Värmlandsrådets ordföranderåd 20 oktober 2023


Agenda

Inledning
Ordföranderådets presidium, Åsa Johansson, Region Värmland och Henrik Frykberger, Sunne kommun, inleder och hälsar välkommen till dagens möte.  

Arbetet med Oslo-Stockholm 2.55, hur ser processen ut nu?
Jonas Karlsson, VD Oslo-Stockholm 2.55 AB deltar via länk
 Oslo 2.55 - vart är processen nu (pdf)


Resvaneundersökning 2023 – information och dialog
Elisabeth Björck och Mattias Landin, Region Värmland 

Hösten 2022 tog ordföranderådet ställningstagande om att genomföra resvaneundersökning 2023. Finansieringen, 1,5 miljoner kronor, skedde genom att nyttjande av medel från de sk gemensamma resurserna till undersökningen. 
Nu är resvaneundersökningen, som genomförs tillsammans med Region Örebro län, färdigställd och vi får information om resultat. 
Resvaneundersökning (pdf)


Region Värmlands ekonomi
Peter Bäckstrand, Region Värmland 

Vid Ordföranderådet i augusti fick vi rapport om Region Värmlands ekonomi. Vid dagens möte ger regiondirektören en uppföljande lägesrapport.
Ordföranderådet 20 oktober, Region Värmlands ekonomiska läge (pdf)


Rapport från direktörsberedningen – stående punkt
Peter Bäckstrand, Region Värmland och Martin Willén, Kristinehamns kommun 


Förslag till uppdrag till Direktörsberedningen om digital välfärdsteknik 
Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för äldre personer och för personer som har eller löper risk att få funktionsnedsättning.  

Frågan om politisk struktur för digital välfärdsteknik och organisatorisk gemensam struktur för frågan har diskuterats i flera forum/nämnder som ex Ordföranderåd, de gemensamma nämnderna Hjälpmedelsnämnden och Drift- och servicenämnden samt Direktörsberedningen  
Direktörsberedningen har vänt sig till Ordföranderådet för att få ett uppdrag att ta fram konkret förslag på hur den framtida digitala välfärdstekniken ska hanteras utifrån politiskt perspektiv och ansvar. Uppdraget bör ta sikte på nästkommande mandatperiod, dvs 2027–2030. 
Ställningstagande Digital välfärdsteknik (pdf) 


Övriga frågor 

Avslutning för dagen 
Ordföranderådets presidium, Åsa Johansson, Region Värmland och Henrik Frykberger, Sunne kommun, summerar och avslutar dagens möte

 

Minnesanteckningar