Program

Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i programmet.

Tirsdag 25. Oktober Karriereveiledning – 11.45–16.45

 

11.45 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.00 Åpning v/divisjonsdirektør Anders Fremming Anderssen og prosjektgruppa v/Ciaran O’Connor, Magdalena Fosshaug og Anita Lervik 
13.00 – 13.45

Kollegaveiledning og reflekterende team v/Inger Ulleberg, dosent emerita, OsloMet 

Innlegget vil dreie seg om profesjonsfellesskapets betydning for utvikling av profesjonell praksis. Samtaler mellom kolleger som dreier seg om konkrete situasjoner de står i kan gi både støtte og utfordring, og kan bidra til den enkeltes profesjonelle utvikling. Reflekterende team vil presenteres som en måte å strukturere slike samtaler på. 

13.45 – 14.00 Pause
14.00 – 14.45

Karriereveiledning av flyktninger v/Cathrine Bjordal, karriereveileder, Veiledningssenter Asker og Bærum og Anette Slåtto, stipendiat, Universitetet i Sørøst Norge  

 

Vi ønsker å dele vår erfaring med å veilede flyktninger i tidlig integreringsfase.  Vi har et dialogbasert innlegg rundt tema å være klar for karrierelæring eller karriereveiledning. Vi deler egne erfaringer og viser til nyttige nettsider.

Nyttige lenker til bruk i veiledning av flerkulturelle:

Padlet: Information about education and jobb in Norway

Padlet: Viktige nettsider fra Studie og yrkesveileder

 

Anette Slaato og Cathrine Bjordal

 

 

 

14.45 – 15.10

Pause

15.10 – 16.00

Deltema 1 Relasjonskompetanse v/Adine Dørum, karriereveileder, Karriere Oslo

 

Relasjonskompetanse er ferdigheter, kunnskap og holdninger som etablerer, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker. Dette er nyttig kompetanse å anvende i møte med veisøkere for å skape god kontakt og tillit hos veisøker. I dette foredraget går jeg nærmere inn på spesifikke veiledningsferdigheter som aktiv lytting og speiling. Jeg vil også gå inn på det teoretiske grunnlaget som ligger bak praksisen. Foredraget vil innebære en øvelse. '

 

 

 

 

Deltema 2 Kollegaveiledning på tvers av lokasjoner v/Sesilie Ådland, karriereveileder, karriereveiledning.no og Karriere Vestland 

Jeg skal vise til arbeidsmodellen til Karriere Vestland basert på Kolbs læringssirkel og reflekterende team.  

Hensikten med innlegget er for dere som er motivert og ønsker å komme i gang med kollegabasert veiledning. Det er et faglig godt verktøy for å kvalitetssikre sitt daglige arbeid og ulike problemstillinger en møter på i sin arbeidshverdag.  

Fordeler med kollegabasert veiledning: 

-Vi får hjelp av teamet/kollegaer til å utvide forståelsen av problemstillinger som opptar oss. 

-Vi får trene på å lede prosesser. 

-Vi får trent på å gi tilbakemeldinger til kollegaer med å snakke fra jeg-perspektivet (gestalt).  

-Vi får trent på aktiv lytting. 

-Vi får trent oss på å jobbe med struktur og prosess. 

Oppsummert: Verdifullt å ta tilbake til samtalerommet i møte med veisøker. 

 

 

Deltema 3 Hvordan veilede i det digitale rom? v/Viktoria Goriel, Liiza Sandell, Helena Gunnarsson, studie - och yrkesvägledare vid Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborgs stad 

Seminariet handlar om studie – och karriärvägledningen, inom vuxenutbildning och hur vi utvecklat metoder och modeller för digital vägledning i grupp. Vi började med att fråga oss vad kan digitaliseras? Vårt svar är; det mesta inom vår profession är också möjligt att göra digitalt. Fokus under detta seminarie är digital Karriärvägledning i grupp (KIG).  KIG erbjuder ett program med tre delar där deltagarna ska få med sig känsla och kunskap i sin fortsatta karriärprocess. Vi kommer berätta mer om innehållet i programmet och hur vi utvecklat det genom vägledningsteori till online träffar. 

 

 

16.00 – 16.10

Pause

16.10 – 16.55

Deltema 1 Etikk i digital karriereveiledning v/Cathrine Yttergård og Nina Borch Johansen, karriereveiledere i karriereveiledning.no 

Karriereveiledning.no er en digital veiledningstjeneste der vi møter veisøkere på chat og telefon. Hvilke etiske utfordringer opplever vi i det digitale formatet? Hva gjør det med veiledningen at veisøkeren er anonym?  Vi opplever at anonymitet, det å gi informasjon og selve kommunikasjonen er faktorer som påvirker veiledningen og som også gir oss noen etiske utfordringer.

 

 

Deltema 2 karriereknappene som ramme for veiledningssamtalen. Erfaringsutveksling og inspirasjon til bruk v/Eigil Møller, Karriereveileder, Karriere Troms Tone Løkstad, Karriereveileder, Karriere Midt-Troms

Karriere Troms vil dele erfaringer om hvordan vi har jobbet med implementering av rammeverket i egen tjeneste. Vi vil fortelle om hvordan vi har brukt tematikken fra etikkortene for å skape faglige diskurser, og refleksjon i karrieresenteret. Vi vil også dele hvordan vi bruker Karriereknappene som et verktøy i samtalene våre med veisøker. Vi håper at vår tilnærming kan gi inspirasjon, og bidra til en videre utveksling av ideer om implementering av det nasjonale rammeverket.

