TALARE

 

Therese Balksjö, Strategisk processledare, Smart City Lab

Therese har lång erfarenhet av digitala transformation, designtänkande och samskapande processer. Hon drivs av att omsätta sin kunskap och sina erfarenheter för social- och miljömässig hållbarhet och utvecklingen av smarta städer och samhällen.

Hon leder Smart City Lab, som är den samordnande aktören som bevakar, påverkar och sänker tröskeln för kommuner (samt även aktörer som samverkar med kommunerna) att delta i och bidra till internationella initiativ och organisationer som verkar inom IoT.

   
 

Elisabet Spross, Innovation Lead, Sweco

Elisabet kommer att bidra under de parallella spåren under temat Hållbar samhällsbyggnad som moderator samt utifrån projektet Teknisk försörjning – Uppsalapaketet tillsammans med Gabriella Burel.
Uppsalapaketet handlade om att utveckla ett inriktningsförslag för hur Uppsala ska åstadkomma ett integrerat, cirkulärt och robust försörjningssystem för teknikområdena energi, VA och avfall (inklusive avfallstransporter) digital infrastruktur och informationshantering. Projektet genomsyras av en innovationsprocess och i arbetet ingår att undersöka möjligheter att korskoppla tekniska försörjningsflöden, skapa insikter och ge förslag på digital infrastruktur och informationshantering. 

   
 

Gabriella Burel, Programledare, Uppsalapaketet

Gabriella är programledare för Uppsalapaketet, som kommer presenteras i ett av de parallella spåren - Hållbar samhällsbyggnad.
Projektet som Gabriella och Elisabet presenterar, handlar om att utveckla ett inriktningsförslag för hur Uppsala ska åstadkomma ett integrerat, cirkulärt och robust försörjningssystem för teknikområdena energi, VA och avfall (inklusive avfallstransporter) digital infrastruktur och informationshantering. Projektet genomsyras av en innovationsprocess och i arbetet ingår att undersöka möjligheter att korskoppla tekniska försörjningsflöden, skapa insikter och ge förslag på digital infrastruktur och informationshantering. 

   
 

Anna Bondesson, Projektledare, Smart City Lab

Anna har en lång erfarenhet som rådgivare kring digitalisering och utveckling av hållbara städer och kommuner och jobbar med projekt- och teamledning, strategiskt arbete och användning av digital teknik för att stödja stadsutveckling till mer specifik kompetens inom utvalda teknikområden och hållbarhetskonsekvensbedömningar.

Nu jobbar hon i Smart City Lab, ett projekt som fokuserar på att bygga upp tekniska och organisatoriska förmågor och förutsättningar som behövs i en kommun för att kunna samla in och tillgängliggöra data på ett säkert, skalbart och kontrollerat sätt.

   

 

Carina Hedfors, Digitaliseringsstrateg, Region Jönköpings län

Carina är strateg med spetskompetens inom digitalisering och verksamhetsutveckling som drivs av att förenkla, förbättra och identifiera utvecklingsmöjligheter. 
Hon har en bred kunskapsplattform och stort nationellt och internationellt nätverk från sina tidigare jobb och uppdrag. 
Just nu använder hon dessa drivkrafter och erfarenheter för att Region Jönköpings län ska nå målet att bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. 

   
 

Niclas Tunebro, Grundare och affärsmodellsansvarig, Crumbs

Niclas Tunebro är entreprenören som gillar öl och ogillar matsvinn, något som legat till grund för företaget Crumbs, som använder brödsvinn för att brygga öl. Utöver att hitta formerna för ölbryggande på brödrester använder han sin långa erfarenhet inom innovation och affärskoncept för att utveckla cirkulära affärsmodeller.  

   
 

Fredrik Boström, Chefsfarmaceut, Sveriges Apoteksförening 

Fredrik jobbar som chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening, en organisation som samlar alla apotekskedjor i landet. I denna roll företräder han branschen i olika samverkansorgan, i externa utredningar och utvecklingsprojekt. Ett av dessa är satsningen på farmaceutiska tjänster. Ett innovationsprojekt som drivit i samverkan med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i syfte att utnyttja den farmaceutiska kompetensen på apotek bättre och hittar formerna för tjänsteinnovation inom detta område.

