Talare

Gustav Ebenå

Gustav Ebenå har arbetat vid Energimyndigheten sedan 2006 i flera olika roller, sedan 2018 som chef för Energimyndighetens avdelning för systemanalys, försörjningstrygghet och statistik. En stor del av avdelningens ansvar finns i hur energisystemet, och dess omställning, påverkar övriga samhällsmål. Gustav har sedan 2003 en doktorsexamen i biologi från Linköpings universitet.

 

Viktoria Flygare

Viktoria Flygare har arbetat med kompetensförsörjningsfrågor sen slutet på 90-talet. Som konsult och rådgivare till entreprenörsdrivna tillväxtbolag, offentlig sektor och multinationella storbolag. I sin nuvarande roll som HR-chef på Renewcell funderar hon på vilka krav som kommer ställas på både arbetstagare och arbetsgivare i den helt nya industri som växer fram kring miljöteknik.

 

Christina Grandien

Christina Grandien är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Hon har ett speciellt intresse för strategisk kommunikation för hållbar utveckling, som hon både forskar och undervisar om. För att skapa hållbar omställning behöver vi använda oss av smart miljökommunikation. Vad är det som gör kommunikation effektiv och vilka fallgropar finns det? Hur kan vi använda oss konkret av den forskning som finns på området? Det är några av frågorna Christina kommer ta upp i sin föreläsning under Miljömålsdagarna.

 

Christina Gravert

Christina Gravert är lektor i ekonomi vid Köpenhamns universitet och medgrundare av Impactually, ett beteendevetenskapligt konsultföretag. Hennes forskning fokuserar på varför goda intentioner inte översätts till önskade åtgärder och hur vi kan utforma policyer som förbättrar hälsa och miljömässig hållbarhet. Under konferensen berättar hon om hur människor fattar beslut och hur vi kan motiveras eller "nudgas" att göra rätt. Hon ger exempel på framgångsrik nudging som skapat ett bättre miljömässigt beteende. Christina Gravert is an associate professor of economics at the University of Copenhagen and the co-founder of Impactually, a behavioral science consultancy. Her research focuses on why good intentions do not translate into the desired actions and how to design policies that improve health and environmental sustainability. Christina has trained hundreds of executives in behavioral science methods through workshops and keynotes and her online course Designing Nudges.

 

Daniel Gustafsson

Daniel Gustafsson arbetar sedan 2019 som länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland. Han har arbetat på länsstyrelsen sedan 2008, både som tillförordnat och biträdande länsråd samt som enhetschef och projektledare. Dessförinnan har han arbetat på andra statliga myndigheter såsom Nutek och Tillväxtverket. Daniel Gustafsson kommer att berätta om hållbar grön omställning ur ett regionalt perspektiv.

 

Erik Hedenström

Erik Hedenström är professor i organisk kemi och leder för tillfället två ERUF-finansierade forskningsprojekt som har ett 20-tal deltagare från tre institutioner och ett flertal deltagande företag. Den forskning som bedrivs inom projekten och inom den forskargrupp som Erik leder har ett interdisciplinärt förhållningssätt och berör områden inom miljöproblematik, mat- och foderproduktion och skogsskador. Under Miljömålsdagarna kommer han att berätta om ett lokalt exempel på samverkan mellan näringsliv, kommun och universitet. Förorenade fiberbankar utanför pappers- och massafabrikerna längs kusten i Västernorrland har länge varit ett stort miljöproblem. Men innehållet i en fiberbank, som till exempel metaller, polysackarider och lignin, kan genom förädling ge industriellt värdefulla produkter. Det innebär att saneringskostnaderna i framtiden, i viss mån, kan täckas av företagen själva.

 

Ida Hult

Ida Hult är framtidsetnolog och strateg som verkar i skärningspunkten varumärke, produkt- och organisationsutveckling. Hon har haft ledande roller på och strategiska uppdrag för bland annat Ikea, If, Ericsson och Arla Foods. 

 

Berit Högman

Landshövding i Västernorrlands län. Berit Högman inleder konferensen tillsammans med Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket och Jonas Walker, kommundirektör Sundsvalls kommun.

 

Marie Knutsen-Öy

Marie Knutsen-Öy arbetar som ansvarig för energipolicyer på Svenskt Näringsliv. Hon är även projektledare för Svenskt Näringslivs projekt ”Kraftsamling elförsörjning” som verkar med målsättningen att Sverige ska ha ett fossilfritt elsystem som levererar el när och där det behövs, till internationellt konkurrenskraftiga kostnader. Under konferensen deltar Marie i panelsamtalet om hur vi på bästa sätt möter det ökade elbehov som medföljer elektrifieringen av samhället.

 

Joakim Kruse

Joakim Kruse är vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västernorrland. Han har arbetat vid Vattenmyndigheten sedan 2008 och har varit vattenvårdsdirektör och enhetschef för Vattenmyndighetens kansli sedan 2016. Joakim är miljöjurist i grunden och kommer att berätta om vattenförvaltningens roll i den gröna omställningen, med särskilt fokus på de kommande omprövningarna av vattenkraften.

