Föreläsare

Här presenteras anmälda föreläsare till Hygiendagarna 2023. Listan kommer att uppdateras löpande.

     

Amelie Magander

Hygienläkare i Region Jönköpings län och infektionsläkare i Region Östergötland. Har arbetat med vårdhygien sedan 2015. Uppskattar kombinationen av att både jobba kliniskt i mitt infektionsläkararbete och mer strategiskt och övergripande i det omväxlande arbetet på vårdhygien. Att det finns så många trevliga och kompetenta hygienkollegor i landet som man kan utbyta erfarenheter med gör jobbet extra kul!

 
     

Anders Eriksson

Öl på Endoskopimottagning och delaktig i flera ombyggnader/flytt av endoskopimottagningar

   
     

Anders F Johansson

Jag är Hygienöverläkare och Medicinsk chef vid Vårdhygien Västerbotten. Professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet. Mina professionella intressen är förutom forskning och utbildning samt kliniskt arbete inom vårdhygien även arbete inom föreningar. Jag är ordförande i Svenska Hygienläkarföreningen och General Secretary of the Board i Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.

 
     

Anette Svensson

Hygiensjuksköterska i Region Kronoberg sedan 2016. Är utbildad företagssköterska och har arbetat inom företagshälsovården i 15 år. Dessförinnan finns 12 års sjuksköterskeerfarenhet på Centrallasarettet i Växjö. Fick 2018 uppdraget att leda en projektgrupp med syftet att ta fram åtgärdspaket för att förebygga vårdrelaterad pneumoni för Region Kronoberg och saknade då ett nationellt underlag att luta oss emot. Att nu få arbeta tvärprofessionellt med kompetenta personer från flera regioner i landet är mycket stimulerande och lärorikt och ska förhoppningsvis komma till nytta för andra.

 
     

Anna Giertz 

Arbetar som jurist på Socialstyrelsen sedan 2014, främst med frågor kopplat till socialtjänsten och äldreomsorgen. Har en bakgrund i domstol och myndighet.

 
     

Ann Tammelin

Specialist i Infektionssjukdomar, Klinisk bakteriologi och Vårdhygien. Hygienläkare i Uppsala 1996-2002 och Stockholm sedan 2002. Disputerade 2001 på avhandling om stafylokocker inom thoraxkirurgi. Docent i Vårdhygien vid KI sedan 2017. Ordförande för NAG Vårdhygien sedan 2019. Tidigare varit ordförande och sekreterare i SFVH:s styrelse samt ordförande för SHLF.

   
     

Anna Holmberg

Specialist infektionsmedicin och vårdhygien, arbetar på båda ställena på SUS Lund

   
     

Anna Stjärne Aspelund

Mer information kommer inom kort

   
     

Anne Charlotte Brodén

Arbetar som hygiensjuksköterska på Enheten för Smittskydd och vårdhygien i Region Östergötland sedan våren 2022.I mitt uppdrag arbetar jag mot både regionfinansierad vård och kommunal vård och omsorg. Deltar i Östergötlands Hygienforum som är ett forum för samsyn och samverkan mellan regionen och Östergötlands 13 kommuner avseende vårdhygieniska frågor. Forumet fokuserar på  att skapa en länsövergripande kommunal strategi med syfte att åstadkomma och upprätthålla en jämlik god hygienisk standard för alla vård- och omsorgstagare. Min kliniska bakgrund har jag inom geriatrik och specialiserad hemsjukvård.

 
     

Aysel Kulbay

Mer information kommer inom kort

   
     

Birgitta Lytsy

Specialist i vårdhygien, överläkare på vårdhygien Stockholm

   
     

Cecilia Lindbäck

Tandläkare i Folktandvården Skåne. Verksam som allmäntandläkare och klinikchef under flera år, sedan 2016 arbetat med bolagsövergripande verksamhetsfrågor inom patientsäkerhet med ansvarsområden vårdhygien, läkemedelshantering och uppföljning av odontologisk kvalitet

 
     

Charlotta Karlsson

Specialistläkare Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Region Kronoberg

 
     

David Edenvik

Biträdande smittskyddsläkare och ST-läkare Vårdhyien i Region Jönköpings län

 
     

Erik Norrman

Barnläkare. Biträdande verksamhetschef för Akademiska barnsjukhuset i Uppsala och sektionschef för Neonatologi. Medicine doktor vid Uppsala universitet.

