STYRNING OCH LEDNING
Att vi befinner oss i digitaliseringens era innebär att vi tar ansvar för ett utvecklings- och förändrings-arbete som påverkar oss som människor i vardagen. Vi möter medborgarens behov via nya kanaler och effektiviserar arbetssätt med hjälp av automation. För att lyckas med det behövs ett modernt, modigt och tydligt ledarskap.
 
Ur ett nationellt perspektiv innebär detta att fler strukturer, samverkansformer, ledning, styrning, finansieringsmodeller samt gemensam infrastruktur måste finnas på plats. Det behöver finnas fungerade drift och förvaltning för det som måste upprätthållas gemensamt samt grunddata som måste vara fri och tillgänglig för alla.

Ur ett lokalt perspektiv innebär det att ledarskapet måste styra med medborgarperspektivet i fokus och våga välja bort det byråkratiska tänket och satsa på digitala utvecklingar av samhällstjänsterna. Färre ska leverera välfärdstjänster till fler. Effektivitet och kvalitet i tjänsteleveransen är våra viktigaste mål.

AI OCH ROBOTISERING
Kommunernas krav på effektivisering och att färre skall göra mer med mindre resurser, kräver att vi ser över våra arbetssätt och hur vi nyttjar teknikens möjligheter. Robotisering är ett sätt att få bort monotona, upprepande arbetsmoment som lätt kan utföras av automatiserade processer. Några kommuner har redan sett effekter av detta bland annat inom biståndshandläggning med stor samhällsnytta

En fortsättning på detta, med hjälp av AI (Artificiell Intelligens) gör att man i framtiden kan utveckla ännu mer avancerade tjänster med hjälp av smarta sensorer (IoT) och genom användning av öppen data som resurskälla skapa smarta robotar eller bot, som det populärt kallas. Genom robotiseringen kan kommunens viktigaste resurs, medarbetaren, åter fokusera på värdeskapande arbetsuppgifter.

CYBERHOT OCH TILLIT
Vi lever i en värld med stort digitalt beroende. Hotbilden utvecklas och förändras. Många aktiviteter sker parallellt där dataskyddsreformen, säkerhetsskyddet och NIS är några exempel. Sakernas internet (IoT) och välfärdsteknik ställer nya och större krav på risk och sårbarhetsanalyser, digitala kommunikationer och de gemensamma förutsättningarna, arkitekturen. Här får du kunskap att hantera gapet mellan hot och skydd och hjälp att hålla koll på samhällets förtroende, dina användare och organisationens information.