Nästa möte                                                                                   

Hälso- och sjukvårdforum 6 oktober 2022


Tid: 6 oktober 2022, kl 13.00-16.00
Plats: Ulfsby Herrgård i Sunne (Länsmansgården)
Målgrupp: Utsedda representanter från Värmlands kommuner och Region Värmland

OBS! Om du som ordinarie ledamot i hälso-sjukvårdsforum har förhinder att delta på kommande möte, ber vi dig kontakta personlig utsedd ersättare så denne kan anmäla sig istället så snart som möjligt.
 

Program OBS! att tiderna är ungefärliga 

13.00-13.15
Välkommen till forumet och dagens möte

Ordförande Marianne Utterdahl och vice ordförande Nicklas Hartwig hälsar välkommen

13.15-14.00
Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård och vård- och omsorg i Värmland

En beskrivning och en bild över det samverkansarbete inom kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård och vård- och omsorg som pågår i Värmland. Vi får också blickar framåt.
Ulrica Matthed Bergström, Camilla Svantesson, Region Värmland och Camilla Teigen, Karlstads kommun

14.00-14.15
Paus

14.15- 14.45
Att stärka barnperspektivet i hälso- och sjukvård  -  en fråga om kompetens och kompetensförsörjning

Anita Nyquist, Region Värmland

14.45-15.30 (inkl fika)
Dialog i forumet

Hälso- och sjukvårdsforum är en politisk arena för dialog. Under ledning av föredragande och med framtagna frågeställningar ges ni möjlighet att föra dialog och reflektera kring det ni fått höra under de två passen ovan.

15.30-15.45
Summering – vad tar vi med oss?

Summering av dialogen under ledning av forumets presidium.

Övriga frågor samt planering för kommande möten

- Inriktningsdokument Länsgemensam- och lokala mottagningar för unga 13–25 år med riskbruk, skadligt bruk  och beroende (dokument inkl missiv till remiss bifogas)

- En förstudie gällande integrerade beroendemottagningar – vuxna 25 år och äldre (2 filer bifogas)

- Nästa möte är den 8 december 2022 kl 12-16, plats Karlstad

 - Fler övriga frågor?

 

Varmt välkomna!

 

Marianne Utterdahl            Nicklas Hartwig
Ordförande                   Vice ordförande