 
     

Erik Senneby

Mer information kommer inom kort 

   
     

Eva Edberg

Hygiensjuksköterska i Region Västmanland

   
     

Gunnar Hagström

Mer information kommer inom kort

   
     

Helena Jakobsson

Mer information kommer inom kort

   
     

Inga Zetterqvist

Inga Zetterqvist Arbetar på Folkhälsomyndigheten på enheten för antibiotika och vårdhygien där jag bland annat arbetar arbetar med antibiotikasmart Sverige. Jag har arbetat många år som hygiensjuksköterska både regionalt och nationellt. Jag har också arbetet som processledare i olika sammanhang där jag stöttat och utbildat både chefer och medarbetare inom vård-och omsorg i att driva förbättrings-och implementeringsarbeten.

 
     

Inger Spencer

Mer information kommer inom kort

   
     

Ingrid Karström

Endoskoperande sjuksköterska i Kristianstad

   
     

Isabel Sanchez

Isabel Sanchez Hon är ingenjör med Msc Vårdens arkitektur och förvaltning. Hennes erfarenhet har varit att planera sjukhusprojekt i Spanien och Latinamerika. För närvarande arbetar hon på Region Skåne som projektledare. Hon samarbetar aktivt med European Health Property Network och hon är styrelsemedlem på spanska vård ingenjörskommission.

 
     

Jennie Hammarström

Mer information kommer inom kort

   
     

Jenny Ryding Garmland

Vårdprojekt involverar alla delar av arkitektyrket, såväl mänskliga aspekter som gestaltning och tekniska lösningar. Det är den variationen och möjligheten att samarbeta i stora team som har fått Jenny att jobba med sjukhus i nästan 20 år. Även om verktyg och metoder kan återkomma, är varje byggnad resultatet av specifika förutsättningar, mål och verksamheternas arbetssätt. Varje projekt erbjuder nya möjligheter. Jenny har arbetat som processledare för grupper med alltifrån 5 till 120 personer. I det arbetet drivs hon av att skapa en arena för det breda samtalet där alla får komma till tals och att finna balans mellan önskemål, behov och projektets ramar.

 
     

Jonas Johansson Wensman

Statsveterinär vid Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll samt docent i infektionssjukdomar hos djur vid Sveriges lantbruksuniversitet. Forskar i första hand om infektionssjukdomar hos idisslare (epidemiologi, diagnostik, ekonomisk och social påverkan) för en hållbar livsmedelsproduktion i Sverige och i låginkomstländer.

   
     

Jon Edman Wallér

Jag är ST-läkare i Klinisk mikrobiologi och Vårdhygien och arbetar just nu främst med klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska sjukhuset och Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Jag är också halvtidsdoktorand med inriktning mot förebyggande av C. difficile-infektioner, planerad disputation i november 2023. Utöver det är jag kursledare och undervisar på den nordiska magisterutbildningen i smittskydd och vårdhygien vid Göteborgs Universitet, är med i SILFs vårdprogramsgrupp för C. difficile och samordnar framtagande av ett kunskapsunderlag om desinfektion på uppdrag av NAG Vårdhygien.

 
     

Katarina Madehall

Arbetar som hygiensjuksköterska i Region Kronoberg sedan 2006. Har tidigare bland annat arbetat inom intensivvård i olika regioner och har påbyggnadsutbildning i intensivvård. Katarina har också gått Diplomprogrammet i smittskydd och vårdhygien på NHV. Intresset för pedagogik i arbetslivet har lett fram till en fil kand i ämnet som blev klar våren 2022.

 
     

Kerstin Vikman

Mer information kommer inom kort

   
     

Klas Rudbäck

Leg sjuksköt, Vårdlärare, fd säljare, numera senior Produktchef på Getinge Sverige. Har arbetat på Getinge drygt 28år med Rengöring, Desinfektion och Sterilisering. Jag tycker det är det bästa jobb jag haft! Att bidra till en hälso- och sjukvård med hög kvalitet där personalen gör det stora jobbet varje dag, gör mig stolt och glad. Mitt jobb på Getinge handlar dels om att underlätta för personalen att göra sitt arbete, men också om att förvalta skattemedel. Inte enbart att sälja utrustning. Utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård ligger mig varmt om hjärtat. Det är sannolikt den sista i raden av SFVH´s Hygiendagar jag deltar i och jag vill framföra mitt tack till er alla.

 
     

Lotta Osbeck

Hygiensjuksköterska i Västra Götalandsregionen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Vårdhygien sedan 2008. Arbetar företrädesvis med kommunal vård och omsorg. Arbetar aktivt tillsamman med Göteborgs Stad  för att nå en God vårdhygienisk standard i samtliga verksamheter.

