A1 - Om skolans digitalisering

Peter Karlberg är undervisningsråd på avdelningen för skolutveckling på Skolverket. Han arbetar sedan lång tid med frågor relaterade till skolans digitalisering och var bland annat med och skrev Skolverkets förslag till nationella strategier. Han deltar i flera internationella samverkansorgan på området.

Föreläsare: Åsa Engblom, undervisningsråd, Skolverket
Åsa Engblom
Åsa Engblom, Skolverket

A2 - Ett uppkopplat Sverige - utmaningar och möjligheter

Politiskt ledarskap, infrastrukturens kvalitet och bredband på landsbygden är viktigt för att nå bredbandsstrategins mål och digital delaktighet för alla

Föreläsare: Nicklas Liss-Larsson, kanslichef Bredbandsforum
Nicklas Liss-Larsson
Nicklas Liss-Larsson,
Bredbandsforum

 

A3 - Digitaliseringen påverkar infrastrukturen


Ingen kan undgå den samhälsomvälvande digitaliseringen, inte ens våra gator och vägar, men vilka möjligheter och utmaningar skapar digitaliseringen för infrastrukturen? Och vilka värden kan det skapa för användarna, både för städer, kommuner och för invånarna?

 

A4 - Digitalisering - hur klarar Sverige kompetensutmaningen? 
Rekommendationer från regeringens Digitaliseringsråd och en diskussion kring hur nationell och regional nivå kan arbeta tillsammans med Digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Sverige ska bli bäst i värden på att ta tillvara Digitaliseringens möjligheter! Regeringens Digitaliseringsråd stödjer arbetet mot detta mål. 
Rådet konstaterar i sin Lägesbild av digital kompetens att kompetensutmaningen är mycket stor i hela samhället, inte minst för offentliga aktörer. Vilka krav behöver vi börja ställa på ledarskapet i och med den digitala omställningen? Hur kan den nationella och regionala nivån samverka?
Jörgen Ahlström är analytiker vid Digitaliseringsrådet kansli och har en bakgrund som projektledare med fokus på delaktighets- och innovationsfrågor. Nils Hertzberg är chef för Digitaliseringsrådet kansli och har tidigare arbetat på Regeringskansliet med IT- och bredbandspolicyfrågor.

Föreläsare: Jörgen Ahlström, analytiker och Nils Hertzberg, kanslichef, Digitaliseringsrådet
Nils Hertzberg
Nils Hertzberg,
Digitaliseringsrådet

A5 - Den smarta digitala fabriken, e-dig

Edig är en webbaserad, flexibel kunskapsplattform för att höja digitaliseringskompetensen bland medarbetare inom industrin. Projektet är en del i regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri som ska stärka svenska företags omställningsförmåga och konkurrenskraft och finansieras av Vinnova. Ta del av hur ditt företag redan nu kan använda edig och få inspiration till hur du kan använda digitala verktyg. Föreläsare:Karin Wilson, projektledare för edig, Swerea IVF och Henrik Krohn, deltagare i projektet, XM Reality

Föreläsare: Karin Wilson, Swerea IVF, projektledare för edig och Henrik Krohn, XM Reality, deltagare i projektet. 
Ansvarig: Swerea IVF Mölndal
Karin Wilson
Karin Wilson, Swerea IVF
B1 - Dela Digitalt – oändlig nytta av att återanvända, samverka och utbyta erfarenheter

Efter två och ett halvt år är det flera tusen som använder Dela Digitalt. Vi berättar hur olika organisationer och användare använder Dela Digitalt i sitt verksamhetsutvecklingsarbete och om dess framtid. Diskussion om funktioner och aktiviteter för att fler ska dela mer, samt hur offentlig sektor genom crowd-sourcing och bred förankring kan samverka kring utvecklingsinitiativ. Tillsammans kan vi göra mer!

Föreläsare: Anna Pegelow, utvecklingsstrateg, Sveriges Kommuner och Landsting
Anna Pegalow
Anna Pegelow, SKL

B2 - Artificiell intelligens och Big Data
Artificiell intelligens, Big Data och maskininlärning - är beroende av varandra och förväntas driva den tekniska utvecklingen framöver - men också påverka våra välfärdstjänster, informationens ägarskap och demokratin. Ulf Johansson forskar om AI och Big Data. 

Föreläsare: Ulf Johansson, professor, Jönköping University 
Ulf Johansson
Ulf Johansson, JU
 

B3 - Öppna och hållbara nät för digitala tjänster – hela kedjan ska fungera

Hur kan nätägare, kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer samarbeta så att kvalitetskontrollen för digitala tjänster fungerar från ax till limpa?

