att utveckla en elevhälsa som genomsyrar hela skolan
Ingrid Hylander, leg. Psykolog och docent i pedagogik med anknytning till Karolinska Institutet.
12:00-13:00  
Lunch

12:40-12:55
Samtalsrum
13:00-14:15  
Valbara seminarier C

Seminarie 1:
Våldspreventivt arbete i skolan - kritiska perspektiv, utmaningar och möjligheter
Linnea Bruno, lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.
 
Panelsamtal 13.50-14.15
Hur går vi vidare? Tankar om skolans viktiga roll att förebygga våld och utsatthet
Sara Andersson, rektor vid Vifolkaskolan Mantorp, Mjölby kommun
Linnea Bruno, lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.
Camilla Heiskanen, lärare vid Vifolkaskolan  Mantorp, Mjölby kommun
Ingrid Hylander, leg. Psykolog och docent i pedagogik med anknytning till Karolinska Institutet.


Seminarie 2:
Att avslöja sin våldsutsatthet – barns överväganden och vuxnas responser
Johanna Thulin, socionom och lektor vid Linnéuniversitetet.

Våld i ungdomars nära relationer
Sibel Korkmaz, doktor i socialt arbete, institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Seminarie 3:
Att arbeta i ”möjlighetsfönstret”: Polis och socialtjänst i samverkan vid akuta ärenden av våld i familjer med barn
Veronica Ekström, filosofiedoktor i socialt arbete, lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Mari Brännvall, filosofiedoktor i socialt arbete, utvecklingsledare på Västra götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.  

Seminarie 4:
Barn med utagerande beteendeproblem i familjer med våld. Orsaker, utvecklingsvägar och behandling.
Maria Helander, leg. Psykolog, forskare, Karolinska institutet.

 

14:15-14:30   Paus
14:30-15:00   Avslutning
Ungdomars syn på våld, prevention, hjälp och stöd – Barnafrids arbete med barninkludering
Barnafrid 2022
Farhiya Feysal, poet

 

PRAKTISK INFORMATION
 

Konferensen arrangeras digitalt på plattformen Coeo.

Länk till livesändningarna kommer i anslutning till konferensen.

De flesta programpunkterna kommer att sändas live från Linköping Konsert & Kongress men flera kommer också att spelas in och finnas tillgängliga för anmälda att se på konferenssidan under en tid efteråt.