Om sakområdesforum 

Region Värmlands uppdrag utifrån de processer som regleras i lag och/eller reglemente är att säkerställa att dialogen mellan regionen och kommunerna fungerar väl.  
För att uppnå detta finns tre sakområdesforum; Hälso-och sjukvårdsforum, Kollektivtrafik-och regionalt utvecklingsforum samt Kultur-och bildningsforum 

Vilka sakområdesforum som ska tillsättas avgör Ordföranderådet i början av varje ny mandatperiod i samband med Värmlandsrådets årskonferens eller vid behov.  
Varje forum har möten vid behov, men förslagsvis 2–4 gånger per år.  

Regionen har ordförandeskapet och administrativa ansvaret för forumen (kallelse, sekreterarskap, minnesanteckningar mm), kommunerna utser vice ordförande. Kommunerna erbjuds möjlighet att utse två ledamöter och två personliga ersättare (som tjänstgör vid ordinarie ledamots frånvaro) Region Värmland deltar med två eller fler ledamöter och med möjlighet till personliga ersättare (som tjänstgör vid ordinarie ledamots frånvaro)

Sakområdesforum är ett informationsforum för specifika sakfrågor och har inte mandat att göra ställningstagande, det görs enbart av Ordföranderådet. Likt Värmlandsrådet, har sakområdesforumen ingen juridisk beslutsrätt i kommunallagens mening (jmf Samverkansavtal –Värmland). Forumen ska hålla en dialog med respektive yrkesnätverk för att säkra dialogen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i länets kommuner och regionen. Direktörsberedningen ansvarar för att utse vilka yrkesnätverk som ska fungera som stöd till sakområdesforumen.