WORKSHOPS

 

 

1. Håkan Hult, Éva Tamás, Renée Allvin, Marie-Louise Södersved Källestedt och Klas Karlgren. Klin Sim forskningsgrupp.

Vad kan och vad borde simuleringsinstruktörer betyda för vården?”

En workshop som utgår från vår forskning om hur instruktörer och deras närmaste chefer på klinikerna uppfattar att instruktörer bidrar till en patientsäker vård.

 

 

2. Samuel Edelbring, Tomas Lammgård och Desiree Wiegled Edström. Örebro Universitet, Karolinska Institutet.

”Interaktiva patientscenarier på datorskärmen (virtuella patienter): se exempel på tillämpningar och prova på scenarioutveckling i två olika plattformar.”

Virtuella patienter är ett flexibelt sätt för studenter att aktivt bearbeta kunskap på en datorskärm. Det kan med fördel kombineras med fullskalesimulering för att skapa ett mervärde. Workshopen introducerar några tillämpningar och du får i liten grupp utforma ett patientscenario och pedagogisk inramning till det, på det konceptuella planet. Möjligheter och utmaningar från dessa erfarenheter diskuteras gemensamt. Deltagare får inblick, praktiska tips och redskap.

 

 

3. Lotta Lilja, Carina Hjelm. Medicinska Fakulteten, LiU.

”Metoder för att öka realismen i scenarioträning.”

Hur kan studenterna lyssna på simulerade patienters hjärta och lungor? Verktyg som programmerat stetoskop, ljudväst, tränade simulerade patienter mm.

Hur skapa stämning i ett rum för att få ett realistiskt scenario? Användning av rekvisita, lukter, ljud och ljussättning, tränade simulerade patienter mm.

 

 

4. Katarina Karlsson, Elin Carlsson Malm, Medicinska Fakulteten, LiU.

”Är det samma pedagogiska utmaningar vid simulering med studenter som vid simulering med verksamhetens personal?”

Ett samtal kring pedagogiska utmaningar vid simulering med studenter och vid simulering med verksamhetens personal. Scenariokonstruktion; högt i tak; miljö; realism; introduktion; återkoppling med reflektion.

 

 

5. Marcus Lidin, Medodikum, Maria Johansson, Qulturum, Region Jönköpings län.

Esther Sim Lab – en modell för simulering av icke-tekniska färdigheter tillsammans med patientföreträdare”

Hur gör vi när vi får nya förutsättningar, nya arbetsrutiner, nya roller och samtidigt förväntas samverka i större utsträckningKan vi träna tillsammans med patienten? Vi har tagit fram en modell för simulering av icke-tekniska färdigheter, Esther SimLab, och vill inspirera till denna form av träning. Vid denna workshop ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och nytänkande tillsammans med profession och patientföreträdare.

 

 

6 Susanne Bokan Skoglund, Heléne Karlsson , KTC Akademiska sjukhuset.

”Personcentrerad Simulering; Interprofessionellt teamarbete mellan sjuksköterskor och läkare.”

 I PECS har vi just nu tre patienter, som har fått egna personligheter, egen bakgrund såväl medicinsk som personlig. Dessa presenteras med fotografier för deltagarna. De tre patienterna följer med i såväl föreläsningar med patientfall som i simulering som görs med simulator eller markör.

Deras bakgrund och personlighet används aktivt i att sätta scenen och under scenariots gång. Operatören har en viktig roll att förmedla personernas känslor enligt ett tydligt körschema.

 

 

7. John Karlsson, Pete Dickens, KTC Akademiska sjukhuset.

”Flödessimulering Rädda hjärnan.”

Hur kan vi använda oss av simulering i vårdprocesser där flera aktörer är inblandade i vårdkedjan?

Tillsammans med Neurologkliniken simulerade KTC Akademiska sjukhuset Rädda hjärnan-flödet. Simuleringsflödet var från ambulans -> AKM -> röntgen och skedde insitu. Simuleringen startade med samtal från ambulans. Målet var att träna på organisationen och rutinerna för Akademiska sjukhusets ”rädda hjärna” samt stimulera till lärande och utveckling genom färdighetsträning och reflektion, att öva på kommunikation och ledarskap i akuta situationer, bygga lagkänsla med övriga yrkesgrupper och öva på medicinska färdigheter.

 

 

8. Elisabeth Willén och Eva Eriksson, Clinicum Test och Innovation, Region Östergötland.

 ”Idédiamanten – en metod för kreativa workshops”

Du får prova på en metod för att jobba med idéutveckling utifrån en frågeställning och vidare till urval och handlingsplan. Vi arbetar tillsammans i en kort övning kring frågeställningen: Hur kan vi få deltagarna i en simulering att känna sig trygga?

 

 

9. Johanna Dahlberg och Madeleine Abrandt-Dahlgen, Region Östergötland.

”Teambaserad simuleringsträning av skulderdystoci-en nivå till!”

