Föreläsare

Här presenteras anmälda föreläsare till Hygiendagarna 2024. Listan kommer att uppdateras löpande.

Anders Johansson

Ordförande i Svenska hygienläkarföreningen, medicinsk chef vid Vårdhygien Västerbotten och professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet. Forskar om automatiserad övervakning av vårdrelaterade infektioner med hjälp av journaldata och hur det kan användas i i praktiken samt om vaccinering mot respiratoriska infektioner och personalens upplevelser av skyddsutrustning på äldreboenden. Har varit med i programgruppen för Hygiendagarna 2024.

 
     

Andreas Winroth

Jag är hygien- och infektionsläkare med särskilt intresse för övervakning av VRI och antibiotikaresistens.

   
     

Anette Svensson

Hygiensjuksköterska, Region Kronoberg.

 
     

Anita Johansson

Hygiensjuksköterska i Region Gävleborg

   
     

Anna Holmberg 

Hygien-och infektionsläkare med särskilt intresse för endoskopi och biofilm

 

 
     

Ann Tammelin

Mer information uppdateras inom kort

   
     

Anna Holmberg

Hygien-och infektionsläkare med särskilt intresse för endoskopi och biofilm

   
     

Beata Bergius Axelsson

Strategisk verksamhetsutvecklare, leg. sjuksköterska. Gillar att jobba med de mjuka värdena så som värderingar, beteenden och beteendeförändring.

 
     

Berith Carlsson

Arbetar på Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Har en bakgrund som iva -anestesi ssk, vårdlärare och vårdenhetschef.

 

     

Birgitta Wranne 

Arbetar som strategisk verksamhetsutvecklare på avdelning Kvalitet och patientsäkerhet, med särskilt intresse för hygienfrågor.

 

 
     

Cecilia Lindbäck

Mer information uppdateras inom kort

 

 
     

Charlotta George

Charlotta är sakkunnig i patientsäkerhet och leder sedan drygt 9 år arbetet med patientsäkerhet på Socialstyrelsen och har i uppdrag av regeringen att stödja och samordna arbetet i landet. Charlotta är Sveriges representant i WHOs arbete med patientsäkerhet och har utöver det också rollen som Chief Nurse Officer där hon representerar landet i frågor som rör sjuksköterskors yrkesutövning nationellt, inom Europa och globalt.

   
     

Gunnar Hagström

Arbetar som operationssjuksköterska vid Universitetssjukhuset i Örebro. Erfarenhet av vårdhygien och sterilteknik sedan tidigare. Kommer berätta om senaste uppdraget för Läkare Utan Gränser i Ukraina 2023.

 
     

Inger Spencer

Mer information uppdateras inom kort

   
     

Jacob Morén

Hygienläkare, Region Uppsala

 

 
     

Jenny Kostov Kanebjörk

Infektionssjuksköterska och gruppchef på Smittskyddsenheten och Strama Region Uppsala. Processledare för Uppsalas lokala arbetsgrupp för vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens.

 


     

Jenny Persson Blom

Jag är sakkunnig inom mikrobiologiska arbetsmiljörisker på Arbetsmiljöverket. Mitt expertområde är vårdhygien, förebyggande smittskydd och zoonoser inom arbetsmiljöområdet.

   
     

Johan Nordenadler

PhD Skyddsventilation i Operationsrum

   
     

Johanna Furberg

Hygienläkare i Örebro och sitter med i den nationella gruppen för uppdatering av "Byggegenskap och vårdhygien"

   
     

Jon Edman Wallér

Jag är hygienläkare på SÄS och specialist i klinisk mikrobiologi och vårdhygien. Jag disputerade 2023 med en avhandling om förebyggande strategier mot C. difficile. Jag är också medlem i programgruppen för den nordiska magisterutbildningen i smittskydd och vårdhygien i Göteborg, samt kursledare på en av delkurserna. Ett vårdhygieniskt specialintresse, utöver C. difficile, är desinfektion.

 

 
     

Julia Silfwerbrand

Jag är i grunden psykiatrisjuksköterska men har under senare läst vidare inom folkhälsa och har tagit en magisterexamen i vårdhygien och smittsskydd. Jag tycker det är roligt att utvecklas och har på så sätt flera specialistområde som jag tycker är intressanta.

