Program

09.00–

 

Velkommen. Hva er fleksibel opplæring? v/Karoline Tellum-Djarraya, Kompetanse Norge

Fleksibel opplæring er fremtiden. Vi må gå bort fra et system hvor vi først studerer for så å jobbe, og over til et system hvor vi lærer og utdanner oss gjennom hele livet. For å oppnå dette må vi la den lærende bestemme over sin egen læringssituasjon når det gjelder blant annet progresjon, samhandling og innhold. Karoline Tellum-Djarraya innleder konferansen med hvorfor brukerfokus og relevante alternativer er viktig innenfor de ulike kriteriene for fleksibel opplæring.


Pedagogisk halvtime. Dyktige undervisere, veiledere og ledere presenterer sine beste tips.

I pedagogisk halvtime vil fem dyktige pedagoger og veiledere kort fortelle om et verktøy eller en metode de bruker i egen praksis. Bli med og bli inspirert! 

  • Odin Nøsen, Spillpedagogene: VR-teknologi og -opplevelse som didaktisk grep  
  • Dag Roll-Hansen, SSB: Læring i praksis - En fleksibel tilnærming tilpasset brukernes behov  
  • Even Elias Edvardsen og Erlend Nilsen, Sonans karriere: Refleksjonsdagbok i et integrert og fleksibelt karriereveiledningsløp  
  • Marianne Hagelia, HiØ: Hvordan bruke LearnLab og få til studentaktivitet i undervisningen? 
09.50–10.00 Pause

10.00–10.20

Digital relasjonsbygging. Hvordan aktivisere og engasjere deltakere digitalt?
v/Stine Fridtun Brenden, Nina Tvenge, Maiken Spjelkevik og Nina Haugland Andersen, NTNU

Det å kunne legge til rette for engasjerende digital undervisning blir stadig viktigere for morgendagens undervisere. Stine Fridtun Brenden, Nina Tvenge, Maiken Spjelkevik og Nina Haugland Andersen ved NTNU har arbeidet med dette i et pilotprosjekt, VEiT, på NTNU og gjennom å lede ulike workshops om digital relasjonsbygging. I plenum vil de dele noen av sine erfaringer og tips til hvordan man kan legge til rette for aktivisering av studenter i interaktive digitale sesjoner, med demonstrasjon av noen digitale “ice breakers”.

10.20–10.30 Pause
10.30–11.30

Paralleller:

1. Fagsamtale: Fleksibel opplæring og veiledning hos oss – gode eksempler fra Universitetet i Sørøst-Norge, Bjørknes høyskole, Helsfyr voksenopplæring og Trøndelag nettskole. Fagsamtalen ledes av Kari Olstad i Fleksibel utdanning Norge med bidrag i panelet fra Svend Andreas Horgen, Maria Gulseth Roaas, Torunn Thomassen og Torkil Valla.

Fleksibel opplæring og utdanning foregår som oftest på nett. Kanskje mister man noe som man ellers får ved å være samlet fysisk. På den annen side gir det nettbaserte muligheter for mer studentsentrerte undervisningsmetoder og organisering. Vi inviterer til en samtale om hva fleksibel opplæring og veiledning innebærer på ulike institusjoner som alle underviser studenter fra ulike aldersgrupper og livssituasjoner. Fagpanelet som vil diskutere og dele gode eksempler fra sine studiesteder og egen praksis består av Svend Andreas Horgen ved Universitetet i Sørøst-Norge, Maria Gulseth Roaas ved Bjørknes høyskole, Torunn Thomassen ved Helsfyr voksenopplæring og Torkil Valla ved Trøndelag nettskole. Samtalen ledes av Kari Olstad fra Fleksibel utdanning Norge.

 

2. Fagsamtale: Digital etikk i praksis – gode eksempler på etiske dilemmaer i opplæring fra NORDE, UiO, Larvik læringssenter og Noroff. Fagsamtalen ledes av Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge med bidrag i panelet fra Leonora Bergsjø, Diana Saplacan, Rune Aares og Ida Serneberg.