Föreläsare: Rikard Svensson regional bredbandskoordinator Blekinge län och Magnus Hammarstedt regional bredbandskoordinator Kalmar län
Rickard Svensson
Rikard Svensson,
Blekinge län
Magnus Hammarstedt
Magnus Hammarstedt,
Kalmar län

B4 - Digitala testbäddar för smarta samhällen och bostäder
Framtidens smarta samhälle och bostäder planeras och växer fram med hjälp av digital spetsteknik.

Föreläsare: Mikael Eliasson, entreprenör, Strandudden 
Ulf Johansson
Mikael Eliasson,
Strandudden

 

B5 - Digitala verktyg i undervisningen

Med Google Classroom har Vittra Samset tagit ett samlat grepp om digitaliseringen i skolan. Ett digitalt lärverktyg som bidrar till interaktion, dokumentation och inte minst föräldraengagemang. Vittra Samset visar och berättar om sitt arbete med digitalisering i skolan.

Föreläsare: Krister Gustavsson, Tomas Backman-Sinclair, Stina Svennenfors och Emma Simonsson Vittra Samset
Tomas Backman Sinclair
Tomas Backman-Sinclair,
Vittra Samset
Stina Svennefors
Stina Svennefors,
Vittra Samset
Krister Gustavsson
Krister Gustavsson,
Vittra Samset
Emma Simonsson
Emma Simonsson,
Vittra Samset

 

B6 - Småskalig verksamhet <3 digitala verktyg = sant
Någon uttryckte det krasst ”digitalisera eller dö”. Så använder jag digitala verktyg i vårt företagande inom naturturism för att nå marknaden och förenkla vardagen.

Föreläsare: Ulrika Johansson, Stall Sonakull 
Ulf Johansson
Ulrika Johansson,
Stall Sonakull

 
C1 - Livekonst med ljusets hastighet

Hur man kan arbeta med fiber teknik, med målet att göra konsten tillgänglig i och utanför vår region. Betydelsen av publikens närvaro i rummet under en konstupplevelse, och hur den påverkar de utövade konstnärerna. Vikten av att samarbeta med olika yrkesgrupper för att hitta hållbara synergier för framtidens fiberutveckling.

Föreläsare: Gabriella Bergman, konstnärlig chef, musik, Smålands Musik & Teater
Gabriella Bergman
Gabriella Bergman, SMOT

C2 - Bredband skapar välfärdslösningar

Vaggeryds kommun berättar om sitt strategiska arbete med bredbandsutbyggnaden där de tar höjd för att lösa välfärdsutmaningarna via fiber.

Föreläsare: Gert Jonsson, Kommunalråd och Tomas Johansson, IT-chef
 
Gert Jonsson
Gert Jonsson, Vaggeryds Kommun
 
Tomas Johansson
Tomas Johansson, Vaggeryds Kommun
 

C3 - Digidel - Digital delaktighet är social delaktighet

Att delta fullt ut i dagens samhälle kräver digital kompetens. Hur ska invånarna få den kompetensen så att ingen hamnar utanför? Här kan offentliga verksamheter som folkbibliotek och digitala center vara nyckelaktörer i ett livslångt lärande. Ann Wiklund, Digidelnätverket, samtalar med Katinka Borg, Regionbibliotek Region Jönköpings län, Susanne Kastbom, Motala DigidelCenter och Kristina Gernes, Gnosjö bibliotek.
 
Föreläsare: Ann Wiklund, Digidelnätverket
 
Ann Wiklund
Ann Wiklund,
Digidelnätverket

C4 - Digital transformation till AAA
Regionalt centrum för digitalisering av näringslivet

Ett digitalt kompetenscentrum som visar tekniska innovationer, stöttar företag att utveckla sina digitala strategier samt lockar techtalanger till Jönköpingsregionen. Det ska TRANSFORM to AAA, leda till - ett projekt  som på flera fronter ska boosta digitaliseringen i regionens näringsliv.

Föreläsare: Ulf Seigerroth. professor, Jönköping University
Ulf Seigerroth
Ulf Seigerroth, JU

C5 - Så kan digitalisering öka lönsamhet hos SMF

Effektiva interna processer och hög maskintillgänglighet är kritiska framgångsfaktorer för en konkur-renskraftig och lönsam tillverkningsindustri. Under detta seminarium visas konkreta exempel på hur insamling och analys av processdata, integration av sensorer i smarta produkter samt nya 3D-tillämp-ningar i tillverknings¬kedjan bidrar till sänkta ledtider, minskad kassation och ökade kundvärden. 

Föreläsare: Conny Gustavsson, Markus Börrisson, Andreas Thore samt Åsa Lauenstein, samtliga från Swerea SWECAST i Jönköping
Ansvarig: Swerea Swecast AB i Jönköping
Conny Gustavsson
Conny Gustavsson,
Swerea SWECAST
Åsa Laurenstein
Åsa Lauenstein,
Swerea SWECAST
Markus Börrisson
Markus Börrisson,
Swerea SWECAST
Andreas Thore
Andreas Thore,
Swerea SWECAST