Om Prioriteringscentrum

Prioriteringscentrum arbetar med policyutveckling, forskning och utbildning gällande prioriteringar inom vård och omsorg. Vi erbjuder stöd till regioner, kommuner, myndigheter och kliniska verksamheter i frågor om prioriteringar.

Vår vision är att beslut och ställningstaganden som påverkar tillgången till vård och omsorg ska ske utifrån gemensamt beslutade prioriteringsprinciper. Den centrala utgångspunkten för vårt arbete är riksdagens riktlinjer för prioriteringar, som innehåller etiska principer och en rekommendation om större öppenhet vid prioriteringar. Besluten bör dessutom baseras på vetenskapliga underlag och diskuteras i en öppen process där motiveringar för olika överväganden framgår.

I vårt uppdrag ingår att:

Nationella prioriteringskonferensen arrangeras vartannat år av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet, i samverkan med en region. Detta år sker samverkan med Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen. Läs mer om vårt arbete på liu.se/prioriteringscentrum.