Hva må man tenke på i utdanningssektoren når det gjelder digital etikk? I denne fagsamtalen vil Leonora Bergsjø fra UIO og leder av Norsk råd for digital etikk holde en innledende presentasjon om digital etikk i opplæring og hvordan temaet påvirker måter vi driver opplæring på. Deretter vil panelet bestående av Leonora Bergsjø, Diana Saplacan fra UiO, Rune Aares fra Larvik voksenopplæring og Ida Serneberg fra Noroff diskutere sine erfaringer med etiske dilemmaer i opplæring og utdanning. Hva er problematisk med den digitale praksisen vi har nå, og hva vil være utfordringer i framtida?

 

3. Workshop: Læringsbasert spilling med samspilling av GeoGuessr,
Keep Talking and Nobody Explodes og Old Man’s Journey i ulike digitale grupperom v/Halvor Østerman Thengs, Odin Nøsen og Aleksander Husøy.

Spillpedagogene Odin Nøsen, Aleksander Husøy og Halvor Thengs vil i 3 ulike digitale grupperom presentere gode prinsipper for bruk av spill i undervisningen. Økta deles i to, med en introduksjon om læringsbasert spilling først. Deretter vil du få mulighet til å teste ut et spill som kan brukes som ressurs i opplæring. Du velger selv hvilket spill du ønsker å teste: Geoguessr, Keep Talking and Nobody Explodes og Old Man’s Journey.

Grupperom 1: Spillet GeoGuessr
I GeoGuessr blir du plassert på en vei et sted i verden og skal prøve å gjette hvor du er plassert. Det er et nettleserspill som bruker Street View i Google Maps og virker på alle digitale enheter. Målet med spillet er å samarbeide (eller konkurrere) om å finne en god løsning på en felles utfordring gjennom å argumentere for egne meninger og lytte til andres. Det kan passe for de som jobber med grunnleggende muntlige ferdigheter og har deltakere med ulik geografisk bakgrunn.

Grupperom 2: Spillet Old Man’s Journey
I Old Man’s Journey skal vi se på hvordan narrative spill kan brukes i den litteraturfaglige samtalen. Spillet har ikke talt språk eller tekst - alt må forstås og fortolkes ut fra ansiktsuttrykk, bilder og omgivelser. Det gir både rom for å øve på å formidle enkle inntrykk, men også for å holde en litteraturfaglig samtale med utgangspunkt i kritisk orienterte spørsmål. Old Man’s Journey passer for de som arbeider med grunnleggende kompetanse, muntlige ferdigheter og tekstforståelse.

Grupperom 3: Spillet Keep Talking and Nobody Explodes
Keep Talking and Nobody Explodes er et spill om samarbeid, skriftlige og muntlige ferdigheter og bombedesarmering. Deltakere må innhente skriftlig informasjon og formidle denne så tydelig og effektivt som mulig til medspillerne sine - ellers eksploderer bomben! Spillet kan være interessant i arbeidet med grunnleggende ferdigheter og språkinnlæring - både norsk for minoritetsspråklige og fremmedspråk. Spillet er også interessant å bruke som kommunikasjon-/samarbeidsøvelse i de fleste opplæringssituasjoner.

Velkommen til Spillpedagogenes workshop!

 

4. Workshop: Lydopptak og podkast som vurderingsform v/Christian Lomsdalen.

Christian Lomsdalen, kjent fra podkasten Lektor Lomsdalens innfall, gir i workshopen først en introduksjon til podkast som vurderingsmetode, med fokus på det som skiller podkast fra andre måter å vurdere på og de tekniske forutsetningene til elevene. Resten av tiden brukes i fellesskap på å utarbeide utkast til podkastvurderinger. Velkommen til Lektor Lomsdalens workshop!

