Ordföranderådet 24 februari 2023


Agenda OBS! att tidsangivelserna är ungefärliga

Inledning
Ordföranderådets presidium; Åsa Johansson, Region Värmland och Henrik Frykberger, Sunne kommun, inleder och hälsar välkommen till mandatperiodens första Ordföranderåd.

Presentationsrunda Ordföranderådet
I samband med presentationsrundan ombeds respektive ordförande i kommunernas styrelser informera om styrande koalitioner i sin kommun.

Länsgemensamma medel till område psykisk hälsa och suicidprevention, föredragning och förslag om ställningstagande
Sandra Nätt och Anna-Carin Johansson, Region Värmland

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten har träffat överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2023. Sedan regionbildningen 2019 har Ordföranderådet gjort ställningstagande om att ta emot medlen och regionstyrelsen har fattat formellt beslut, enligt vedertagen beslutsordning.

Länsgemensamma medel till område psykisk hälsa och suicidprevention (pdf)

Förslag till ställningstagande

Varumärket Värmland- undersökning intern bild av Värmland – föredragning samt gruppdialoger
Erik Evestam, Eleonore Åkerlund, Hedvig Bergenheim, Jenny Höög, Region Värmland och Pernilla Åberg, Attityd

Region Värmland har det koordinerade ansvaret för varumärket Värmland. Syftet är att skapa förutsättningar för andra som vill bidra till profileringen av Värmland. Region Värmland har med regelbundenhet genomfört externa undersökningar och varumärkesmätningar av varumärket Värmland, dvs bilden av Värmland utanför Värmland. Region Värmland har nu kompletterat tidigare genomförda mätningar, med att mäta bilden av Värmland inom Värmland, hos personer som bor i länet.

Attitydmätning (pdf)

Varumärket Värmland (regionvarmland.se)

Nominering av två ledamöter och två ersättare från kommunerna till styrelsen för den ideella föreningen Friskvården Värmland
Förfrågan har inkommit från Friskvården Värmland om nominering av två ledamöter och två ersättare från kommunerna till styrelsen för Friskvården Värmland.

År 2019 nominerades två ledamöter och två ersättare från kommunerna av Värmlandsrådet.

Stadgar för Friskvården Värmland

Stående punkt - Rapport från Direktörsberedningen - uppdrag om Nya Perspektiv mm
Peter Bäckstrand, Region Värmland och Martin Willén, Kristinehamns kommun

Ordföranderådet gav den 21 oktober 2022 uppdrag till Direktörsberedningen i uppdrag att se över Nya Perspektivs befintliga struktur och upplägg med utgångspunkt i att tydliggöra Nya Perspektivs roll, dvs var och hur Nya Perspektiv finns som del i samverkansstrukturen, inom ramen för Samverkansavtal Värmland.

Direktörsberedningens förslag

Övriga frågor och avslutning
 

Minnesanteckningar

Agenda med mera från ordföranderådet 24 februari 2023 (pdf)