 

Hans-Erik Nilsson

Hans-Erik Nilsson är professor i elektronikkonstruktion och dekan för fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Sedan 2013 är han programkoordinator för forskningsmiljön TransTech (Transformative Technologies) som är en satsning inom KK-stiftelsen KK-miljöprogram med ca 120 forskare. I TransTech ingår forskningscentren STC och FSCN samt området additiv tillverkning inom forskningscentret STRC (Sportstech Research Center).

 

Björn Risinger

Björn Risinger generaldirektör Naturvårdsverket. Han inleder konferensen tillsammans med Berit Högman, landshövding i Västernorrland, och Jonas Walker, kommundirektör Sundsvalls kommun.

 

Stefan Nyström

Stefan Nyström är sedan hösten 2016 chef för Klimatavdelningen på Naturvårdsverket. Stefan har tidigare bland annat arbetat som kanslichef vid miljömålsberedningen på Regeringskansliet, varit huvudsekreterare för Klimatfärdplan 2050, ämnesråd och departementssekreterare vid Miljödepartementet samt departementssekreterare vid Industridepartementet. Stefan har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

 

Per Olsson

Per Olsson leder Stockholm Resilience Centers forskning om omställningar till en mer rättvis och hållbar värld. Under 2019, 2020 och 2021 utsågs han av Web of Science som en av världens mest inflytelserika forskare under det senaste decenniet. Hans arbete har publicerats i flera olika natur- och samhällsvetenskapliga tidskrifter. Han ger råd till VD:ar, entreprenörer och filantropiska organisationer om hållbarhetstransformationer, men även förändringsagenter runt om i världen i syfte att stärka deras kapacitet att uppnå transformativ förändring som hjälper människor och natur att utvecklas tillsammans.

 

Sabina Vinnmyr

Sabina Vinnmyr är redaktör för nyhetsbrevet Miljömålsnytt, och arbetar på Miljömålsenheten på Naturvårdsverket bland annat som projektledare för Miljömålsdagarna, kommunikationsansvarig i projektgruppen för Fördjupad utvärdering, och som huvudansvarig för Miljömålsrådets kansli. 

 

Jonas Walker

Jonas Walker är kommundirektör i Sundsvalls kommun. Han inleder konferensen tillsammans med Berit Högman, landshövding i Västernorrland, och Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket.

 

Ulrika Wallén

Ulrika Wallén arbetar som policyexpert inom högskolepolitik och kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv. Hon ansvarar bland annat för frågor om högre utbildning, livslångt lärande samt universitet och högskolans samverkan med näringslivet för en bättre matchning och koppling till arbetsmarknaden. Under konferensen deltar Ullrika i paneldialogen om hur ska vi täcka det förändrade kompetensbehovet som kommer med omställningen.

 

Johanna Sandahl

Johanna Sandahl är sedan 2014 ordförande i Naturskyddsföreningen, och sedan 2019 även ordförande i European Environmental Bureau, Europas största nätverk av miljöorganisationer. Johanna är också ledamot i bland annat KSLA, i Internationella miljöinstitutets styrelse och i Right Livelihoods Advisory Council. Hon är mark/växtagronom och medförfattare till boken Hållbar utveckling och ekonomi inom planetens gränser (Studentlitteratur).

 

Jenny Svärd

Jenny Svärd är ansvarig för miljöpolicyer på Svenskt Näringsliv. Hon arbetar främst med frågor som rör cirkulär ekonomi, kemikalier, avfall och miljöstyrning. Under konferensen kommer Jenny att prata om behovet av en ökad dialog mellan samhällets olika aktörer för att möjliggöra utvecklingen av den cirkulär ekonomin, och hur vi på bästa sätt når dit. Bara genom att samarbeta kan vi lösa de stora utmaningar som medföljer nya produktions- och konsumtionssätt.

 

Mats Söderlund

Mats Söderlund är författare, poet och Writer in Residence vid Lunds universitet med ett 20-tal böcker bakom sig, bland annat klimatfiktions trilogin Ättlingarna. Under Miljömålsdagarna kan du följa med honom på en guidad tur och presentation av forskningen bakom Carbon Ruins, en miniutställning och processmetod framtagen av forskare vid Lunds universitet, som utgår från insikten att vi behöver träna på att göra omställning och att se oss själva och våra organisationer som drivande i den processen.

 

Göran Sörell

Göran Sörell är VD i Sundsvall Elnät AB. Han har lång erfarenhet av ledande befattningar inom elnätsverksamhet samt av styrelseuppdrag i energibranschen såväl nationellt som internationellt inom EU. Under konferensen deltar han i panelsamtal om elektrifiering. Att genomföra en hållbar elektrifiering av samhället kräver samverkan mellan många olika aktörer. Miljömålsdagarna bjuder in till ett samtal mellan några av dem för att bättre förstå varandras mål, utgångspunkter och perspektiv. Hur löser vi målkonflikter, tar vara på synergier och blir varandras möjliggörare?