11.30–12.00 Lunsj
12.00–12.40

Kompetanser for det 21. århundret og omstillingskompetanse v/Sten Ludvigsen, UiO 

I dette plenumsforedraget vil Sten Ludvigsen snakke om kompetanser for det 21. århundret, hvor det viser seg at to hoveddimensjoner er sentrale i forskningen. Dette er kunnskap og ferdigheter i fag og kunnskap og ferdigheter som kan brukes på tvers av fag i kommunikasjon og aktiviteter som forutsetter samarbeid. At generisk kunnskap som for eksempel samarbeid og kommunikasjon er viktig i skolen og i mange yrker, er det liten tvil om, men uten den domenespesifikke kunnskapen som skal til for å bidra til løsning av oppgaver kommer ikke den generiske kompetanse til sin rett. Selvregulering er et annet viktig forhold når elevene aktiverer domenespesifikk kunnskap og generisk kompetanse i oppgaveløsning. Det er et tett samspill mellom sosiale, kognitive og emosjonelle forhold som påvirker vår kapasitet til å delta og skape endringer i skole og arbeidsliv. Disse forholdene er avgjørende for mestring av digitaliseringen som skapes i skole og arbeidsliv.

 

Den nye lærerrollen og den nye studentrollen v/Arne Krokan, NTNU

På en uke skapte en mikrotass større endringer enn vi har greid å få til i løpet av 10 år. Zoom og Teams ble hverdagsspråk og flere enn noen gang tok del i praksisfellesskap. Nå snakker vi om digitale forelesninger, men det er et feilspor. Det handler om læringsdesign, om å redusere antall forelesninger og skape mer interessante og mer effektive læreprosesser - og da må vi engasjere studentene våre på andre måter enn tidligere.

12.40–12.50 Pause
12.50–13.20

Paralleller:

1. Hvordan kan din institusjon lykkes med å fleksibilisere utdanningstilbudene? Erfaringer fra USN 
v/Svend Andreas Horgen

I denne økten deler Svend Andreas Horgen erfaringer fra hvordan Universitetet i Sørøst-Norge har jobbet med fleksible utdanninger gjennom flere år. Det fins mange ulike tilnærminger til å utvikle (og videreutvikle) fleksible studietilbud. Hvordan kan  støttefunksjoner bygges opp for å støtte faglig aktivitet? Hvordan gjøre effektiv og god opplæring av ansatte? Hvordan jobbe systematisk med utvikling av tilbudet, sikre bredde i det faglige tilbudet, variasjon i det pedagogiske opplegget, et profesjonalisert uttrykk og ikke minst kvalitetsarbeid?

 
2. Engasjerende kursdesign v/Karense Foslien, NoTe

I dette innlegget skal Karense Foslien snakke om hvordan man kan designe kurs som gjør at deltakere er aktive og engasjerer seg i kursinnholdet. Hvordan holder man kontakt med deltakere og følger opp, slik at de føler seg sett og ivaretatt? Karense vil i sesjonen ha fokus på relasjonsbygging, og hvordan dette bidrar til læring og mestring. Hun fokuserer på at det enkle ofte er det beste, og skal fortelle om hvordan man kan følge en enkel modell som gjør kurset gjennomførbart for både kursarrangør og deltaker. Dersom du har tenkt til å lage et nettkurs, kan denne sesjonen være noe for deg!


3. Casebasert læring. Hvordan kan du gjøre opplæringen mer arbeidslivsrelevant? v/Trond Kyrre Simensen, Politihøgskolen

Trond Kyrre Simensen er i denne sesjonen opptatt av casebasert læring og hvordan man kan gjøre utdanning praksisnær. Høsten 2019 ble ny programplan iverksatt ved Politihøgskolen, og emnet “Forebyggende politiarbeid” fikk større plass enn i tidligere planer. En viktig målsetning da nytt emne skulle utvikles var at det skulle være tydelig sammenheng mellom teori og praksis. Selv om første studieår foregår på campus, var målet at studentene skulle oppleve undervisningen i emnet som relevant for praksis. For å oppnå dette ble det utarbeidet en case som skulle danne grunnlaget for undervisningen. I presentasjonen viser Trond Kyrre Simensen hvordan de gikk fram for å lage casen, og han forteller også litt om erfaringen med bruk av casebasert undervisning.


