Program

 

Onsdag 9 december  
   

09.00-10.30

VA-kluster Mälardalen

 • Semi-fysikalisk modellering för att övervaka påväxt på luftningsmembran Oscar Samuelsson, IVL/UU
 • Hållbarhetsanalys för värmeåtervinning ur avloppsvatten (HÅVA) Magnus Arnell, RISE/LU
 • Läkemedelsrester i slam under olika lagringsförhållanden Sahar Dalahmeh, Uppsala Universitet
 • Avloppsvattenrening med energieffektiv kväveavskiljning i huvudström med anammox Elzbieta Plaza, KTH
 • Utvärdering av möjlighet för återvinning av näringsämnen och avskiljning av metaller utifrån analys av flödenas sammansättning i vattenreningsverket. Eva Nordlander, MDH
 • Innovativ teknik för icke invasiv mätning av växthusgaser Robert Sehlén, Tekniska verken
 • Virtuell driftsättning av styrsystem på reningsverk Erik Lindblom, IVL/LU
   

10.30

Kaffepaus

   

11.00-12.30

Dag&Nät

 • Introduktion Maria Viklander, LTU
 • Förekomst och rening av mikroplaster från trafikdagvatten Arya Vijayan och Godecke Blecken, LTU
 • Rening och immobilisering av metaller i svackdiken Snezana Gavric, LTU
 • Ackumulation och fördelning av organiska föroreningar i biofilter Robert Furén, LTU/NCC
 • Organiska föroreningar av sediment i dagvattendammar Kelsey Flanagan, LTU
 • Dagvattenhantering i kallt klimat: Snöhantering i stadsmiljö – Deponi kontra nyttjande av blå-grön infrastruktur Emelie Hedlund Nilsson, LTU/Luleå kommun
 • Hur kan man identifiera vilka faktorer som orsakar avloppsstopp på ledningsnätet? Emmanuel Okwori, LTU
 • Mäta SARS-CoV-2 i avloppet – vilken nytta kan vi ha? Annelie Hedström, LTU
   

12.30

Lunch
   

13.30-15.00

Datafiske i informationshavet

 • Digitaliseringsnätverk på G Mikael Larsson, Svenskt Vatten
 • VA Syds digitala resa mot framtiden Simon Granath, VA SYD
 • Utvärdering av AI-resultat för läckor i vattenledningsnätet – resultat från Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå Erik Nilsson, Lunds tekniska högskola
 • Innovativa vattenmätare - vad kan detta ge i framtiden av nya möjligheter och nya data? Robin Lindberg och Henrik Inancsi, Söderhamn Nära
 • Digitala tvillingar – modellbaserade beslutsstöd i realtid på reningsverk Christoffer Wärff, RISE, Hanna Molin, IVL
 • Smart underhåll av infrastruktur – exempel från forskningsprogrammet InfraMaint Anna Ohlin Saletti, Kretslopp och vatten/Chalmers och Martin Bjarke, VA SYD/LTH