   
 

Erika Nydahl, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset

Erika är Innovationsledare och kommunikationsansvarig Innovationsplatsen som är avdelningen för innovationsstöd och näringslivssamarbeten på Karolinska Universitetssjukhuset.

Erika och Åse kommer under programpunkten Erfarenhetsdelning från organisationer, program och projekt berätta om Karolinskas väg mot hållbar omställning och hur de arbetar med systematisk innovation i praktiken.

   
 

Jan Malmgren, Byutveckling AB, Veberöd smarta byar

Veberöd smarta byar är en satsning på landsbygdsutveckling och en testbädd för IoT (uppkopplad teknik) i en by med stora visioner.

Visionen är sprungen ur Jan Malmgrens tankar om att göra sin uppväxtby till ett skyltfönster för digital teknik.

I lilla Veberöd, som ligger utanför Lund, pågår en mängd satsningar och samarbeten för att visionen ska nås. Uppkopplade vattenhoar för byns kor, sensorer som mäter markfuktigheten så att byns träd ska trivas, samarbeten med stora företag som WSP och Telia och forskningsprojekt med forskare från hela världen är några exempel på vad som redan pågår i byn. Vi kommer få ta del av de erfarenheter kring tekniklösningar och breda samarbeten som Jan med flera har gjort längs resan så här långt.

   
 

Åse Lundh Gravenius, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset

Åse är jurist såväl som innovationsledare på Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset.

Som jurist är jon specialiserad inom området IP, IT och integritetsrätt och som innovationsledare är hon specialiserad på innovationsstrategiska ramar, att bygga en hållbar innovationsorganisation samt dina generella policyinnovationsfrågor.

Åse och Erika kommer under programpunkten Erfarenhetsdelning från organisationer, program och projekt berätta om Karolinskas väg mot hållbar omställning och hur de arbetar med systematisk innovation i praktiken.

   
 

Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket

Anna-Karin Quetel, arbetar som hållbarhetsstrateg och innovationsledare på Livsmedelsverket och har ansvarat för en gemensam satsning på innovationsledning tillsammans med flera andra myndigheter.

Anna-Karin kommer tillsammans med Jonas Winqvist dela erfarenheter om Innovativ samverkan mellan myndigheter för omställning av livsmedelssystemet under programpunkten Erfarenhetsdelning från organisationer, program och projekt.

   
 

Jonas Winqvist, Implement

Jonas Winqvist är partner och konsult på Implement som har drivit stora uppdrag och studier rörande innovations och förnyelse i svenska myndigheter. Detta på uppdrag av Vinnova i samverkan med forskare på KTH. Studierna har omfattat över 100 svenska myndigheter och undersökt vad som utmärker de som lyckas och vilka framgångsfaktorerna är.

Jonas kommer tillsammans med Anna-Karin Quetel dela erfarenheter om Innovativ samverkan mellan myndigheter för omställning av livsmedelssystemet under programpunkten Erfarenhetsdelning från organisationer, program och projekt.

   
 

Annika Ramsköld, Hållbarhetschef, Vattenfall 

Annika Ramsköld har en gedigen erfarenhet av hur energisektorns hållbarhetsarbete kan kombineras med teknik-, affärsutveckling och innovation.

Hon är drivande i Vattenfalls arbete inom First Movers Coalition, som grundades vid COP26 i Glasgow av USA:s utrikesdepartement och World Economic Forum med Vattenfall som en av initiativtagarna. Medlemmarna i First?
Movers Coalition åtar sig att investera i teknik som bidrar till att klimatmålen kan nås, framför allt sådan teknik som ännu inte finns på marknaden men där potentialen att minska klimatutsläppen är tydlig.

I denna keynote får vi höra mer om Vattenfalls satsningar på innovation och vad som driver Vatenfalls strategi för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. 

   
 

Däminen Bolinius, forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet 

Dämien är miljövetare och disputerad inom tillämpad miljövetenskap på Stockholmsuniversitet. Han jobbar som projektledare på IVL – Svenska Miljöinstitutet och har flera års erfarenhet av projekt om farliga ämnen i produkter och avfall och om konflikten mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö. Han ingår också i styrelsen för Waste Refinery, ett strategiskt nätverk som verkar för en effektiv resurshantering av avfallsströmmar.