4. Eksempler på fleksibel opplæring for voksne med svake grunnleggende ferdigheter eller svake språkkunnskaper v/Lene Swang Unnerud og Sissel Braaten, Indre Østfold voksenopplæring

Lene Swang Unnerud og Sissel Braaten skal fortelle om sine erfaringer fra hjemmeskole for personer med svake norskferdigheter og/eller svake grunnleggende ferdigheter under koronatiden våren 2020. De brukte WhatsApp som digital plattform for deltakere og lærere. Appen er enkel å bruke, spesielt med tanke på deltakere som har behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring. Man kan opprette egne grupper, kommunisere med alle, eller én og én, via bilder, videoer, lydfiler og meldinger, og gi tilbakemeldinger fortløpende. Unnerud og Braaten vil også vise hvordan de har tatt i bruk kommunikasjonsverktøy som Zoom, Whereby og Loom for målgruppa.

13.20–13.30 Pause
13.30–14.00

Paralleller:


1. Slik kan du gi fleksibel språkopplæring! Fleksibilitet i tid, sted, progresjon, vurdering, samhandling og innhold med erfaringer i praksis fra høyere utdanning v/Katrine Utgård, Kompetanse Norge

Hvordan kan man lage et studietilbud som i tillegg til å være faglig godt kan legge til rette for et fleksibelt løp som gir mest mulig læring og størst mulig gjennomføringsgrad? Katrine Utgård forteller fra egne erfaringer med spanskundervisning fra sin forrige jobb i høgskolesektoren. Hun vil vise hvordan man kan nyttiggjøre seg av ulike tilnærminger til undervisning, vurdering, stedbasering med mer for en god muntlig og skriftlig utvikling i et fremmedspråk.


2. Live-podkast: Bruk av lyd og video i opplæring v/Lektor Lomsdalen og Norsklærer Karense

To store podkaster innenfor opplæring og undervisning, Norsklærer Karense og Lektor Lomsdalens innfall, møtes i denne sesjonen til Live-podkast. Norsklærer Karense underviser mennesker med kort botid i Norge og bruker podkast som en av sine undervisningsmetoder. Podkaster Christian Lomsdalen snakker med Karense om hvordan podkast kan brukes på ulike måter i en undervisningssituasjon. Kan bruk av lyd og video i opplæring bidra til en mer tilpasset og fleksibel opplæring?


3. Hvordan kommer du i gang med åpne nettkurs? v/Inger Langseth og Halvdan Haugsbakken, NTNU

Inger Langseth og Halvdan Haugsbakken viser i denne sesjonen hvordan nettkurs utvikles og hva som kreves for å lykkes. De tar deg gjennom hele kursproduksjonsprosessen ved å beskrive 7-stegsmodellen som de har benyttet i DriveX – et nettkurs i å lage nettkurs. De deler også en forretningsmodell, som gjør det mulig å tilby nettkurs som etter- og videreutdanning. Til slutt gir de eksempler på nettkurs som er produsert ved NTNU, og åpner opp for diskusjon om portaler, plattformer, digital pedagogikk i utdanningssektoren og den internasjonale utviklingen innen nettbasert undervisning og læring.

14.00–14.10 Pause
14.10–15.00

Online and integrated careering: Implications for lifelong learning
v/Tristram Hooley, Høgskolen i Innlandet

Tristram Hooley from Inland Norway University of Applied Sciences and the University of Derby will introduce you to the idea of digital career literacy and to identifying the key skills needed for careering in the digital age. He will make you reflect on your role as an educator and consider how supporting the career development of learners should lie at the heart of this role. He will also make you experience some approaches to delivering online and integrated career learning that you can apply in your own practice.


Avslutningsplenum: Hvor langt har vi kommet med fleksibel opplæring og hva er neste skritt? v/Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge