Preliminärt program

Programmet uppdateras löpnade fram till konferensens start. 


Programmets tematiska innehåll:

Hålltider för dagarna är:


Vattenstämmans moderatorer

Henrik Wingfors, Svenskt Vatten

Annika Malm, Lidköping miljö och teknik AB


Preliminärt program 13 maj

  Studiebesök: 12:45-16:00  
  Studiebesök arrangerat av värdkommunerna Mölndal kommun, Härryda Vatten och Avfall och Kungsbacka kommun
  (valfria aktiviteter utanför konferensprogrammet) För mer information klicka på fliken Socialt i menyn ovan. 
 
  Välkomstmingel: 17:30-22:00
  Välkomstmingel arrangerat av värdkommunerna Mölndal kommun, Härryda Vatten och Avfall och Kungsbacka kommun
  (valfria aktiviteter utanför konferensprogrammet) För mer information klicka på fliken Socialt i menyn ovan. 

Preliminärt program 14 maj

Hålltider för hela dagen: 10:00-17:00 (Registrering och fika mellan 08:00-10:00)

       
  Programpunkt Innehåll Talare
       
  Inledning - 10:00-10:50    
  Välkommen till Vattenstämman 2024   Elisabeth Unell, Ordförande i styrelsen för Svenskt Vatten
 
  Välkommen - Samverkan   Stefan Gustafsson, KSO Möndal
Mio Saba Sjösten, Stadsdirektör Mölndal
Malin Aronsson, Kommundirektör Kungsbacka kommun
Per Vorberg, KSO Härryda kommun
 
  Året som gått AvlD, DrvD, PFAS-domarna, omvärldsanalys + ny strategi samt AI Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten
 
       
  Block 1 - Ekonomi
10:50-11:25
   
  Privatekonomisk utblick Kortfattad genomgång av aktuella och relevanta trender inom det privatekonomiska området, utifrån dagens makroekonomiska miljö samt andra faktorer som har en bäring på hushållens ekonomi och därmed deras känslighet för höjda VA-taxor.
 
Stefan Westerberg, Privatekonom, Länsförsäkringar Bank
 
  Gröna lån, taxonomi och CSRD - Hållbarhetsrapportering i pipeline
 
Med start i redovisningen för år 2025 ska flera svenska va-organisationerna leverera en hållbarhetsredovisning i enlighet med CSRD-direktivet. Tillgången till gröna lån kommer också i många fall att bygga på EUs taxonomiförordning. Svenskt Vatten har därför tagit fram en vägledning om taxonomin och hållbarhetsredovisning för VA-organisationer.
 
Ulf Thysell, Svenskt Vatten
  Paus
11:30-13:00
   
  Lunch och besök i utställningen
 
   
       
  Block 1 - Ekonomi
13:00-13:25
   
  Tre Ledarsidor kommenterar Panelsamtal om investeringar i infrastruktur Sanna Rayman, Altinget
Adam Cwejman, Göteborgsposten
Lisa Pelling, Arena Idé
       
  Block 2 - Kris och beredskap
13:25-14:30
   
  PFAS ut ett industriperspektiv
 
PFAS - hur används det? Kristina Neimert Carne, Innovation- och kemiföretagen
  Förslag om gruppförbud av PFAS KemI är en av flera myndigheter inom EU som initierat förslaget om gruppförbud av PFAS. Jenny Ivarsson, Strategisk rådgivare, Kemikalieinspektionen
 
  Hur förhandlar Sverige i EU?
 
  Lars Danielsson, Tidigare EU-ambassadör och statssekreterare
 
  Utfrågning av kandidater till Europaparlamentet
 
Totalförbud mot PFAS blir en fråga för Europaparlamentet men det behövs också en samlad vattenpolitik på EU-nivå. Heléne Fritzon, MEP (S)
  VA-beredskapsutredningen
 
VA-beredskapsutredningen har i uppdrag att utreda åtgärder för en ökad beredskap för vattentjänster. Utredningen, som ska lämna sitt förslag till regeringen i höst, berättar om utredningsarbetet hittills och ger några reflektioner. Helén Leijon, Huvudsekreterare i Va-beredskapsutredningen (M 2022:05)
Hanna Dufva,Sekreterare i Va-beredskapsutredningen (M 2022:05)
       
  Paus
14:30-15:00
 
  Fikapaus och besök i utställningen
 
 
     
  Block 2 
15:00-15:50
   
  Vattenkonsekvenser av Natoanslutningen
 
Försvaret presenterar förutsättningarna för vattenförsörjning vid Natoanslutning Robin Eriksson, Högkvarteret, Försvarsmakten
  Att tillgodose vatten i östra Ukraina under pågående väpnad konflikt
 
Konflikten mellan Ryssland och Ukraina påverkar miljontals människor, särskilt de som bor i områden nära frontlinjen, där situationen är särskilt svår och farlig. Debora har under mer än ett års tid arbetat för Internationella Rödakorskommittén i östra Ukraina, där hon dagligen samarbetade med lokala VA-organisationer och kommuner som fortsätter att försöka tillgodose vatten. Hon kommer berätta om arbetet kring upprättandet och återställandet av vatten i dessa områden särskilt drabbat av det väpnade våldet.
 
