Värmlandsrådet 22 januari 2021                 
Program 
Incheckning till möte

Välkomna
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun

Folkhälsoplan - förslag till remissutgåva  
Elisabeth Kihlström, Anna Beata Brunzell mfl, Region Värmland
Folkhälsoplan 2021-2029

Covid-19
Aktuellt om Covid-19, inkl vaccinering

Peter Bäckstrand och Lena Gjevert mfl, Region Värmland 
Vaccinationsläget i Värmland 2021-01-22

Covid-19 ur ett kommunalt perspektiv
Representant/er för kommunerna

Länsstyrelsens information - pandemilag, efterlevnad mm
Georg Andrén och Johan Blom, Länsstyrelsen i Värmland

Paus

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)
Erik Evestam, äganderättsexpert strandskyddsfrågor, LRF
Länk till utredning om stranskydd
Strandskydd

Utvärdering av samverkansavtal - förslag till process
Peter Bäckstrand, Region Värmland och Birgitta Evensson, Årjängs kommun

Gemensamma resurser - avrapportering
Lars Christensen, Region Värmland

Information om överenskommelse
Information om överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022
>Läs om överenskommelsen här 


Minnesanteckningar

Inbjudan till mötet går till samtliga kommunstyrelseordföranden i länet samt ytterligare en förtroendevald från respektive kommun, till presidierna i Region Värmlands regionstyrelse och hälso- och sjukvårdsnämnd samt till ordförande och vice ordförande i regional utvecklingsnämnd, kollektivtrafiknämnd samt kultur- och bildningsnämnd. Inbjudan går även till samtliga kommundirektörer i länet och regiondirektör, biträdande regiondirektör samt regional utvecklingsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, trafikdirektör och kultur- och folkhälsodirektör. Till detta kommer särskilt inbjudna gäster från länsstyrelsen; landshövding och länsråd.
 

Välkomna
Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun hälsar alla varmt välkomna till dagens möte med Värmlandsrådet.

Folkhälsoplan - förslag till remissutgåva 
Elisabeth Kihlström, Henrik Svensson, Anna Beata Brunzell mfl, Region Värmland 

Ett förslag för ny folkhälsoplan 2021–2029 kommer att gå ut på remiss. Kultur- och bildningsnämnden planerar att fatta beslut vid sitt möte den 2 februari 2021.

Anna Beata Brunzell presenterar förslaget genom ppt-presentation. Nämndens ordförande Elisabeth Kihlström ser fram emot inputs från kommunerna på remissutgåvan.

Fråga: Nya perspektiv, var finns det? Saknar det i presentationen. Glöm inte bort det arbetet som tidigare lagts ner. Måste hitta fortsättningen på Nya perspektiv. En jättebra presentation om folkhälsoplanen men vädjar att inte glömma bort NP. 

Svar: Nya perspektiv ska självklart användas i plattformen. Aktörer från Nya Perspektiv kommer vara med på arenan för folkhälsa. 

Fråga: Finns det risk för dubbelarbete? 

Svar: Ska vara ett stöd för folkhälsoaktörer i Värmland och det skapar vi tillsammans. Ska inte arbeta dubbelt. 

Presentation är utskickad den 27 januari 2021.

Aktuellt om Covid-19, inkl vaccinering 
Peter Bäckstrand, Lena Gjevert, Ingemar Hallén, Anders Nordmark mfl, Region Värmland 

Kort genomgång av dagsläget på inneliggande patienter, genomgång av läget i Värmland avseende vaccination. Alla kommuner är i fas 1 och får de doser som de efterfrågar.  

Värmland är i fas 1 men samtidigt också i delar av fas 2, personal i vård och omsorg, planerna för fas 3 och 4 blir mer klara för varje dag som går. 

Regionen har ytterligare utvecklat och förtydligat möjligheterna till stöd för kommunerna, positivt då vaccinationstakten kan ökas. 

Presentation är utskickad den 27 januari 2021.

