FÖRELÄSARE

Anna Ritzén
Verksamhetsutvecklare HR, Bolagsverket, Sundsvall

Anna är huvudprojektledare och förändringsstöd i Bolagsverkets projekt för att införa aktivitetsbaserat arbetssätt. Anna har en bakgrund som bl.a. chef, projektledare, coach och konsult inom privata företag och myndighet. Hon brinner för att utveckla utveckla verksamheter; människor, lösningar, verktyg och modeller för att nå bästa effekt. Här är införandet av aktivitetsbaserat extra roligt att arbeta med!

 

     

Anita Pettersson-Strömbäck
Universitetslektor, Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Anita  är medicine doktor i folkhälsovetenskap och lektor i arbets- och organisationspsykologi vid Umeå universitet, Institutionen för psykologi, där hon forskar i och undervisar om arbetsliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

 

     

Aram Seddigh
Med dr, leg. psykolog

Aram Seddigh är leg. psykolog, ekonom och doktor i arbets- och organisationspsykologi. Han är verksam som konsult på WeOffice där han stöttar organisationer vid arbetsplats förändringsprojekt. I sitt arbete hjälper han företag att analysera nuläge, skapa en vision och arbetsplatsstrategi och stötta organisationen igenom förändringen. Detta gör han som projektledare, rådgivare, föreläsare och workshopsledare.

 

 

     

Christina Bodin Danielsson
Kontorsexpert Christina Bodin Danielsson, arkitekt SAR/MSA, Tekn Dr., docent i Arkitektur ( människa-miljö interaktion) vid KTH

Arkitekt Christina Bodin Danielsson är specialisera på samspelet människa miljö, och expert på kontorsmiljöer. Forskare vid KTH, tidigare vid Cornell universitet, USA. Hon är även praktiserande arkitekt vid Brunnberg & Forshed Arkitektkontor forskningen tillämpas i praktiken. Forskningsarbete har fört  henne utomlands, bl.a. i USA, Australien, Frankrike, Storbritannien, Nordens osv. Läs om hennes forskning:

https://www.kth.se/profile/chrdan

 

     

David Hallman
Docent och biträdande lektor vid Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle

Davids forskning fokuserar på betydelsen av stillasittande och fysisk aktivitet på arbetet och fritiden för smärta och kardiovaskulär hälsa. Men också om aktivitetsbaserade kontor i relation till hälsa och prestation, samt om hur själva implementeringen av kontoren fungerar.

 

     

Elisabeth Österlund
Förvaltningschef Konsult och serviceförvaltningen, Örnsköldsviks kommun

Elisabeth Österlund har ansvarat för införandet av Örnsköldsviks kommuns aktivitetsbaserade kontor tillsammans med flera nyckelpersoner inom den egna förvaltningen. Ett bra exempel på utbyte mellan forskning och verksamhet är samarbetet med Umeå Universitet som startade 2015 i samband med att nära hälften av medarbetarna i stadshusen flyttade till aktivitetsbaserade kontorslokaler. Slutrapporten visar hur viktigt det är att fortsätta jobba rutinmässigt med arbetsmiljöförbättringar. Det visar också på hur viktigt det är med ett gott ledarskap i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö.

 

     

Helena Jahnke
Doktor i psykologi, analytiker/projektledare vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap, forskare vid Högskolan i Gävle

Helena har under flera år forskat kring hur olika kontorstyper påverkar prestation och hälsa.  Hon kommer att informera om de senaste resultaten från en nyligen avslutat studie på Trafikverket och bland annat ta upp hur förändringar från cellkontor och kontorslandskap till aktivitetsbaserade kontor påverkar medarbetarnas tillfredsställelse med arbetsmiljön, psykosociala faktorer, välbefinnande, produktivitet, samt mätbara prestation.

 

     

Henrik Näslund
Kvalitetscontroller, Skellefteå Kommun

Henrik Näslund har lett införandet av Skellefteå kommuns pilotprojekt kring aktivitetsbaserade arbetsplatser. Henrik har erfarenhet av olika projekt inom IT, fastighet och organisationsutveckling. Idag leder han flertalet utvecklingsprojekt inom kommunen som rör robotar, digitala kanaler, digital arbetsplats och kommunens chefsmöten.

 

     

Karima Rouass
HR-specialist, Bolagsverket, Sundsvall

Karima är förändringsledare i Bolagsverkets projekt för att införa aktivitetsbaserat arbetssätt. Karima har bakgrund som beteendevetare och HR-specialist. Hon brinner för att arbeta med människor i förändring, att våga utmana och ifrågasätta invanda beteenden. Att arbeta strukturerat med förändringledning i kombination med organisatorisk beteendeanalys har visat sig vara en riktig framgångsfaktor och en förutsättning för en hållbar förändring över tid.

 

     

Katarina Grånäs
Arkitekt SAR/MSA, ON Arkitekter AB

Presentation av ON Arkitekters analysmetod för att få fram medarbetares behov i samband med ny- eller ombyggnation av kontor. Vi har lång erfarenhet av att använda vår egen analysmetod och presenterar de olika stegen i metoden som i korthet består av webenkät, workshop, programhandling samt programskiss. Med hjälp av metoden kan vi utifrån medarbetarnas aktiviteter skapa en miljö som ger optimala förutsättningar för att utföra arbetet på den specifika arbetsplatsen.

 

     

Linda Rolfö
M.Sc, Doktorand i ergonomi, KTH

Linda bedriver forskning om vilka faktorer som bidrar till en aktivitetsbaserad kontorsmiljö med stödjande arbetsförhållanden, hög nöjdhet och prestation.

 

     

Lisbeth Slunga Järvholm
Överläkare, docent i yrkes- och miljömedicin Umeå universitet

Lisbeth arbetar som överläkare på Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus och är adjungerad lektor vid Umeå universitet.  Hennes forskningsområde ligger inom stressmedicin och handlar både om rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa och hur vi kan förebygga sådan ohälsa på våra arbetsplatser genom att utveckla hälsofrämjande miljöer.

 

     

Maral Babapour Chafi
M.Sc., Lic. Eng.,  Doktorand i Människa - Teknik - Design, Avdelningen design & Human Factors, Chalmers tekniska högskola

Maral forskar kring adoption av innovationer i kontorsmiljöer. Hon studerar samspelet mellan individer, verksamheter, teknik och kontorsmiljöer. För tillfället undersöker Maral hur aktivitetsbaserade kontor kan stödja och/eller hindra individer och grupper i deras arbete. Mer specifikt har hon studerat design och adoption av ABW, samt arbetsmiljöarbetet som krävs efter förändringen

 

     

Mette Harder
Arkitekt, adjunkt, Arkitekthögskolan, Umeå universitet

 

 

     

Viktoria Wahlström
Leg. sjukgymnast och doktorand Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet.

Viktoria har tidigare arbetat som klinisk sjukgymnast bl.a inom primärvård och som privatpraktiker, samt arbetat med rehabilitering- arbetsmiljö och hälsopromotion inom GE Healthcare. Viktoria studerar i sitt doktorandprojekt stillasittande och fysisk aktivitet i kontorsmiljöer.

 

     

Åsa Stöllman
Psykolog och doktorand på Arbets- och miljömedicin i Uppsala

Åsa har tidigare arbetat med forskningsområden om friska organisationer och kommunikation i arbetsgrupper. Nu arbetar Åsa med ett projekt med följeforskning av några organisationers kontorsförändringar (privat och offentligt). Framförallt är hon intresserad av att se hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas, och hur implementeringsarbetet genomförs framgångsrikt.