Värmlandsrådsmöte den 15 september 2023

 

Agenda

 

Inledning
Värmlandsrådets presidium, Åsa Johansson, Region Värmland och Henrik Frykberger, Sunne kommun, inleder och hälsar välkommen till dagens möte. 


Rapport om ”Orsaker till arbetslöshet”
Erik Evestam, Region Värmland, Patrik Larsson, Jeanette Lämmel och Birgitta Eriksson, Karlstads universitet, och Ulrica Matthed Bergström, Region Värmland

Kort bakgrund
Karlstads universitet (Kau) har fått i uppdrag av Region Värmland att genomföra en fördjupad utredning för att analysera orsakerna till att arbetslöshetssituationen skiljer sig mellan de värmländska kommunerna. 

I arbetet med detta uppdrag har Kau strävat efter att få till stånd ett samtal kring arbetslöshet och det övergripande syftet är sammanfattat i fyra frågeställningar: 

-Hur ser arbetslösheten i kommunerna ut och vilka utmaningar står man inför?

-Hur har man organiserat kommunernas arbete med arbetsmarknadsfrågorna? 

-Vilka förutsättningar upplever man att det finns för att arbeta med problematiken? 

-Finns det några förebilder eller goda exempel som kommunerna vill lyfta fram? 

Rapporten ger en bild av hur arbetslösheten ser ut i de värmländska kommunerna, visar på mönster och ger förklaringar till dessa. Rapporten ger ingen kommunvis bild utan beskriver fenomen och erfarenheter som upplevs och lyfts fram av enskilda eller grupper av kommuner.

Vid dagens möte presenteras rapporten och dess slutsatser och möjlighet till dialog ges.

Orsaker till arbetslöshet, presentation (pdf)


Climate Arena, information om den senaste utvecklingen
Henrik Frykberger, Sunne kommun, Johanna Kriisa och Torsten Nilsson, Climate Arena

Under 2023 har mycket hänt på Climate Arena. De har utvecklat och signerat Letter of Intent med biltillverkare, knutit till sig nyckelresurser inom byggprospektering och har ett finansteam på plats för att säkra investeringar. Climate Arena informerar vid dagens möte om den senaste utvecklingen och lyfter möjlig samverkan framåt.

Presentation Climate arena (pdf)

Övriga frågor

 

Minnesanteckningar