Dämien kommer tillsammans med Micael Rahm från Accon Greentech AB att berätta om erfarenheter från projektet ”Sluta cirkeln för industriell plast”, ett projekt som tar ett systemperspektiv på industriella plastförpackningar och därmed arbetar inom flera områden – hållbarhet, affärsutveckling och policyfrågor och uppskalning upp tekniker för återvinning. 

   
 

Micael Rahm, VD, Accon Greentech AB

Micael Rahm beskriver sig själv som en typisk doer som vill få saker att hända. Han är VD för Accon GreenTech AB, Skandinaviens största leverantörer av förpackningslösningar för industrin, som bland annat erbjuder tjänster för att återvinna och rekonditionera storsäckar från industrin.

Accon GreenTech drivs av visionen att skapa hållbara lösningar i hela värdekedjan genom att kombinera gröna idéer med modern teknik.  De är aktiv partner i projektet ”Sluta cirkeln för industriell plast”; ett projekt där men tar ett helhetsperspektiv för att förnya systemet för industriella plastförpackningar genom cirkulära lösningar. Arbetet sker inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation steg 2 och fokuserar på att utveckla tekniker och affärsmodeller för att sluta cirkeln för tre typer av industriella plastförpackningar. Samtidigt analyserar man hur hållbara lösningarna är och ser över konsekvenser på policynivå, allt med målet att sluta cirkeln för plastförpackningar.

   
 

Anna Fjällström, Konsortiepartner i Accelerera  

Anna är även grundare av Transformation Capacity och senior projektledare RISE, där hon jobbar i enheten Uppkopplat samhälle.  Anna har både djup och konkret erfarenhet av innovationsledning och omställningsarbete i komplex kontext, bland annat genom arbetet i projektet Accelerera.

Accelerera är ett projekt utformat för att stötta transformativ förändring genom innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer som finansierats av Vinnova-programmet Innovationsplattformar i samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Tillsammans med Anna Zingmark kommer hon att berätta mer om hur resultaten från projektet och effekten av att man i Accelerera rustat nyckelpersoner på strategiska platser i kommunprojekt och kommunledning med verktyg, strategier och förmågor för innovation.

   
 

Anna Zingmark, Konsortiepartner i Accelerera 

Anna är även medgrundare Länka Consulting, ett företag som hjälper organisationer att driva komplexa projekt över organisations- och kunskapsgränser.

Anna har lång erfarenhet av komplexa samverkansprocesser, kluster och innovationsfrågor både på den nationella och internationella arenan, bland annat genom arbetet i projektet Accelerera.

Tillsammans med Anna Fjällström kommer Anna att berätta mer om hur man i Accelerera har rustat nyckelpersoner på strategiska platser i kommunprojekt och kommunledning med verktyg, strategier och förmågor för innovation.

   
 

Jenny Engström, moderator

Jenny Engström arbetar som programledare inom Vinnovas strategiska område Transformativ offentlig sektor och civilsamhälle.

Vi behöver nya idéer och öppna sinnen för att möta dagens och morgondagens utmaningar.
Vi behöver ledare som vet hur man hanterar ständig förändring och hur man engagerar människor.
Alla mina favoritämnen är i fokus - ledarskap, innovation, motivation och mod!
Låt oss #bygga tillbaka bättre #tillsammans!

-Citat från Jenny

   

 

Jonas Bergqvist, moderator

Jonas Bergqvist är fokusområdesledare för Framtidens energisystem på RISE. Fokusområdet stödjer och utvecklar forskning och projekt inom Förnybar produktion, Energilager och flexibilitet samt Marknad och system.

Med över 20 års erfarenhet av att designa, bygga och skala upp mjukvaruprodukter och tjänster samt många års erfarenhet av rådgivning till start-ups och scale-ups verkar han i skärningspunkten mellan digitalisering, energi och affärer.

Jonas är även en av drygt 50 personer i Sverige som kan titulera sig som personcertifierad innovationsledare.

   
 

Lisa Olsson, Helsingborgs stad

Lisa Olsson är innovationschef samt enhetschef på HBG Works.

Hon arbetar i en integrerad roll med att främja en innovationskultur som genomsyrar alla nivåer i stadens förvaltning och som engagerar invånare, företag och akademi i att utveckla smarta lösningar för samhälleliga behov. 

