Värmlandsrådets arbetsutskott 16 april 2021   

Webbmöte med Värmlandsrådets arbetsutskott 
 

Program

Incheckning till möte


Välkomna
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun

Aktuellt om Covid-19 
Peter Bäckstrand, Anders Nordmark och Göran Karlström, Region Värmland och
Birgitta Evensson, Årjängs kommun

Aktuellt läge vaccination - Värmlandsrådet 2021-04-16

Covidläget 16 april 

Folkhälsoplan på remiss - inspel från kommunerna
Elisabeth Kihlström, Henrik Svensson och Anna Beata Brunzell, Region Värmland

Regionala prioriteringen i det statliga bredbandsstödet för år 2021       
Stina Höök och Erik Larsson, Region Värmland

Paus

Värmlands relationer till Norge
Georg Andrén, landshövding, Länsstyrelsen i Värmland

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) -var är vi i processen (frågan har varit upp på Värmlandsrådet den 22 januari resp 12 mars)
Lars Christensen, Region Värmland

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021–2027 (vattendirektivet) -var är vi i processen (frågan var uppe på Värmlandsrådets möte den 12 februari resp 12 mars)
Lars Christensen, Region Värmland

Framtida etableringsfunktion i Värmland - dialog utifrån diskussionsunderlag
Annika Lomarker, Grums kommun och Martin Willén, Kristinehamns kommun
Presentation Etableringsfunktion Värmland 
Rapport Etablering Vrau 16 april 


 

Övriga frågor

 

Minnesanteckningar Värmlandsrådets arbetsutskott (Vrauden 16 april 2021

Inbjudan till mötet går till regionstyrelsens ordförande och samtliga kommunstyrelseordföranden i länet. Inbjudan går även till samtliga kommundirektörer i länet och regiondirektör samt biträdande regiondirektör. Till detta kommer inbjudna gäster. 

 

Välkomna 
Fredrik Larsson, Region Värmland, och Peter Söderström, Arvika kommun,
Hälsar välkomna till dagens möte. 


Aktuellt om Covid-19
Peter Bäckstrand, Anders Nordmark och Göran Karlström, Region Värmland och Birgitta Evensson, Årjängs kommun 

Presentation visas över nuvarande läge inom vården samt status för vaccinationer och prognoser kring detta.

Covidläget 16 april


Folkhälsoplan på remiss - inspel från kommunerna (remissdialog) 
Elisabeth Kihlström, Henrik Svensson och Anna Beata Brunzell, Region Värmland 

Förslag till folkhälsoplan är just nu ute på remiss fram till och med v 18. 
Elisabeth Kihlström, ordförande i kultur- och bildningsnämnden, delger att hon ser dagens möte som forum för remissdialog. Hon vill gärna ha dialog med Värmlandsrådets arbetsutskott (Vrau) kring de åtta målområdena utifrån nationell folkhälsopolitik som finns framtagen i förslaget.  Hon skickar med frågan till Vrau om hur vi ska forma strategiska mål för Värmland utifrån dessa åtta insatsområden? 

Målområdena är: 

  1. Det tidiga livets villkor 
  2. Kompetenser, kunskaper och utbildning 
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter  
  5. Boende och närmiljö  
  6. Levnadsvanor 
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård  

I efterföljande dialog kan nämnas några synpunkter från Vrau som företrädarna för kultur- och bildningsnämnden tar med sig in i det fortsatta arbetet. Flera av kommunerna är för närvarande inne i sin egen beslutsprocess för att svara på remissen. 

Här följer i punktform kortfattad sammanfattning av några funderingar i dialogen med regionens företrädare i frågan. 

Axplock från svar: 

Representanterna från kultur- och bildningsnämnden tar med inkomna synpunkter. Planeringen är att beslut i frågan kommer att fattas av regionfullmäktige under hösten 2021. 

Regionala prioriteringen i det statliga bredbandsstödet för år 2021
Stina Höök och Erik Larsson, Region Värmland 

Bredbandskoordinator Erik Larsson informerar om den regionala prioriteringen i det statliga bredbandsstödet för 2021. Presentation bifogas. 

Värmlands relationer till Norge 
Georg Andrén, landshövding, Länsstyrelsen i Värmland 

Den stängda gränsen mot Norge medför stora konsekvenser för såväl samhället som enskilda individer. Dagpendlarna släpps nu in i Norge men veckopendlare sitter fortfarande fast och kan inte åka hem till Sverige, alternativt åka till sina jobb i Norge. Landshövdingen för tät dialog med statsförvaltare i Norge (det som tidigare hette fylkesman). 

Beslutsfattande sker på nationell nivå och det är tydligt att hur situationen ser ut i ex Värmland inte når fram till beslutsfattarna utan de har mer av ethuvudstadsperspektiv. 

Utrikeshandelsministern beskriver att hon har bra dialog med Danmark och Finland men att det är mer komplext med Norge. Dialogen behöver därför komma ner på regional nivå. 

Förslag finns nu att bilda ett bilateralt gränsforum. Strukturen finns och det är i sig inget nytt forum. Handlar om att samla beslutsfattare för att aktivt arbeta med att lösa problemen och att söka mandat från regeringen. 

Landshövdingen informerar Vrau om den fortsatta förankringsprocessen som pågår intensivt för att inte tappa tid och tempo. Arbete sker i samverkan mellan Värmland, Dalarna och Innlandet. 

Värmlandsrådets ordförande ser positivt på processen och ser fram emot fortsättningen. Noterar att Region Värmland även arbetar relationsskapande med Viken. 

Landshövdingen delar uppfattningen och kompletterar med att även Västra Götalandsregionen kommer att vara med i arbetet. 

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) -var är vi i processen (frågan har varit upp på Värmlandsrådet den 22 januari resp 12 mars) samt 
Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021–2027 (vattendirektivet) -var är vi i processen (frågan var uppe på Värmlandsrådets möte den 12 februari resp 12 mars) 
Lars Christensen, Region Värmland 

Lars Christensen informerar kort om att arbetsgruppen (RD/KDN), i sin tur med mindre arbetsgrupper kopplade till sig, arbetar med bägge frågorna. 

De allra flesta av kommunerna kommer att begära (alternativt har redan begärt) överprövning hos regeringen avseende delfråga inom området som vi ovan kallar vattendirektivet. Region Värmland kan inte begära överprövning då organisationen inte har den territoriella strukturen som en kommun har. 

Det har varit en bra dialog mellan kommunerna och regionen i hela processen. 

Remisstiden varar fram till månadsskiftet april-maj för bägge frågorna. 

Framtida etableringsfunktion i Värmland - dialog utifrån diskussionsunderlag 
Annika Lomarker, Grums kommun och Martin Willén, Kristinehamns kommun 

Genomgång av presentation av diskussionsunderlag för framtida etableringsfunktion i Värmland med efterföljande diskussion. Utredning och presentation bifogas. 


Övriga frågor 

- 

Nästa möte 
Nästa möte är hela Värmlandsrådet och det genomförs digitalt den 7 maj 2021 

 

Vid anteckningarna 

Ingrid Strengsdal 
Enhetschef