Debora Falk, Norconsult
  Avslutande del av programmet
16:00-17:00
   
  Svenskt Vattens Föreningsstämma
 
   

Preliminärt program 15 maj

Hålltider för hela dagen: 08:30-14:45

       
  Programpunkt Innehåll Talare
       
  Block 3 - Forskning
08:30-09:55
   
  Praktisk nytta med VA-forskning
 
Svenskt Vattens FoU-satsningar har som mål att säkra medlemmarnas kompetens- och kunskapsbehov på kort och lång sikt. Sedan år 2008 stöttar Svenskt Vatten Utveckling (SVU), kommunernas eget forsknings- och utvecklingsprogram, fyra forskningskluster som uppvisar en blandning av tematisk och geografisk struktur: VA-teknik Södra, DRICKS, VA-kluster Mälardalen och Dag&Nät. De fyra klustren är samarbeten mellan olika högskolor, universitet, kommuner, VA-organisationer, företag och forskningsinstitut. Den praktiska branschnyttan med tillämpad VA-forskning exemplifieras genom redovisning av utvalda fallexempel från varje kluster. Forskare och behovsägare delar med sig sina erfarenheter av framgångsrika och mest nyttiga projekt utifrån identifierade behov, genomförande, implementering och uppföljning av värdefulla resultat samt ny kunskap för VA-branschen.
 
Youen Pericault, Lumire / Dag&Nät
  Panelsamtal om nyttan med VA-forskning
 
   
  Innovationsprogram WAVE (Water for Vital Environments) En redovisning av innovationsprogrammet WAVE (generellt: målsättning, omfattning, kommande aktiviteter etc.) med särskild koppling till VA-klustren (hävstångseffekten). Magnus Arnell, RISE
  Bästa examensarbete Utdelning av Svenskt Vattens och Structorstiftelsens pris till bästa examensarbeten inom VA-området  
       
  Paus
10:00-10:30
   
  Fikapaus och besök i utställningen
 
   
       
  Block 4 - Kompetensförsörjning
10:30-11:25
   
  VA-branschens kompetensförsörjning
 
Stora delar av VA-branschen har redan idag problem att hitta den kompetens de behöver. Samtidigt står många andra branscher inför liknande problem och konkurrensen om arbetskraften är därför stor. Sweco har på uppdrag av Svenskt Vatten genomfört två undersökningar. En enkätundersökning om VA-organisationernas kompetensbehov och en statistisk undersökning av hela VA-branschen utifrån ett kompetensperspektiv. Vilka yrkeskategorier är allra svårast att rekrytera? Från vilka andra branscher rekryterar VA-branschen? Hur ser lönerna ut för olika yrken i VA-branschen? De som lämnar VA, var tar de vägen?
Sweco presenterar resultaten från dessa båda undersökningar.
 
Filippa Annersten, Sweco
  Nya medarbetare genom validering
 
Erfarenheter från Sobonas valideringsprojekt Lise-Lotte Björkman-Averbo, Nacka Vatten och avfall
Andreas Nyström, Sveriges Ingengörer
  Panelsamtal kompetensförsörjning
 
   
  Paus
11:30-13:00
   
  Lunch och besök i utställningen
 
   
       
  Block 5 - Klimatet
13:00-14:30
   
  Vägen mot en klimatneutral VA-bransch
 
Hösten 2022 lanserade Svenskt Vatten ett branschgemensamt initiativ med målet att uppnå en klimatneutral VA-bransch. Hur har det gått sedan dess? Vilka aktiviteter har genomförts och vad planeras framåt? Kommer vi att lyckas?
 
Klara Westling, Svenskt Vatten
  Skredet på E6 i Stenungsund
 
Vad hände? Vilka åtgärder vidtogs av olika aktörer? Karin Odén, Statens Geotekniska Institut
  Samverkan inom kommun
 
  Malin Aronsson, Kungsbacka kommun
Johan Fritz, Jönköpings kommun
Göran Arnell, Gävles kommun
       
  Summering och avslut
14:30-14:45
   

Med reservation för ändringar.