Värmlandsrådsmöte den 21 april 2023

Agenda

Inledning
Värmlandsrådets presidium, Åsa Johansson, Region Värmland och Henrik Frykberger, Sunne kommun, inleder och hälsar välkommen till dagens möte.

Dimensionering och planering av gymnasial utbildning och vuxenutbildning i Värmland från 2025, förhandsinformation/föredragning och dialog
Johan Kullander, Karlstads kommun, Mats Brorsson, Kils kommun, Lasse Stjernkvist, Annika Kronwall och Kenth Kronwall, konsulter

Kort bakgrund
Styrgruppen för gymnasie- och utbildningssamverkan har upphandlat konsult som fått ett särskilt uppdrag. Uppdraget omfattar bl a att utreda nuvarande samverkansavtal för gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan Värmland och analysera förändrad lagstiftnings påverkan på nuvarande avtal.

Vid dagens möte ges förhandsinformation om rapporten som ska slutredovisas den 12 maj 2023. Under förhandsinformationen/föredragningen ges kontinuerlig möjlighet till dialog och att ställa frågor till konsulterna. Förbered gärna frågor.

Bakgrund lagstiftning
SOU:n 2020:33 ”Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasieskolan” ledde till proposition 2021/22:159 med beslut i riksdagen den 16 juni 2022. Ni kan läsa mer via länken nedan:

Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning Utbildningsutskottets Betänkande 2021/22:UbU25 – Riksdagen

Kunskapsunderlag som tagits fram av styrgruppen bifogas inbjudan
Dimensionering av gymnasial utbildning 2025

Avslutning
Presidiet avslutar dagens möte. Observera att ordföranderåd följer direkt efter Värmlandsrådet


Minnesanteckningar