Värmlandsrådet 12 februari 2021                 
Varmt välkommen till webbmöte med Värmlandsrådet


Program 

Incheckning till möte 

Välkomna
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun 

Årshjul för Värmlandsrådet
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommu
n

Aktuellt om Covid-19, 
Peter Bäckstrand och Lena Gjevert mfl, Region Värmland, Georg Andrén och Johan Blom, Länsstyrelsen Värmland och Birgitta Evensson, Årjängs kommun

Aktuellt läge Covid-19 samt vaccinationsplanering 

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende länsstyrelserna 
Johan Blom, Länsstyrelsen i Värmland Regleringsbrevet bifogas
Länsstyrelsernas styrning

Villkor för budgetåret 2021 för regionerna och Gotlands kommun inom utgiftsområdena 1 Rikets styrelse, 19 Regional utveckling och 22 Kommunikationer - villkorsbeslutet
Stina Höök och Sandra Svennberg, Region Värmland Villkorsbeslut bifogas 
PP Villkorsbeslut 2021

Paus

Smart specialisering
Stina Höök och Anders Olsson, Region Värmland

Utvärdering av samverkansavtal - uppdragsbeskrivning
Peter Bäckstrand, Region Värmland och Birgitta Evensson, Årjängs kommu

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 - vattendirektivet, inkl paus 
Torben Ericson, enhetschef Länsstyrelsen Värmland, Kommundirektörernas arbetsgrupp; Hans Karlsson, Arvika kommun, Claes Hultgren, Filipstad kommun, Ulf Nyqvist, Karlstads kommun, Mats Öman, Storfors kommun, Anders Björck, Torsby kommun samt representant från Region Värmland 
Länk till Vattenmyndighetens hemsida 

Vattendirektiv

Övriga frågor

 

Minnesanteckningar från möte med Värmlandsrådet den 12 februari 2021

Inbjudan till mötet går till samtliga kommunstyrelseordföranden i länet samt ytterligare en förtroendevald från respektive kommun, till presidierna i Region Värmlands regionstyrelse och hälso- och sjukvårdsnämnd samt till ordförande och vice ordförande i regional utvecklingsnämnd, kollektivtrafiknämnd samt kultur- och bildningsnämnd. Inbjudan går även till samtliga kommundirektörer i länet och regiondirektör, biträdande regiondirektör samt regional utvecklingsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, trafikdirektör och kultur- och folkhälsodirektör. Till detta kommer särskilt inbjudna gäster från länsstyrelsen; landshövding och länsråd.

Välkomna
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun
Ordförande och vice ordförande hälsar alla varmt välkomna till dagens möte med Värmlandsrådet.

Årshjul för Värmlandsrådet 
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun

De presenterar ett årshjul som tagits fram för Värmlandsrådet. Syftet är att tydliggöra vilka ärenden och processer som kommer att arbetas med under aktuellt år. Dokumentet är levande och kan komma att justeras under året.

Presentation är utskickad den 16 februari 2021.

Aktuellt om Covid-19 
Peter Bäckstrand, Lena Gjevert och Anders Nordmark, Region Värmland, Johan Blom, Länsstyrelsen Värmland och Birgitta Evensson, Årjängs kommun 

Lena Gjevert: Aktuellt läge fredag 12 februari är 27 inneliggande patienter, 5 på IVA, har ökat under veckan. Virusvarianter och mutationer ändrar inte vårt beteende. Men ser över beredskap pga mutationer. 

Anders Nordmark, vaccinationssamordnare Region Värmland: Redovisar vaccinationssituation genom utförlig presentation som skickats ut den 16 februari 2021.

Fråga: Det finns 11 vaccinationsorter i Värmland. Hur löser man de som inte kan resa till dessa vaccinationsorter
Svar: Särskilda behov som är svåra att förutse behöver lyftas vid telefonbokning för att lösa det tillsammans.