Covid-19 ur ett kommunalt perspektiv 
Gunilla Öberg, Karlstads kommun 

Alla kommuner är i gång, något långsam uppstart för mindre kommuner.  De särskilda boendena är lättvaccinerade medan hemtjänsten kräver mycket logistik och administrativa resurser. Mycket bra samarbete mellan kommunerna och regionen

Länsstyrelsens information - pandemilag, efterlevnad mm 
Georg Andrén och Johan Blom, Länsstyrelsen i Värmland 

Länsstyrelserna har efterlevnadsuppdrag- hur råd och restriktioner efterlevs och rapporterar detta veckovis. Generellt gör värmlänningen så gott den kan. Problem är resande till och från skidanläggningar. Näringsidkare har hört av sig då för hjälp. Svårt att kontrollera bensinstationer, rastplatser  
Via Telias mobilnät har man sett att resande ut ur Värmland har minskat med 40 procent. 

Pandemilag tillsynsuppdrag - begränsar vår rörlighet i offentliga miljöer, länsstyrelsen har uppdrag att se till att det efterlevs.

Värmland är igång med arbetet, en personalgrupp har bildats med medarbetare som är van att arbeta med tillsyn. Tillsammans med kommunerna kartlägger gruppen vart tillsyn behöver göras, vart kan det vara stor risk för smittspridning. Arbetet är beroende av dialog med kommunerna.  Tillsynspersonal blir väl bemötta och näringsidkare vill ha råd. 

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/12/sou-202078/ 
Erik Evestam, äganderättsexpert strandskyddsfrågor, LRF 

Utredningen som regeringen lagt fram bottnar sig i det sk Januariavtalet. 
Erik Evestam berättar kort om vilka slutsatser som utredningen kommit fram till, hur kommunerna har varit drivande i att få fram en förändring.  I den tidigare utskickade presentationen finns mer information.

Resultatet blir att det finns två vägar för kommunerna att gå, den ena är god tillgång till strand och lågt bebyggelsetryck. Lokala förhållandet att utgå ifrån. 

Den andra vägen kommunerna kan gå är att ansöka om att strandskydd helt tas bort där det finns gott om strand. Länsstyrelsen fattar beslut, överklagas till regeringen. 

Problem med utvidgat strandskydd- många överklagande till regeringen när det infördes 2014. Några kommuner i Värmland har inte utvidgat. 

Utvidgat strandskydd ingick inte i utredningen.  

Bred majoritet i riksdagen över partigränser positivt till lättnader, myndigheter har däremot mer motstånd.

Dialog kring utredningen och dess förslag fördes på Värmlandsrådet. Utredningen har ännu inte skickats ut på remiss men gör det säkert inom kort.

Utförlig presentation är utskickad den 27 januari 2021.

Utvärdering av samverkansavtal - förslag till process 
Peter Bäckstrand, Region Värmland och Birgitta Evensson, Årjängs kommun 

Värmlandsrådets arbetsgrupp RD/KDN har i sin tur bildat en mindre arbetsgrupp för att hantera frågan. Utvärderingen kommer att genomföras via extern konsult och i intervjuform, för att möjliggöra så stor inkludering och delaktighet som möjligt. Alla som ingår i Värmlandsrådet kommer att ges möjlighet till intervju. Tidshorisont är att slutrapport ska kunna lämnas vid Värmlandsrådets möte den 17–18 juni. 

Gemensamma resurser - avrapportering 
Lars Christensen, Region Värmland 

En fördjupad analys pågår. Rapport kommer att lämnas till Värmlandsrådet den 12 mars.

Information om överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022 
https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsepsykiskhalsa.234.htm 
 
Kort information om överenskommelsen och uppdraget till regionen. Till nästa ordinarie möte med Värmlandsrådet, den 12 mars, kommer förslag till ställningstagande om fördelning, på samma sätt som gjordes förra året. Värmlandsrådet gör ett ställningstagande och huvudmannen, i detta fall Region Värmland, hanterar ärendet i sin formella beslutsprocess.

På mötet den 12 mars kommer även en redovisning kring hur föregående års medel har använts och vad insatser och åtgärder resulterat i.

Övriga frågor 
 -

Nästa möte

Nästa ordinarie möte med Värmlandsrådet är den 12 mars 2021. Kalenderinbjudan är skickad och agenda kommer närmare mötet.

Vid anteckningarna

Ingrid Strengsdal                                     Johanna Berglind de Backer
Enhetschef                                              Koordinator