Om arrangøren

Konferansen arrangeres som del av det norske ordførerskapet i Nordisk ministerråd for 2022, og er et samarbeid mellom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Kunnskapsdepartementet, NVL og EPALE Norge.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanseble etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. HK-dir er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. HK-dir vil også få oppgaver fra NOKUT.

Direktoratet har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Vi er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet, iverksetter politikken og samordner virkemidlene. Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universiteter og høgskoler. Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Du kan lese mer om det nye direktoratet på hkdir.no.

Nordisk ministerråd 

Nordisk ministerråd (NMR) ble grunnlagt i 1971 og er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Nordisk ministerråd arbeider for felles nordiske løsninger som gir synlig positive effekter for alle som bor i Norden. I praksis er det de nordiske samarbeidsministrene som på oppdrag fra statsministrene har ansvar for samordningen av det nordiske regjeringssamarbeidet. Ministerrådet består ikke av ett, men av flere ministerråd, delt inn etter ulike politikkområder. Det finnes i dag elleve konstellasjoner av fagministerråd samt samarbeidsministerens ministerråd. Statsministrene i Norden har som visjon at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030. Samarbeidet i Nordisk ministerråd skal tjene dette formålet. Les mer om Nordisk ministerråd.

Formannskapet for nordisk ministerråd varer i ett år om gangen, og skifter mellom de fem nordiske landene. Landet som har formannskapet for nordisk ministerråd, utformer et program som fungerer som rettesnor for det nordiske samarbeidet i årets løp, og leder møtene i løpet av formannskapsåret. I 2022 er det Norge som innehar denne rollen. Norges formannskap har fullt fokus på de tre prioriterte områdene: et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden. Les mer om det norske formannskapet.

Kunnskapsdepartementet 

Kunnskapsdepartementet (KD) er et norsk departement med ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet ledes av to statsråder: Kunnskapsminister Tonje Brenna og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.  

Nordisk nettverk for Voksnes Læring 

Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) ble opprettet av Nordisk ministerråd i 2005. NVL er en desentralisert internasjonal nettverksorganisasjon som arbeider på tvers av de fem nordiske land (Danmark, Finland, Norge og Sverige) og de tre selvstyrte områdene i Norden (Åland, Færøyene og Grønland). Det overordnende målet for NVL er å fremme livslang læring på tvers av sektorer og på tvers av de nordiske grenser. NVL skaper og formidler anbefalinger og erfaringer på policynivå som er relevante for beslutningstakere, organisasjoner innenfor utdanning og arbeid, samt det sivile samfunnet. NVL finansieres av Nordisk Ministerråd og administreres i perioden 2018-2022 av Via University College. Les mer om Nordisk nettverk for voksnes læring.

EPALE Norge 

EPALE er EU-kommisjonens kommunikasjons- og nettverkingsplattform for alle fagmiljøer som jobber med voksnes læring. HK-dir har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å forvalte rollen som norsk koordinator for EPALE. I 2021 lanserte EPALE Norge en norsk språkversjon. EPALE Norge samarbeider om aktiviteter med fagmiljøer internt i HK-dir, med en gruppe av EPALE Norge-ambassadører, og med en rekke universiteter og høyskoler, voksenopplæringa, biblioteker osv. EPALE er i utgangspunktet en kommunikasjonsplattform, med funksjoner for å dele informasjon om politisk utvikling på utdannings- og kompetansefeltet, prosjekter, konferanser og andre arrangementer, samt innovative løsninger for opplæring og utdanning i Europa. De senere årene har EPALE fått flere funksjoner for samhandling og nettverking på tvers av land. Man kan blant annet melde seg inn i, eller opprette praksisfelleskap. EPALE Norge finner du her.

 

Referansegruppe 

Antra Carlsen, Nordisk nettverk for vuxnas lärande, Norden 

Are Turmo, Næringslivets hovedorganisasjon, Norge 

Eva Margrethe Kvalvaag, Kommunesektorens organisasjon, Norge 

Frank Krohn, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Norge 

Helle Glen Pettersen og Peder de Thurah Toft, Nordisk ministerråd, Norden 

Hrannar Baldursson, Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, Island 

Ilse Jensen, Aqqut, Grønland  

Ingrid Wik, Innovasjon Norge, Norge 

Johanni Larjanko, Bildningsalliansen, Finland 

John Dalsgaard, Undervisningsstyrelsen, Færøyene 

Kristine Krogh Larsen, Børne- og Undervisningsministeriet, Danmark  

Lars Lingman, Research Institute Sweden, Sverige 

Liv Sannes, Landsorganisasjonen, Norge 

Morten Søby, Utdanningsdirektoratet, Norge 

Pär Skoglund, Arbetsförmedlingen, Sverige  

Salvör Gíssurardóttir, Háskóli Íslands, Island 

Sigbjørn Råsberg, Digitaliseringsdirektoratet, Norge 

Søren Lundsgård Jørgensen, Det Nationale Videncenter for e-læring, Danmark 

Tapio Uttula, Sitra, Finland 

 

Prosjektgruppe 

Katrine Utgård (prosjektleder) 

Eva Høifødt 

Eline Wigdel  

Sofie Axelsen Osland  

Christian Kronen  

Anne Solsvik  

Julie Løvseth  

Nikolas Dale Skjerping  

Amal Karlsen