Möte med Ordföranderådet den 16 juni 2023

Inledning

Ordföranderådets presidium, Åsa Johansson, Region Värmland och Henrik Frykberger, Sunne kommun, inleder och hälsar välkommen till dagens möte.  

Subventionssystem för barn och ungas rätt till kultur 
Sofia Magnusson, Karin Karlsson och Marian Söderholm, Region Värmland
Barns rätt till kultur presentation (pdf)  

Regioners och kommuners aktuella ekonomiska läge och framtidsspaning 
Fredrik Holst, analyschef SKR, deltar via länk 
Ekonomiska läget SKR Fredrik Holst (pdf)

Marknadsjämförelse av löner i de värmländska kommunerna (samt Åmåls kommun) och Region Värmland 
Richard Bjöörn, Hagfors kommun 
Marknadsjämförelse inför 2023 (pdf) 

Paus 
Utifrån det vi hört vid dagens två föredragningar tar Ordföranderådet med sig följande frågeställning inför pausen; 
- Hur kan de långsiktiga effekterna utifrån dagens situation se ut och hur kan vi hantera dem? 

Dialog och diskussion utifrån föredragningar om regioners och kommuners aktuella ekonomiska läge och framtidsspaning samt marknadsjämförelse av löner 
Vi fortsätter vår dialog, ambitionen är att fokusera på framtidsdiskussion och vad vi kan göra tillsammans kring ovanstående frågeställning.

Rapport från Direktörsberedningen, (stående punkt på Ordföranderådet) 
Peter Bäckstrand, Region Värmland och Martin Willén, Kristinehamns kommun
Förslag till ställningstagande i Ordföranderådet avseende anstaltsetablering i Åmål (pdf) 

Datumförslag för samverkansstrukturen 2024
Förslag skickas ut i nästa vecka.
Sammanträdestider 2024 för samverkansstrukturen (pdf) 

Övriga frågor och avslutning 
Presidiet avslutar dagens möte

 

Minnesanteckningar