Fråga/påstående: Ingen samordning mellan behov av färdtjänst och vaccination. 
Svar: Telefonbokningstjänsten byggs upp och regionen får återkomma med detaljer. 
Systemen är inte kompatibla pga komplexiteten. Bedömning är att resurserna ska finnas för att säkerställa och det är viktigt att prata mellan bokningssystemen vaccination/färdtjänst. Bedömer att man ska klara detta. 

Fråga/påstående: De hade varit bra om kollektivtrafikens tjänstepersoner varit med i diskussionen om hur vi få tag på fler färdtjänstfordon som ska sköta transport till vaccinationsorter.

Inlägg från Ola Persson: Förlitar sig på vår nationella organisation parallellt med att vi regionalt i Värmland förlitar oss på professionen och upplever god effektivitet och hög patientsäkerhet. Debatten och kritiken behöver vara konstruktiv så att den leder oss framåt i processen. 

Inlägg från Fredrik Larsson: Alla som vill bli vaccinerade ska bli vaccinerade, det går inte att förutse alla behov men vi strävar efter att lösa utmaningar efter läget. Det är viktigt lösa efter utmaningar efter läget och det är positivt att ge värmlänningarna signaler om att vi arbetar på detta sätt. 

Information från Johan Blom, länsstyrelsen:

Information från kommunerna, Birgitta Evensson, Årjängs kommun

Presentation är utskickad den 16 februari 2021.

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende länsstyrelserna
Johan Blom, Länsstyrelsen i Värmland 

Regleringsbrev avseende länsstyrelserna och villkorsbeslut för regionerna är utskickade med inbjudan. Presentationer från länsstyrelsen respektive Region Värmland är utskickade den 16 februari.

Länsstyrelsen verksamhet styrs av regleringsbrev och instruktion.
Instruktioner är till för att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får genomslagskraft i regionerna.

Återrapportering sker via årsredovisning samt kontinuerliga återrapporteringen under året.

Det ges många uppdrag till andra myndigheter som t ex Havs- och vattenmyndigheten. Länsstyrelsen har i dessa fall inte fått själva uppdraget men involveras ofta med anledning av sitt breda uppdrag.

Ser också i nuvarande situation med pandemi att länsstyrelsen får fler tillsynsuppdrag.

Villkor för budgetåret 2021 för regionerna och Gotlands kommun inom utgiftsområdena 1 Rikets styrelse, 19 Regional utveckling och 22 Kommunikationer - villkorsbeslutet
Åsa Johansson och Sandra Svennberg, Region Värmland

Regleringsbrev avseende länsstyrelserna och villkorsbeslut för regionerna är utskickade med inbjudan. Presentationer från länsstyrelsen respektive Region Värmland är utskickade den 16 februari.

Villkorsbesluten kommer årligen, berör framförallt området regional utveckling. Avrapportering sker årligen i februari om vad som genomförts under föregående år. 

Viktigt med bra samarbete med på flernivårsstyret; EU, nationellt, regionalt, kommunalt, länsstyrelsen etc. 

Villkorsbesluten innehåller stora och långsiktiga områden, därav att det blir mindre justeringar ifrån 2020 och 2021. 

Presentationer är utskickade den 16 februari 2021.

Smart specialisering 
Stina Höök och Anders Olsson, Region Värmland 

Smart specialisering är en strategi för regional kraftsamling. Arbetet pågår intensivt med att ta fram ny strategi för smart specialisering då nuvarande har nått bäst-före-datum. 

I processen med framtagande av ny strategi för smart specialisering ingår utvärdering av nuvarande strategiarbete, rapportering om vad som hänt inom smart specialisering, bla inom kommunerna. Som exempel kan nämnas innovations och utbildningscentrum i Hagfors och Torsby, utveckling av besöksnäring Kristinehamn och Arvika mm.

I processen ingår även dialog med flera olika nätverk.

Presentation är utskickad den 16 februari 2021.

