Värmlandsrådets ordföranderåd 17 mars 2023


Agenda 

Inledning
Ordföranderådets vice ordförande, Henrik Frykberger, Sunne kommun, inleder och hälsar välkommen till dagens möte.

”Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet” DS 2023:3, föredragning och dialog
Erik Evestam och Marcus Smedman, Region Värmland
Utredningen presenterades den 15 februari 2023 och remisstiden pågår till den 23 maj 2023. I utredningens uppdrag ingår att analysera och ta fram förslag till en långsiktigt hållbar inriktning för statens ansvar för flygplatserna i Sverige, så att behoven av en grundläggande tillgänglighet för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg i hela landet tillgodoses.

Remiss av Ds 2023:3 Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet - Regeringen.se

Flygplatsutredning 2023 (pdf)


Förslag till ställningstagande om Nya Perspektiv
Ordföranderådet gav den 21 oktober 2022 uppdrag till Direktörsberedningen i uppdrag att se över Nya Perspektivs befintliga struktur och upplägg med utgångspunkt i att tydliggöra Nya Perspektivs roll, dvs var och hur Nya Perspektiv finns som del i samverkansstrukturen, inom ramen för Samverkansavtal Värmland.  Direktörsberedningens förslag presenterades vid möte 24 februari. Se länk nedan.

Direktörsberedningens förslag


De gemensamma resurserna (DGR), information
Lars Christensen, Region Värmland
Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 flera ansvar från tidigare uppdrag och organisationer och med detta även kvarvarande medel. De uppgick till ca 200 miljoner kronor, de sk gemensamma resurserna. De ska användas för att möta gemensamma utmaningar som prioriteras av både Region Värmland och Värmlands kommuner. Under 2021 genomfördes gemensamt arbete kring inriktning och hantering kring de gemensamma resurserna.
Arbetet landande i en överenskommelse som biläggs det gällande ”Samverkansavtal Värmland”. Överenskommelsen heter ”Överenskommelse om Region Värmlands och Värmlands kommuners hantering av de gemensamma resurserna för Värmlandsstrategins genomförande, från kommunalförbundet Region Värmland och Värmlandstrafik AB” och under senhösten 2021 fattade samtliga kommun- och regionfullmäktigeförsamlingar i Värmland beslut om överenskommelsen. Se länk nedan

O¨verenskommelse RV-Kommun om DGR (slutversion)

DGR Värmlandsråd 17 mars (pdf)


Stående punkt - Rapport från Direktörsberedningen
Peter Bäckstrand, Region Värmland och Martin Willén, Kristinehamns kommun

Vid dagens möte föredrar Lars Christensen följande ärende inför ställningstagande: - Implementering av mixtrafik och bussklubben i kommunerna i Värmland - förslag till ställningstagande om att nyttja de gemensamma resurserna.

Genom en extra satsning på mixtrafik och bussklubben under perioden 2023–2025 är det möjligt att skapa förutsättningar för implementering av tjänster som kommunerna gett i uppdrag till Region Värmland att planera.

Mixtrafik är den del av tjänsten som låter allmänheten boka sig ombord på skolbussarna vilket ökar tillgänglighet till kollektivtrafik på landsbygden.

Bussklubben är en skoltrafikapp utvecklad för att öka skoltrafikens kvalitet för elever och närstående, samt underlätta arbetet för kommuner, entreprenörer och kollektivtrafiken.

Förslag till ställningstagande om mixtrafik och bussklubben

Mixtrafik och bussklubb (pdf)


Nominering av två ledamöter och två ersättare från kommunerna till styrelsen för den ideella föreningen Friskvården Värmland
Förfrågan har inkommit från Friskvården Värmland om nominering av två ledamöter och två ersättare från kommunerna till styrelsen för Friskvården Värmland. Frågan var uppe vid Ordföranderådets möte den 24 februari.
År 2019 nominerades två ledamöter och två ersättare från kommunerna av Värmlandsrådet.

Stadgar för Friskvården Värmland


Nästa möte och avslutning
Vice ordförande Henrik Frykberger avslutar dagens möte.

 

Minnesanteckningar