19.00 Middag

 

 

Onsdag 26. Oktober Arbeidsmarkedet 09.00–14.00

 

09.00 – 09.45

Hvordan komme seg inn på arbeidsmarkedet?

 

Erfaring med Mangfold og Integrering  - Telenor Open Mind  v/Telenor Open Mind, direktør Ingrid Ihme og Pål Pettersen

I 26 år har Telenor gjennom arbeidstreningsprogrammet Open Mind bidratt med inkludering og mangfold for personer med nedsatt funksjonsevne. I 2010 ble tilbudet utvidet for også å gjelde målgruppen innvandrere fra ikke – europeiske land. Det ettårige programmet retter seg mot arbeidssøkere med høy utdannelse, og 76% av de som gjennomfører programmet går ut i ordinært arbeidsliv. På fagsamlingen vil vi fortelle om våre erfaringer med mangfold og integrering i kunnskapsbedriften Telenor samt utdype årsaken til programmets mangeårige suksess. 

 

Utvidet oppfølging - et tiltak fra NAV v/Astri Marie Bakk, Metodeveileder for Utvidet oppfølging og Utvidet oppfølging i opplæring 
NAV Lillestrøm

Med mål om å inkludere arbeidssøkere med store og sammensatte utfordringer, gjennom individuelt tilrettelagt bistand for å få og beholde vanlig, lønnet arbeid. En orientering om hvordan vi jobber med inkludering i ordinært arbeidsliv

09.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10.45

Skreddersydd veier inn på arbeidsmarkedet

 

Trøndelagsmodellen- skreddersydd veg til sikker jobb v/Erla Gunnarsdottir

Med utgangspunkt i arbeidslivets behov for fagarbeidere har NAV Trøndelag og Trøndelag Fylkeskommune gått sammen i et tett samarbeid for å få flere gjennom et fagbrevløp. Karrieresenteret i Trøndelag er en sentral del av dette samarbeidet med et særlig ansvar for karriereveiledning og kartlegging av aktuelle deltakere. Trøndelagsmodellen er ikke et prosjekt, men en ny måte å få til samhandling i praksis! 

Trøndelagsmodellen - skreddersydd veg til sikker jobb from Trøndelag fylkeskommune on Vimeo.

 

Gloppenmodellen - ein fagutdanningsmodell for framtida v/Ann Iren Festervoll, prosjektleiar Gloppenmodellen og fagleiar flyktningtenesta i Gloppen.  
NAV Gloppen, Gloppen kommune. 

Gloppenmodellen er ein samarbeidsmodell, ein vekslingsmodell og ein fagutdanningsmodell som starta i Gloppen og Nordfjord i 2013. Vi starta med helsefag men har no utvida tilbodet til tannhelsesekretær, Byggfag, TIF, Restaurant og matfag, og vi ser at modellen kan nyttast på alle fagutdanningane. Med denne modellen kan minoritetsspråklege kome raskare i gang med utdanning og utdanninga er tilpassa og tilrettelagt. Vi kombinera teori og prakisis og samarbeidet er tett. Vi ser at denne modellen med fordel kan nyttast og til andre som av ulike grunnar treng tilpassa opplæring. 

10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 11.45

Hva skjer i Arbeidsmarkedet?

Arbeidsmarkedet nå v/seniorrådgiver Kristian Myklathun, NAV Analyseseksjonen

I dag er tilstanden på arbeidsmarkedet svært god. Det er lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. Likevel forventer vi at arbeidsmarkedet vil svekkes noe framover. Hvorfor det?  Det er mye snakk om at automatisering vil endre arbeidsmarkedet. Men er denne omstillingen egentlig ulik den vi har sett tidligere? 

 

Behovet for fagskolekompetanse v/Kristine Sundberg, rådgiver (HK-dir), sekretariatet for Kompetansebehovsutvalget 

Utviklingstrender, som digitalisering og grønn omstilling, stiller stadig nye og endrede krav til kompetansen i befolkningen. Endringene bidrar blant annet til økt behov for formell kompetanseheving, fleksible utdanningstilbud og livslang læring. Innlegget tar for seg behovet for fagskolekompetanse i dag, og fagskolesektorens rolle i møte med endrede kompetansebehov. 

11.45 – 12.00 Pause
12.00 – 12.45

Nytt fra divisjon for karriereveiledning i HK-dir

Karriereveiledning.no v/ avdelingsleder Eirik Øvernes 

Kvalitet i karriereveiledning v/ seniorrådgiver Tonje Foosnæs Gravås og seniorrådgiver Karoline Tellum-Djarraya

Utdanning.no v/ senioringeniør Harald Groven 

12.45 – 13.00 Avslutning ved prosjektgruppa, Ciaran O’Connor, Magdalena Fosshaug og Anita Lervik 
13.00 Lunsj