Utvärdering av samverkansavtal – uppdragsbeskrivning 
Peter Bäckstrand, Region Värmland och Birgitta Evensson, Årjängs kommun 

Enligt gällande samverkansavtal (p 9) ska avtalet utvärderas regelbundet och med en första utvärdering under våren 2021.

Uppdragsbeskrivning har tagits fram och extern konsult – Grecken AB - är upphandlad för att genomföra uppdraget. Utvärderingen kommer att baseras på individuella intervjuer med deltagare i Värmlandsrådet, såväl politiska som regiondirektör/kommundirektör (arbetsgrupp kopplad till Värmlandsrådet enligt avtalet) samt att konsulten samlar in och analyserar material, summerar slutsatser och föreslår eventuella förbättringsåtgärder.

Alla som kommer att intervjuas kommer att få mejl med information om utvärderingen och om konsulten samt doodle-länk och inbjudan till intervju.

Rapport av uppdraget kommer att ske vid avsatt tid för Värmlandsrådet den 17–18 juni 2021. 

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021–2027 - vattendirektivet 
Torben Ericson, enhetschef Länsstyrelsen Värmland, Kommundirektörernas arbetsgrupp; Hans Karlsson, Arvika kommun, Claes Hultgren, Filipstad kommun, Ulf Nyqvist, Karlstads kommun, Mats Öman, Storfors kommun, Anders Björck, Torsby kommun samt Lars Christensen, Region Värmland

Torben Ericson redovisar frågan genom utförlig presentation som är utskickad den 16 februari 2021.

Länk till Vattenmyndighetens hemsida för mer information:https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-omforvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html  

Fråga: Bra att vi samordnar avseende synpunkter på förslagen om vattendirektivets förlängning. På samma
tema är Säffle, Årjäng, Karlstad och Region Värmland remissinstanser för nya strandskyddsförslagen, kommer Region Värmland att hålla i någon samordning i den processen? Och hur ta tillvara på kommunernas inspel?

Svar: Region Värmland kommer att arbeta tillsammans med kommunerna och deras kompetenser och samordna remisserna på lämpligt sätt i samverkan med kommunerna. Flera kommuner, även det som inte är formella remissinstanser har uppgett att de kommer att svara.

Inlägg från Claes Hultgren: En uppgift för kommundirektörsnätverket och den arbetsgrupp som finns inom kommundirektörsnätverket har uppdraget att samverka med Region Värmland. Parallellt är dialogen med länsstyrelsen viktig.

Arbetsgruppen tar fram underlag för att kunna ge likartade svar, ha en gemensam värmländsk hållning.

Inlägg Ulf Johansson, Karlstads kommun: Frågan kommer att hanteras av nämnd i Karlstads kommun den 24 mars, underlag kommer att publiceras ca en vecka före mötet med nämnden. Kommunstyrelsen hanterar frågan vis sitt möte i april. 

Inlägg från Stina Höök: Viktigt att ha med ett tydligt medborgarperspektiv

Övriga frågor 
Mälardalsrådet
Region Värmland har ansökt om att bli associerad medlem i Mälardalsrådet. Mälardalsrådets styrelse har nu fattat beslut om att välkomna Region Värmland som ny associerad medlem i Mälardalsrådet. I sin ansökan skriver Region Värmland att regionen ser en allt tydligare koppling till Stockholm-Mälarregionen med ett behov av ökad tillgänglighet.

Nya kommunchefer hälsas välkomna
Petra Svedberg, kommunchef i Sunne sedan den 1 februari. Kommer närmast från Region Värmland.
Hannes Fellsman ny kommunchef i Filipstad från den 31 mars, kommer närmast från uppdrag som chef inom samhällsbyggnad i samma kommun.

Nästa möte
Nästa ordinarie möte med Värmlandsrådet är den 12 mars 2021. Kalenderinbjudan är skickad och agenda kommer närmare mötet.

Vid anteckningarna

Ingrid Strengsdal                              Johanna Berglind de Backe
Enhetschef                                       
Koordinator