Bakgrund/Vad vill vi med det här/Vision

De stora utmaningarna kräver omställning på systemnivå. Aktörer från offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle, akademi och institut måste bidra och samverka för att skapa hållbara lösningar. Komplexa sociala, miljömässiga och tekniska utmaningar ställer krav på förmågan att leda och organisera ett systematiskt förnyelsearbete under osäkerhet – innovationsledning. Innovationsarbetet måste ske med ett helhetsperspektiv där mission, strategi, insikter, idéer, processer, samarbete och organisationskultur integreras
Den professionella yrkesrollen för innovationsledning är bred. Den omfattar både strategiska och operativa element. Syftet med arbetsrollen är att vara ansvarig för och aktivt bidra till, att leda och organisera innovationsinsatser och främja förutsättningar och kapacitet till stöd för innovation, i alla slags organisationer - privata eller offentliga, stora eller små, inom alla sektorer, områden och funktioner. (ref. jobbrollsbeskrivning IM)

Innovation introducerar förnyelse och förändring för att skapa värde för organisationen och dess intressenter. Denna förändring kan omfatta nya eller förbättrade produkter eller tjänster, hur erbjudanden skapas eller levereras (processinnovation), organisationens struktur, rutiner och metoder (organisationsinnovation) samt förändringar av operativa och affärsmodeller. Graden av förändring kan variera från små förbättringar (inkrementell innovation) till stora grundläggande förändringar (radikal / störande innovation). (ref. jobbrollsbeskrivning IM)

Syfte med ”Årets Innovationsledare”

Innovationsledarna, RISE och Vinnova vill med priset Årets Innovationsledare inspirera, uppmärksamma och synliggöra innovationsledare (individer) som har skapat förmåga och värde, samt bidragit till att tydliggöra och bygga professionen.

Kriterier för nominering (förmåga och värde)

1) Bidragit till att bygga förmågan att systematiskt leda och organisera innovationsarbete i en organisation eller flera organisationer i samverkan. 
Personen har tillexempel arbetat med: facilitering, utveckling av innovationsstrategi, vision och mission, byggt innovationsorganisation, processer, etc.

2) Bidragit till att förverkliga och skala värde från innovationer. Personen har tydligt bidragit till att gå från avsikt till värde. Värdeskapande kan bestå av nya organisatoriska innovationer, såväl som produkt, tjänst och affärsutveckling eller värde som skapas i ett större samhälls -och systemperspektiv.  Som ytterligare exempel så kan långsiktigt värde skaptas genom framsteg inom hållbarhet och kopplat till de globala hållbarhetsmålen.

Vem kan nomineras? 

Anställda personer i alla typer av organisationer som uppfyller kriterierna. 

En jury besående av minst fem personer som är representativa för målgrupperna, företag, offentlig sektor gör ett urval av de nominerade, som sen intervjuas (minst 3 nominerade personer), för att sen slutligen rösta om vilken kandidat som blir Årets innovationsledare. Hedersomnämnande för personer som påverkat systemövergripande och bidragit till att tydliggöra och bygga professionen.

Hur går nomineringen till?

Alla kan nominera någon man tycker kvalificerar sig till priset. Minimum är då en motivering samt en mailadress till den man nominerar samt att den nominerade kan ge minst en kontaktperson som kan bidra till att ge juryn en större kontext kring individens gärningar inom innovationsledning.  

Individer kan också nominera sig själva men måste i det fallet kunna peka på en kontaktperson som kan bidra till att ge juryn en större kontext och kunna bekräfta individens gärningar inom innovationsledning. Därför behöver en e-postadress till t.ex. en kollega, chef eller annan bifogas nomineringen. In English

Background

The innovation management professional job role is broad. It encompasses both strategic and
operational elements. The purpose of the job role is to be responsible for, and actively contribute to, leading and organizing innovation efforts and promoting conditions and capabilities in support of innovation, in all kinds of organizations – private or public, large or small, in all sectors, areas and functions. (ref. job description IM)

Innovation is introducing change in order to create value for the organization and its stakeholders. This change can encompass new or improved products or services, the way offerings are created or delivered (process innovation), the structure, routines and methods of the organization (organizational innovation) as well as changes to operational and business models. The degree of change can range from small improvements (incremental innovation) to large fundamental changes (radical/disruptive innovation). (ref. job description IM)

Criteria’s for nomination

1) Built the organization’s capability to innovate in a systematic way. Ex. facilitated innovation strategy, vision and mission development, built innovation organization, processes, etc.

2) Contributed to the organization’s capability to realize and scale value from innovations/prototypes: ex. aligned innovation efforts with company strategy and key stakeholders, processes beyond pilots, stakeholder engagement.

 

Definitions from ISO56000

Innovation
new or changed entity, realizing or redistributing value

Entity
anything perceivable or conceivable
EXAMPLE: Product, service, process, model (e.g. an organizational, business, operational or value realization model), method (e.g. a marketing or management method) or a combination thereof.
Note 1 to entry: Entities can be material (e.g. an engine), immaterial (e.g. a project plan) or imagined (e.g. the future state of the organization).

Value
gains from satisfying needs and expectations, in relation to the resources used
EXAMPLE Revenues, savings, productivity, sustainability, satisfaction, empowerment, engagement, experience, trust.

Impact of innovations
Innovations can be transformative for organizations and their interested parties. Over time and depending on the context, there can be periods of relatively minor changes, e.g. continual and predictable improvements and incremental innovations, that are intermingled with occasional step changes in value realization to form new concepts, platforms, or generations of offerings, e.g. radical and disruptive innovations.

The resulting impact of innovations is generally both the realization of value and the redistribution or even destruction of value across a chain, network or ecosystem of interested parties. Innovations are continually changing the value distribution in a society resulting in new opportunities and challenges.

Some interested parties may be negatively impacted by disruptive innovations and innovations may have both positive and negative impacts on the broader context, beyond the interests of the interested parties involved, which may need to be considered.

Innovations are everywhere. Innovations can help to address our most critical global social, economic, political and environmental challenges. Innovations have been, and will continue to be, shaping the development and transformation of people’s lives, organizations and societies.