DAG 1 - 26. SEPTEMBER


9.30 –  10.00

Morgencafé og indskrivning

10.00 – 10.15

VELKOMST TIL #ARK27
v. Jørgen Thomsen fra Sammenslutningen af Lokalarkiver, Charlotte Voss fra Organisationen af Danske Arkiver og Ole Magnus Mølbak Andersen, Rigsarkivet

10.15 – 11.00

HVAD KAN VI VENTE OS AF FREMTIDEN?
v. Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen

11.00 – 11.15

Kaffepause 

11.15 – 12.00

HOW TO BE A KNOWLEDGE INSTITUTION 10 YEAR FROM NOW
v. Michael Edson (Oplægget holdes på engelsk)


12.00 – 13.00

Frokost i restauranten på 1. sal


13.00 – 13.30

VOXPOP: HVAD TÆNKER I PÅ, NÅR VI SIGER ARKIV?
v. Charlotte S. H. Jensen, Udviklingskonsulent, Rigsarkivet


13.30 – 14.00

IGNITES TIL SESSIONERNE


14.00 – 14.55

Sessioner:

ARKIVLÆSESALENS FREMTID I EN DIGITAL TIDSALDER

(LOK. 208 & 209 PÅ 2 SAL)
Chair: Bente Jensen, arkivar, Aalborg Stadsarkiv
De nordiske og dermed de danske arkiver har været hurtige til at gribe digitale muligheder for at møde brugerne på digitale medier. Arkivernes struktur passer godt til databaser, og de mest anvendte arkivfonde bliver digitaliseret og tilgængeliggjort på digitale platforme. En af digitaliseringens konsekvenser er, at de traditionelle brugeres besøg på et flertal af arkivernes læsesale er faldet i antal. Det ændrede mønster har ikke uventet også fået konsekvenser for arkivernes strategi i forhold til hvor, de møder brugerne. Nogle arkiver har valgt at prioritere digitale platforme og nedtone den fysiske tilstedeværelse og lokaliteten. Andre arkiver har udviklet strategier, der kombinerer arkivets fysiske og digitale tilstedeværelse som to sider af samme sag, og omformuleret læsesalsbegrebet til at omfatte mere fleksible rum i arkivbygningen.
Sessionen vil give eksempler på tre arkivers tanker om læsesalen (arkivbygningen) og mødet med brugerne i dag og i fremtiden.

BRUGERE OG CROWDSOURCING

(LOK. 207 PÅ 2 SAL)
Chair: Søren Bitsch Christensen, Stadsakivar, Aarhus Stadsarkiv
Arkivernes vidensmonopol nedbrydes af brugernes aktive digitale deltagelse. På den ene side bidrager brugerne til indskrivning og opmærkning. De nærmer sig citizen archivists. Det sker sideløbende med den digitale transformation af arkiverne. Den dag er ikke fjern, hvor stort set alle led i processerne med digitalisering og tilgængeliggørelse af udvalgt materiale kan forløbe uden om arkiverne.  Hvordan vil det forandre arkiver og arbejdsdelingen mellem institutionerne? På den anden side lader det forskningsmæssige gennembrud af big data fra arkiver vente på sig. Hvorfor?

ARKIVETS IMAGE

(LOK. PLENUM, STUEETAGEN)
Chair: Mette Henriksen, stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv
Arkiverne har gennem de senere år arbejdet på at skabe større synlighed, åbenhed og samfundsrelevans. Inden for undervisningssektoren har arkiverne vist nye tilgange i udviklingen af undervisningstilbud blandt andet til Den Åbne Skole. Arkiverne har også været med til at sætte dagsordenen i den bredere samfunds- og kulturdebat, for eksempel med DR’s store satsning med serien Historien om Danmark og Giv det videre-projektet. Brugerinvolvering og inddragelse har været sat i højsæde. Det store spørgsmål er så, om den større udadvendthed har ændret arkivernes image, og hvad det betyder for arkiverne selv.

// SPORSKIFT //

15.05 – 15.50

Sessioner:

ARKIVBRUG I FREMTIDEN

(LOK. PLENUM, STUEETAGEN)
Chair:Lene Wul, stadsarkivar, Kolding Stadsarkiv Fremtidens arkiv vil med sikkerhed adskille sig fra nutidens, men hvordan? Arkivets traditionelle rolle har været at facilitere og vejlede borgere, der af egen drift opsøger institutionen. Fremtidens arkiv kan risikere at blive en anonym underleverandør af data til såvel kommercielle, som offentlige tjenester. Men det kan også blive en lagt mere synlig og selvstændig aktør indenfor historieformidling og – facilitering, hvor inddragelse af nye medier og teknologier kan ændre relationen og interaktionen mellem arkivet og brugere/borgere.

