Årliga prioriteringar

Med utgångspunkt i regionplan gör Värmlandsrådet en prioritering av frågor som kräver en särskild hantering och fördjupad samverkan.

Vid Värmlandsrådets årliga konferens i januari 2020 hölls en workshop där fyra prioriterade områden togs fram efter genomgång av bruttolista sammanställt av Värmlandsrådets direktörsberedning  (regiondirektör, bitr regiondirektör och kommundirektörer)
Värmlandsrådet kom gemensamt fram till att de prioriterade områdena är;

Relationen till Norge                                              Kompetensförsöjning
                            
Utveckla relationerna med de framtida norska                            Kartlägga det framtida värmländska kompetens-
storregionerna, Viken, Oslo och Innlandet i syfte                         försörjningsbehovet och identifiera de strukturella
att säkerställa kopplingarna och länken till                                   utmaningar som den värmländska arbetsmarknaden 
Osloregionen. Det inkluderar även relationerna                          står inför. Viktigt att arbeta med målsättning om höjd
med Värmlands grannregioner samt ingående
                            utbildningsnivå och förbättra kompetensmatchningen.
egioner längs med sträckan Oslo-Stockholm.


God och nära vård                                                  Infrastruktur
                     

I mars 2017 tillsatte regeringen utredningen                              Fortsätta arbetet med infrastruktur med fokus på sträckan  
Samordnad utveckling för god och nära vård                             Oslo-Stockholm och att öka de statliga underhållsmedlen
(Dir 2017:24). Regeringen tog därmed ett första                        till Värmland. Men även satsningar som inbegriper
steg i en omfattande strukturreform för att                               bredbandsutveckling och digitalisering, utveckling av
primärvården ska bli den tydligabasen i hälso-                          resecentrum, Karlstad Airport framtida finansiering och
och sjukvården. Uppdraget handlade om                                   länstransportplanens genomförande.
att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig
och effektiv vård med fokus på primärvården. 

Identifierade framgångsfaktorer där Region
Värmland har flera pågående aktiviteter inom
följande områden är:
• Samverkan mellan Värmlands kommuner
  och Region Värmland
• Användning av ny teknik för utvecklade arbetssätt
• Stärka medarbetares digitala kompetens
• Personcentrering 
• Kompetensförsörjning som stödjer arbetsväxling
  För att säkerställa att pågående förbättringsarbeten
 uppnår önskade effekter skapade hälso- och
 sjukvårdsledningen under hösten 2019
 styrgrupper inom flera områden.