Anja Enell

Biokol bidrar till hållbar masshantering, förbättrad markkvalitet och minskad spridning av föroreningar

Ett föredrag om biokol som behandlingsteknik – En klimatsmart åtgärd som både stabiliserar föroreningar och stärker markens möjligheter att grönska


 

Leo Regazzoni

Certifierad provtagning i praktiken

”Certifierad provtagning i praktiken” är ett SGF-projekt som handlar om att säkerställa att en certifierad miljöprovtagning följer certifieringsordningen på ett effektivt och likartat sätt i hela branschen. Slutprodukten av projektet är en handbok i certifierad provtagning som ska fungera som vägledning för såväl beställare, provtagare och tillsynsmyndighet.

I presentationen kommer jag ta upp bakgrunden och genomförandet av projektet för att sedan presentera upplägg och innehåll i handboken.


 

Carola Lindeberg

Miljökvalitetsnormer i grundvatten vid efterbehandling av förorenade områden

SGU visar hur miljökvalitetsnormer för grundvatten kan beaktas i samband med efterbehandling av ett förorenat område.


 

Anna Norén

Hantering och behandling av TBT- och metallförorenade sediment

I presentation visas de senaste forskningsresultaten om hur TBT kan brytas ned, hur metaller kan utvinnas från sedimentet och hur restprodukten kan användas för stabilisering.


 

Maria Bogren, WSP

Hur framtidssäkrar vi våra samhällen – en internationell utblick med nationell förankring

En global och en nationell studie som WSP har gjort ligger till grund för en diskussion om vad ett framtidssäkrat, hållbart samhälle kan vara. Vi får olika perspektiv och exempel.


 

Mats Svensson, Tyréns

En helt digitaliserad informationshantering vid efterbehandling av förorenade områden

Med GeoBIM blir kedjan från utredning till överlämning av färdigsanerad fastighet helt digital, effektiviserad och all info tillgänglig med enbart en webläsare.


 

Louise Göthfors och Åke Eriksson, Golder Associates

Lokal dagvattenhantering (LOD) i förorenade stadsområden – ett val mellan behovet av reducerade ytvattenflöden och ökade risker för föroreningsspridning?

Lokalt omhändertagande av dagvatten är fördelaktigt men kan inom förorenade stadsjordar innebära risker med t ex föroreningsspridning eller dyra projekteringskostnader.


 

Hanna Almqvist, WSP

Storstadsspecifika riktvärden för Stockholm

SSRV kan användas som mätbara åtgärdsmål eller som en inspiration och källa för indata och antaganden vid beräkning av riktvärden. Hanna Almqvist förklarar hur!


 

Jonny Bergman, RGSNordic

Exempel när internationella samarbeten bidrar till ökad användning av hållbara efterbehandlingsmetoder

Samarbeten kring projektering och genomförande av komplexa saneringsprojekt med speciella utmaningar kommer beskrivas. Först ett samarbete mellan RGS Nordic och det finska företaget Nordic Envicon, som syftar till att demonstrera moderna in-situ metoder för att lösa komplex grundvattenförorening med klorerade lösningsmedel som hotar vattentäkter. Därefter RGS Nordics samarbeten med två företag i Nigera för sanering av några av de första av tusentals som behöver åtgärdas efter att de övergivits efter oljeutvinning i Nigerdeltat.


 

Maria Florberger, Golder Associates

TRIAD-metoden som metodik för platsspecifik riskbedömning m.a.p. markekosystemet och prioritering av åtgärdsbehov

”En fallstudie presenteras där TRIAD-metodiken använts för att platsspecifikt bedöma risken m.a.p. markekosystemets funktion.”


 

Dan Berggren Kleja, SGI

Stabilisering och solidifiering är en effektiv åtgärdsmetod för PFAS-förorenad jord

Laboratorie- och pilotskaleförsök visar att stabilisering och solidifiering har stor potential som åtgärdsmetod för att stoppa läckage från PFAS-förorenad jord.


 

Jack Shore, Regenesis

First In Situ Treatment of a PFAS Plume in Europe, using Direct Push Injection of Colloidal Activated Carbon

This case study presentation will discuss the first in situ treatment of PFAS using colloidal activated carbon in Sweden.


 

Caterina Carreman, Foyen Advokatbyrå

Hållbar resursanvändning

Hållbar resursanvändning och cirkulär ekonomi. En kort och översiktlig beskrivning av de i sommaren 2020 nya reglerna av implementering av EU:s avfallspaket.


 

Peter Harms- Ringdahl, Envifix

SGF:s Undersökningsportalen –Din guide genom provtagningsdjungeln

Presentationen ger en introduktion till Undersökningsportalen - en webbplats som beskriver undersökningsmetoder av förorenade områden - vad den är tänkt att användas till, vad den inte är tänkt att användas till och hur webbsidan är uppbyggd.


 

Linnéa Ljung och Tove Skärblom, Setterwalls Advokatbyrå

Bara att likvidera bort efterbehandlingsansvaret, eller?

Hur evigt är förorenarens efterbehandlingsansvar? Högsta domstolen har öppnat för möjligheten att likvidera bort skyldigheten att bekosta avhjälpande. 


 

Tore Svendsen, Aquarden Technologies ApS

Total förstörelse av PFAS med superkritisk vattenoxidation.

Fullständig nedbrytning av PFAS och adsorbenter med Super Critical Water Oxidation - ett system som garanterar billig hantering av PFAS i alla vattentyper.


 

Lisa Cullhed, Susan Odervång och Ylva Persson, Trafikverket

Masshantering inom Trafikverket - juridisk tolkning av lagstiftning och riskbaserade haltkriterier

Trafikverket ser möjlighet till ökad nyttiggörande av schaktmassor genom juridisk vägledning, och föroreningsnivåer för acceptabel risk i Trafikverkets anläggningar.


 

Bodil Liedberg-Jönsson, Oskarshamns kommun

Blir det någonsin som man har tänkt sig? - strategiska vägskäl och val vid saneringen av Oskarshamns hamnbassäng – ur ett beställarperspektiv

Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng, som är det hittills största saneringsprojektet med statlig finansiering, är avslutat. Jag vill berätta om vårt projekt. - Att det inte alltid blir som man har tänkt sig och hur vi hanterade de praktiska och ekonomiska utmaningar som vi ställdes inför.


 

Helena Branzén, SGI

Åtgärder och klimatanpassning- en litteraturstudie

Uppdraget är en litteraturstudie med fokus på klimatanpassning och sanering. Information söks primärt från USA och förväntas visa hur risken för klimatförändring integreras i arbetet med att välja och genomföra åtgärder på förorenade områden. Sårbarhet för översvämning och erosion är mer uppenbara än försämrad jordtextur och extrema väderhändelser.


 

Anna Fjelkestam, Ramböll

Förorenade byggnader – Är kortkedjiga klorparaffiner det nya PCB?

Föredraget redogör för utförd riskbedömning som tar sin utgångspunkt i kortkedjiga klorparaffiners miljö- och hälsofarlighet. Bedömningen är gjord med avseende på exponering av rivningspersonal, boende och omgivande miljö.