Teambaserad simuleringsträning av skulderdystoci ger ett bättre utfall för barnet, en strukturerad handläggning i den kliniska akutsituationen och en personal med större självförtroende i situationen. Är det en effekt av simuleringsövningen eller den systematiska debriefing som sker efteråt, eller båda?

 

 

10. Försvarsmakten, Sjukvårdsskolan K3.

”Simulerad läkemedelshantering - Att minimera skillnaden mellan övning och verklighet”

Ett föredrag om de metoder som Sjukvårdsskolan K 3 har utvecklat för att skapa de friktioner som finns vid hanterandet av skarpa läkemedel. Genom att tydliggöra och öva på dessa friktioner blir övningarna mer realistiska och såväl hantering av läkemedel som tidsaspekter kan utvärderas och förbättras.

 

 

11. Försvarsmakten, Sjukvårdsskolan K3.

”Simulerad läkemedelshantering - Att minimera skillnaden mellan övning och verklighet”

Under workshopen kommer det ges möjlighet att själv pröva de övningsläkemedel som finns framtagna, men även att utbyta idéer om vidare utveckling inom området.

 

 

12. Katastrof Medicinskt Centrum, Region Östergötland.

”Emergo Train System (ETS) som träningssimulator.”

Emergo Train System och DigEmergo som plattform för träning och utbildning, vad innebär det?

Vilka möjligheter ger dessa plattformar för att skapa förståelse för teamarbete, flöde – från skadeplats och igenom sjukhus – och hur detta kan utvärderas?

 

 

13. Inger Lyngfelt Andreasson, Annika Lindh Falk, Johannes H Österholm, LiU.

Arbetsterapeutprogrammets erfarenheter av använda simulerade patienter för att träna studenter i mötet med patienter med psykisk ohälsa

Färdighetsträningen bygger på att studenterna får ta del av en remiss där en patient och dennes aktivitetsproblematik presenteras.  De simulerade patienterna i denna färdighetsträning är skådespelare som simulerar bipolär sjukdom. Studenterna genomför ett första möte med dessa för att sedan, med stöd av en kliniskt erfaren arbetsterapeut, dokumentera utfallet journalsystemet Cosmic.

 

 

14. Jonas Graf, narkosläkare, fortbildningsstudierektor för specialistläkare, AnOpIVA, US Linköping
Linda Solman, specialistsjuksköterska  i anestesisjukvård, utbildningsansvarig, AnOpIVA, US Linköping
Louise Almström, specialistsjuksköterska  i operationssjukvård, utbildningsansvarig, AnOpIVA, US Linköping

Annika Hansén, specialistsjuksköterska i anestesisjukvård, utbildningsansvarig, AnOpIVA, US Linköping

 

Kliniknära simuleringar på ANOpIVA, Universitetssjukhuset i Linköping

Hur skall man trimma organisationen och de enskilda medarbetarna att leverera den bästa vården även vid akuta och svåra fall? Om kliniknära fullskalesimuleringar på ANOpIVA, US Linköping. 

 

 

15. Karin Bölenius, Umeå Universitetssjukhus och Umeå Universitet.

”Att implementera ett pedagogiskt verktyg för effektiv lärprocess för praktiska färdigheter kan öka patientsäkerheten i just din verksamhet!”

Denna workshop vänder sig till dig som har intresse av att handleda, bedöma och vill skapa förutsättningar för en effektiv lärprocess för studenter eller kollegor. Målen med att implementera ett pedagogiskt verktyg för lärande av praktiska färdigheter kan vara att stimulera till reflektion och möjliggöra en struktur för ett stegvis lärande av praktiska färdigheter, stärka personalens kompetens i att undervisa/handleda och utveckla ett gemensamt språk för inblandade deltagare. Att reflektera och lära med stöd av modellen för praktisk färdighetsutövning förväntas bidra till ökad kvalitet av utförande av praktiska färdigheter och en ökad patientsäkerhet. Modellen används idag inom många lärosäten/kliniker i Danmark, Norge och Sverige.

Workshopen börjar med en introduktion av modellen för praktisk färdighetsutövande. Vi ser en film med exempel på hur modellen kan användas i en lärsituation. Därefter följer reflektion och diskussion i mindre grupper avseende modellens användbarhet för ökad kvalitet av praktiska färdigheter. Workshopen avslutas med att ni får ta del av hur vi jobbat med implementering av modellen vid universitetet och universitetssjukhuset i Umeå. Ni får med er material (länkar till filmer, artiklar, folder) och en uppgift ni kan arbeta med i er egen verksamhet vid hemkomst. 

 

 

INSTÄLLD:16. Charlotte Gillrell och Katherine Webster, institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet.

”Strukturerat akut omhändertagande utifrån ett holistiskt perspektiv.”

En workshop där vi visar hur vi har designat en läraktivitet för sjuksköterskestudenter i termin 5 där de tränar ett holistiskt perspektiv genom att skapa tillit och göra patienten delaktig i det akuta sammanhanget. Exemplet visar även hur studenterna använder såväl verbal som icke-verbal kommunikation i sin A-E bedömning.