PROGRAM


Programmet uppdateras kontinuerligt.

Moderator: Fredrik Berling

Dag 1
     
09:30-10:00
 
Invigning
Lena Hallengren, socialminister inviger konferensen
 
Linköpings universitets rektor Jan-Ingvar Jönsson hälsar välkommen.
Laura Korhonen, Barnafrids centrumchef hälsar välkommen

Ungdomars syn på våld, prevention, hjälp och stöd – Barnafrids arbete med barninkludering
10:00-10:45
 
More than a Glimmer of Hope: The Science of Treating Toxic Stress
Nadine Burke Harris, pediatriker och Surgeon General of California
Föreläsningen är på engelska
10:45-11:00
 
Paus
11:00-11:30 
 
Panelsamtal
Reflektioner på Nadine Burke Harris föreläsning. Hur är den amerikanska forskningen om ACE relevant för oss i Sverige?
Per Kristiansson, Johanna Thulin, Laura Korhonen och Erica Mattelin.
11:30-11:40
 
Paus
11:40-11:55
 
Lansering av Kunskapsportalen
Poa Samuelberg, leg. psykolog och utredare Barnafrid,
11:55-12:00
 
Avrundning av förmiddagen
12:00-13:00
 
Lunch 

12:40-12:55
Samtalsrum
13:00-13:45 
 
Varför hamnar barn i kriminalitet och hur minskar vi risken för detta? 
Niklas Långström, specialistläkare och docent i barn- och ungdomspsykiatri samt medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.
13:45-14:00
 
Paus
14:00-14:45
 
Börja med barnen! En sammanhållen, god och nära vård för barn och unga.
Peter Almgren, barnläkare, fd särskild utredare i utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
14:45-15:00
 
Panelsamtal och avslut av dagen
Laura Korhonen, professor i barn- och ungdomspsykiatri och centrumchef för Barnafrid och Peter Almgren, barnläkare, fd särskild utredare i utredningen samt moderator Fredrik Berling.
 
 
 
Dag 2
09:30-10:15   Välkommen dag 2
Utdelning av Barnafridspriset. Intervju plus föreläsning med vinnaren.
10:15-10:30   Paus
10:30-11:10  
Valbara seminarier A
Seminarie 1: 
Är forskningen om ACE relevant i en svensk kontext? Resultat från en svensk studie om kopplingen mellan negativa upplevelser i barndomen och hälsa i vuxen ålder. 
Per Kristiansson, specialistläkare i allmänmedicin och universitetslektor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Seminarie 2:
Bemötande av unga brottsutsatta
Sara Landström, docent i psykologi och universitetslektor och forskare vid Göteborgs universitet.  

Seminarie 3:
Kan man sätta ett pris på lidande? Ett samhällsekonomiskt perspektiv på våld
Petra Ornstein, statistiker.

Seminarie 4:
Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi?
Semira Vikström, rektor och Erik Hall, biträdande rektor, Visättra skola, Huddinge kommun.
11:10-11:20   Paus
11:20-12:00  
Valbara seminarier B
Seminarie 1:
The Medical Evaluation of The sexually abused Child
Cindy W. Christian, MD The Children's hospital of Philadelphia, The Perleman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Föreläsningen är på engelska

 
Seminarie 2:
Terror går på helsa løs! Utøyastudien, (2011-2020) 
Synne Øien Stensland, pediatriker, forskare vid Nasjonalt kunskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
Föreläsningen är på norska

Seminarie 3:
Barn och unga som bevittnar våld – behovet av samarbete och samverkan mellan skola och socialtjänst
Ann-Charlotte Münger, lektor och programansvarig Skola/Förskola på Barnafrid.

Seminarie 4:

Skolan som skyddsfaktor - att utveckla en elevhälsa som genomsyrar hela skolan
Ingrid Hylander, leg. Psykolog och docent i pedagogik med anknytning till Karolinska Institutet.
12:00-13:00  
Lunch

12:40-12:55
Samtalsrum
13:00-14:15  
Valbara seminarier C

Seminarie 1:
Våldspreventivt arbete i skolan - kritiska perspektiv, utmaningar och möjligheter
Linnea Bruno, lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.
 
Panelsamtal 13.50-14.15
Hur går vi vidare? Tankar om skolans viktiga roll att förebygga våld och utsatthet
Sara Andersson, rektor vid Vifolkaskolan Mantorp, Mjölby kommun
Linnea Bruno, lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.
Camilla Heiskanen, lärare vid Vifolkaskolan  Mantorp, Mjölby kommun
Ingrid Hylander, leg. Psykolog och docent i pedagogik med anknytning till Karolinska Institutet.


Seminarie 2:
Att avslöja sin våldsutsatthet – barns överväganden och vuxnas responser
Johanna Thulin, socionom och lektor vid Linnéuniversitetet.

Våld i ungdomars nära relationer
Sibel Korkmaz, doktor i socialt arbete, institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Seminarie 3:
Att arbeta i ”möjlighetsfönstret”: Polis och socialtjänst i samverkan vid akuta ärenden av våld i familjer med barn
Veronica Ekström, filosofiedoktor i socialt arbete, lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Mari Brännvall, filosofiedoktor i socialt arbete, utvecklingsledare på Västra götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.  

Seminarie 4:
Barn med utagerande beteendeproblem i familjer med våld. Orsaker, utvecklingsvägar och behandling.
Maria Helander, leg. Psykolog, forskare, Karolinska institutet.

 

14:15-14:30   Paus
14:30-15:00   Avslutning
Ungdomars syn på våld, prevention, hjälp och stöd – Barnafrids arbete med barninkludering
Barnafrid 2022
Farhiya Feysal, poet

 

PRAKTISK INFORMATION
 

Konferensen arrangeras digitalt på plattformen Coeo.

Länk till livesändningarna kommer i anslutning till konferensen.

De flesta programpunkterna kommer att sändas live från Linköping Konsert & Kongress men flera kommer också att spelas in och finnas tillgängliga för anmälda att se på konferenssidan under en tid efteråt.