ARKIVET SOM BORGERSERVICE

(LOK. 208 & 209 PÅ 2 SAL)
Chair: Mette Hall-Andersen, områdeleder, Rigsarkivet
Arkiverne indeholder store mængder af oplysninger om den enkelte borgers liv. Oplysninger som borgerne kan trække på, hvis de får brug for at få viden om særlige begivenheder i deres liv eller vigtig dokumentation, som er gået tabt for dem. Sådan er det i dag, men hvordan ser virkeligheden ud om ti år – vil det stadig være arkiverne man søger oplysningerne, i eller har man selv det hele liggende digitalt? I denne session stiller vi skarpt på, hvilke oplysninger arkiverne kan tilbyde borgerne i 2027, og hvordan stemmer det overens med borgernes ønsker, hvordan borgerne får nem adgang til arkivernes informationsmængder og endelig, om arkiverne skal have en borgerservice, som rummer andet end arkivalier. Fokus i denne session er således, hvad arkiverne kan tilbyde den ”almindelige” borger i 2027.

DIGITALE ARKIVALIER I FREMTIDEN

(LOK. 207 PÅ 2 SAL)
Chair: Mads Neuhard, leder, Københavns Stadsarkiv
Gennem oplæg fra tre af landets store arkivinstitutioner vil sessionen om ’digitale arkivalier i fremtiden’ omhandle forskellige eksempler på, hvordan der kan skabes effektive og værdifulde løsninger i samarbejde med afleverende myndigheder, samt hvilken opgave det er for arkiverne og deres medarbejdere at understøtte muligheden for, at borgere, myndigheder og forskere kan anvende arkivalierne i fremtiden.

15.50 – 16.15

Eftermiddagskaffe


16.15 – 18.00

NYE TAKTER

MØDESTED: FOYER, STUEETAGEN


MØDESTED: PLENUM, STUEETAGEN


19.00 – 21.00

Middag restauranten i ODEON; Schøitz

 

DAG 2 - 27. SEPTEMBER


9.00 –  10.15

PanelSESSION

Hvad er fremtidsvisionerne for arkiver?
Bonus: Hver paneldeltager giver dig 3 tips til steder, hvor du kan følge med i debat og nyt om kulturarv og arkiver – så du er forberedt på fremtiden.

Poul Duedahl, lektor, Aalborg Universitet

Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv

Helle Strandgaard Jensen, lektor, Aarhus Universitet

Henning Morgen, General Manager, A.P. Møller – Maersk

Eve Vangsnes Bergli, afdelingsdirektør (publikum), Riksarkivet, Oslo


10.15 – 10.30

Kaffepause


10.30 – 11.30

Sessioner:

DIGITAL DANNELSE

(LOK. PLENUM, STUEETAGEN)
Chair: Michel Steen-Hansen, direktør, Danmarks Biblioteksforening Hvordan bruger borgerne dannelsesinstitutionen når kulturarven bliver digital? Direktøren for Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen præsenterer Tænketanken Fremtidens Biblioteker undersøgelser og giver en indsigt i hvilke kompetencer der skal til for at være en digital dannelsesinstitution. Arkiverne og de tre digitale grundkompetencer.

Facilitator: Charlotte S. H. Jensen


SANDT ELLER FALSK?

(LOK. 207 PÅ 2 SAL)
Chair: Steen Juhl Møller, pædagogisk konsulent ved UC Syd Med udgangspunkt i Folkeskoleloven og Fælles Mål vises eksempler på, hvordan kildekritik indgår som både en del af forskellige fags kompetenceområder samt i tværgående temaer i Folkeskolen og folkeskolens afsluttende prøver. Igennem oplægget diskuteres det ligeledes, hvilke handlemuligheder arkiver og andre interessenter har for at understøtte lærernes arbejde med kildekritik i Folkeskolen, nu og i fremtiden.

Facilitator: Mai-Brit Lauritsen, arkivar, Rigsarkivet

 

11.40 – 12.25

ARKIVER I FREMTIDEN – FREMTIDENS ARKIVER
v. Rolf Källman, divisionschef, Riksarkivet, Stockholm


12.15 – 12.30

Afslutning


12.30

Frokost i restauranten på 1. sal (Schiøtz)
 

// SE PROGRAMMET SOM PDF HER //