 
     

Malin Svakko

Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Köpings kommun. Är utbildad till distriktssköterska med magister i folkhälsovetenskap och arbetar som medicinskt ansvarig sjuksköterska i Köpings kommun sedan januari 2020. Vårdhygien fick en väldigt central roll i mitt nuvarande arbete redan från start i och med att pandemin tågade in nästan direkt. Nu är utmaningen att behålla de fina kunskaperna som byggts upp ute i verksamheten. Två av äldreboenden i Köping har varit piloter i Antibiotikasmart vilket gjort att vi vågat prova, för oss, nya arbetssätt. Vi har nu hjälp av detta i och med den nya författningen om smittförebyggande åtgärder.

   
     

Marlene Van Douesburg

Hygiensjuksköterska på Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset, bakgrund inom operationssjukvård

   
     

Mats Pergert

Mer information kommer inom kort

   
     

Patrizia Bjerkegren

Hygiensjuksköterska på Enheten för Smittskydd och vårdhygien i Region Östergötland, sedan 2021. Ett av mina ansvarsområden är att verka för god hygienisk standard inom all kommunal vård och omsorg i länets 13 kommuner. Fokus just nu är att forma och utveckla samverkan via vårt Hygienforum, samt att få en länsövergripande kommunal strategi för vårdhygieniskt arbete på plats. Min kliniska bakgrund har jag i huvudsak inom akutsjukvård och kardiologi. Innan jag började arbeta som Hygiensjuksköterska var jag medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) under fem år i en kommun i Östergötland, vilket är en erfarenhet som jag har stor nytta av i nuvarande arbete.

 
     

Peter Lanbeck

Infektionsläkare leder nu Sus arbete med nya sjukhusbyggnader i Malmö och kommande i Lund

   
     

Sarah Hornwall

Verksamhetsutvecklare Samlad service Region Västmanland

   
     

Sara Rosell

Arbetar på Verksamhetsutvecklingsenheten i Norrköpings kommun med uppdrag är att stärka och utveckla det vårdhygieniska arbetet i kommunen. Jag är legitimerad sjuksköterska med en fil. magisterexamen huvudområde vård- och omsorgsadministration.

 
     

Sofia Gullberg

Specialistläkare infektionsmedicin och ST-läkare i vårdhygien region Kronoberg

 
     

Susanne Wiklund

Hygiensjuksköterska Vårdhygien Stockholm, PhD, adj. lektor i folkhälsovetenskap. Ledamot i NAG Vårdhygien. Programansvarig för Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap, smittskydd & vårdhygien vid Högskolan i Skövde.

 
     

Therese Saurow

Samordnare inom tandvården i Region Halland sedan augusti 2018. Mina uppdrag består av hygienfrågor, kemikaliehantering och barnskyddsfrågor. Utbildad tandsköterska och låg- och mellanstadielärare. 

 
     

Thomas Lindén

Thomas Lindén är chef för Avdelningen för Kunskapsstyrning för Hälso- och Sjukvården och ingår i ledningsgruppen på Socialstyrelsen. Thomas är regeringens chefläkare (Government CMO), är ordförande för Nationella Screeningrådet samt i Beredningsgrupp 1 i processen för nivåstrukturering av den nationella högspecialiserade vården. Till professionen är Thomas läkare, specialist i neurologi och psykiatri och forskare, docent vid Göteborgs Universitet och gästprofessor i Melbourne, Australien och har främst studerat problem med minne, tänkande och känsloliv. Thomas har lång erfarenhet från chefs- och ledaruppdrag i sjukvården.

 
     

Ulf Örtengren

Ulf Örtengren tog tandläkarexamen 1986 och arbetar förnärvarande som docent i odontologisk materialvetenskap vid avdelningen för Kariologi. Odontologiska Institutionen i Göteborg. Mellan 2006-2023 har Ulf varit professor i Biomaterial vid Institutionen för Klinisk odontologi, Norges Arktiska Universitet/Tromsø och mellan 2017-2020 var han ansvarig för biomaterialutbildningen vid KI (Stockholm).  Han är ordförande för Svensk tandvårdsstandardisering sedan 2006 och arbetar bland annat med frågor som rör dentala produkter, risker och regelverk. 

 
     

Urban Blomberg

Arkitekt med fokus på planering och utformning av sjukhus och vårdlokaler sedan mer än 25 år sedan. Ansvar just nu för planeringen av Nya sjukhuset i Växjö.

 
     

Med reservation för ändringar.