Hon försöker genom sin kunskap om innovationsprocesser och systemisk transformation bidra till att uppnå verklig förändring. 

Lisa är även den person som blev utsedd till "Årets innovationsledare 2021” av Innovationsledarna, RISE och Vinnova vid förra årets konferens. Hon var då den första personen någonsin att mottaga just det priset och under denna konferens kommer priset att delas ut för andra gången.

   
 

Vilho Jonsson, Founder & Principal Innovation Evangelist, Curlabs AB

Vilho Jonsson, driver sedan 2017 tillsammans med Johan Bäckman innovationsledningsbyrån Curlabs AB. 

Curlabs jobbar med innovations- och förändringsledning, hela vägen från internationellt standardiseringsarbete till kvalitetstestning i det enskilda innovationsprojektet.

Vilho kommer under konferensen att medverka som spelledare för ett exklusivt inslag i konferensen där 20 personer kommer bjudas in att spela brädspelet L'Année de l'Innovation. Så här beskriver Vilho inslaget på konferensen:

Serious game - Skapa glädje och förståelse för standarden för innovationsledningssystem (ISO 56002) med brädspelet L'Année de l'Innovation. Ett pass fullt av lärande, erfarenhetsutbyte och glädje. Vi spelar ett brädspel och utbyter tankar kring hur det är att bygga ett ledningssystem för innovation.

   
 

Sofia Ritzén, professor, KTH

I dagens första keynote får vi lyssna till Sofia Ritzén, en av Sveriges ledande forskare inom innovationsledning, verksam vid KTHs Institution för Maskinkonstruktion och sedan juni 2022 även dekanus för KTH. 

Sofias forskning handlar om hur man skapar innovationsförmåga i organisationer, med särskilt fokus på hur man kan integrera hållbarhetsfrågor med strategiska affärsutvecklingsfrågor. 

I denna presentation får vi ta del av exempel där företag och organisationer utmanat sina rådande modeller för att hitta nya hållbara angreppssätt, arbetssätt och affärsmodeller. Exemplen är hämtade från vitt skilda områden såsom innovationsledning för utveckling av cirkulär ekonomi till lösningar på organiserad brottlighet. Finns det månne någon gemensam nämnare? 

   
 

Maja Påhlman, Head of Innovation & Insights på Lantmännen/Ceralia

Med en stor passion för innovation har Maja, tillsammans med sitt team, byggt upp Lantmännens innovationsorganisation Ceralia från grunden.  

Maja har 15+ års ledarskapserfarenhet inom FMCG (ICA & Lantmännen Ceralia) och köks- & möbelbranschen (Nobia & IKEA) där hon arbetat med innovations, koncept- och produktutveckling, samt projektledning och innovationsprocesser. Hon strävar alltid efter att kombinera kreativitet med struktur och är erfaren inom innovationsstrategi, bygga innovationsförmåga och hållbar utveckling.

Med denna bakgrund var Maja även en av de tre nominerade toppkandidaterna till Årets innovationsledare 2021 som presenterades under konferensen förra året.

Maja kommer att dela med sig av ett case under passet "Erfarenhetsdelning från organisationer, program och projekt".

   
 

Göran Marklund, Direktör och ställföreträdande generaldirektör för externa frågor, Vinnova

Göran Marklund är biträdande generaldirektör och chef för verksamhetsutveckling på VINNOVA, som är Myndigheten för innovationssystem. Han har tidigare varit docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, Science and Technology Attachée vid Svenska ambassaden i Washington DC och gästforskare vid Center for International Technology Policy (CISTP) vid George Washington University.

   
 

Charlotte Karlsson, Divisionschef Digitala system, RISE

Stor ledarskapserfarenhet, både nationellt och internationellt. Fokus på transformation och förändringsledning, och att skapa den strategiska plattformen. Charlottes ledarstil fokuserar mycket på teamarbete och att skapa motiverade team.

Charlotte har en licentiatexamen från Linköpings universitet inom ämnet statistik. Adjunkt och studierektor vid matematiska institutionen, Statistikerprogrammet, Linköpings universitet. Tidigare Vice President på Ericsson AB med lång erfarenhet och flertal roller inom produkt- och marknadsintroduktion, platschef i Ungern, ansvarig för kundrelationer i USA. Tidigare chefsbefattningar vid NFC och SAAB.