   
     

Karin Tegmark Wisell

Generaldirektör Folkhälsomyndigheten

 
     

Karl Ståhl

Jag är professor, statsepizootolog och chef för avdelningen för epidemiologi, sjukdomsövervakning och riskvärdering på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Mitt expertområde rör infektionssjukdomars epidemiologi och kontroll, med fokus på exotiska djursjukdomar.

   
     

Kerstin Vikman

Mer information uppdateras inom kort

   
     

Lars Wiklund

Jag har sedan 1985 arbetat med renvatten som tekniker, projektledare, säljare, VD under 30 år för såväl dotterbolag som ägare av eget bolag. Avslutar nu min karriär som Senior och bollplank till mina yngre kollegor. Gift , 2 vuxna barn och boendes i Falun.

   
     

Linnea Nilsdotter

Hygiensamordnare/tandsköterska

Utbildad tandsköterska och hygiensamordnare för Folktandvården i Region Örebro län med 11 års arbetslivserfarenhet inom yrket.
Invald styrelseledamot i SFVH (svensk förening för Vårdhygien) Tandvårdssektionen.
Projektledare för revideringen av HOBIT, riktlinjer för Vårdhygien inom svensk tandvård.
Föreläsare ”Hygien inom tandvård”.

 

 
     

Marcus Jonsson

Mer information uppdateras inom kort. 

   
     

Maria Minneborn Wessel

Tandsköterska med hygienuppdrag inom Folktandvården Region Uppsala

   
     

Matilda Liljedahl

Matilda Liljedahl forskar inom medicinsk pedagogik vid Göteborgs Universitet. Hennes avhandling från 2016 berörde läkarstudenter och sjuksköterskestudenters lärande i klinisk miljö och hon har sedan dess fortsatt att intressera sig för lärande, utbildning och förändringsprocesser inom sjukvården. Matilda arbetar också som ST-läkare i onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

 
     

Mats Pergert

Jag Mats Pergert har fått äran att vara teamledare för denna grupp som reviderat utbildningen om spol och diskdesinfektorer!

   
     

Olov Aspevall

Arbetar på Folkhälsomyndigheten med antibiotikaresistens, vårdrelaterade infektioner och vårdhygien. Har tidigare arbetet som hygienläkare och inom klinisk mikrobiologi.

   
     

Oskar Ekelund

Infektionsläkare och klinisk mikrobiolog. Verksamhetschef för Klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge samt Vårdhygien Kronoberg. Profilområde antibiotikaresistens. Förestår WHO Collaborating Center för standardisering av resistensbestämning av bakterier.

 

 
     

Per-Ola Blomgren

Sjuksköterska med specialisering inom intensivvård. Licentiatexamen 2022 med inriktning handhygien med efterföljande fortsättning mot doktorsexamen på halvtid. Universitetsadjunkt på sjuksköterskeprogrammet resterande tid..

 
     

Per-Åke Jarnheimer Olsson

Arbetar som hygienöverläkare på 60 %  sedan 2011. Därutöver arbetar jag som infektionsläkare, bitr smittskyddsläkare och ansvarig för sjukhus-Strama i Region Kalmar län. Arbetat mycket med Infektionsverktyget både nationellt och framför allt inom regionen.

 
     

Pip Engkvist

Hygiensjuksköterska Region Uppsala

 
     

Sofia Gullberg

Hygienläkare och infektionsläkare

   
     

Susanne Wiklund

Hygiensjuksköterska, Vårdhygien Stockholm. Adj. Lektor i biovetenskap, knuten till Magisterprogrammet i Folkhälsovetenskap, Smittskydd & Vårdhygien vid Högskolan i Skövde. Anknuten forskare vid KI, disputerade 2015. Medlem i NAG Vårdhygien och juryn i Svenska Hygienpriset.

 
     

Therese Saurow

Utbildad lärare och tandsköterska. Arbetar som samordnare för Region Halland med hygien, miljö och barnskyddsfrågor. Föreläser inom Vårdhygien i tandvård. Sitter i valberedningen för SFVH och driver eget företag, HIT-konsulterna.

 
     

Veronica Björnström

Jag är verksam inom den avancerade hemsjukvården (ASIH) i Stockholm och tycker att de vårdhygieniska utmaningarna inom hemsjukvården är otroligt spännande! Jag är specialistsjuksköterska med inriktning anestesi och har en magisterexamen inom folkhälsovetenskap - Smittskydd och vårdhygien.

 
     

Med reservation för ändringar.